Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52785
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Основи алгоритмізації та програмування в електроніці" (171)
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Fundamentals of algorithmization and programming in electronics" (171)
Authors: Бурцева, Наталія Вікторівна
Burtseva, Nataliia
Михальчук, Інна Іванівна
Mykhalchuk, Inna
Keywords: робоча програма
work program
програмування
programming
алгоритм
algorithm
алгебра
algebra
логіка
logic
числення
calculus
код
code
арифметичні дії
arithmetic operations
Issue Date: 6-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що направлені на підготовку до вивчення та засвоєння циклу дисциплін з електроніки професійного спрямування. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій; формування у здобувачів вищої освіти алгоритмічного мислення та розуміння логіки процесів; навичок розв’язання типових наукових та інженерних задач за допомогою сучасного програмного забезпечення, що є фундаментальною основою для фахівця в галузі електроніки та телекомунікацій. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування у здобувачів вищої освіти знань, пов’язаних з процесом розробки програм, зокрема включаючи зв’язки між задачею та алгоритмом її вирішення, між алгоритмом та програмним кодом; засвоєння здобувачами вищої освіти основних положень мов програмування С++/С#; набуття практичних навичок роботи в колективі, вмінь находити правильні рішення для побудови та налагоджування програм мовами С++/С#.
This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that aimed at preparing for the study and mastering of a cycle of disciplines in electronics professional orientation. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, concepts, methods and technologies; formation of algorithmic thinking in applicants for higher education and understanding the logic of processes; skills of solving typical scientific and engineering problems by using modern software, which is a fundamental basis for the specialist in the field of electronics and telecommunications. The objectives of the study of the discipline are: the formation of higher education students' knowledge related to the process of program development, in particular, including the relationship between the problem and the algorithm for its solution, between the algorithm and program code; mastering by applicants of higher education of the basic provisions of programming languages ​​C ++ / C #; acquisition of practical skills of teamwork, ability to find the right solutions for building and debugging programs in C ++ / C # languages.
Description: Робоча програма навчальної дисципліни "Основи алгоритмізації та програмування в електроніці" (171 "Електронні технології інтернету речей")
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52785
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПБ_171_2_21_ Основи_алгоритмізації_та_програмування_в_електроніці.pdfНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Основи алгоритмізації та програмування в електроніці" (171 "Електронні технології інтернету речей")1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.