Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52655
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Ділова українська мова» 291
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Business Ukrainian language" 291
Authors: Васильченко, В'ячеслав Миколайович
Vasylchenko, Viacheslav Mykolayovych
Keywords: ділова українська мова
business ukrainian language
національна мова
national language
літературна мова
literary language
культура мови
language culture
логіка мовлення
logic of speech
мовленнєвий етикет
speech etiquette
Issue Date: 29-Sep-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце навчальної дисципліни у системі професійної підготовки фахівця визначається тим, що вона є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця у галузі міжнародних відносин. Концепція вивчення дисципліни «Ділова українська мова» у вищому навчальному закладі України зорієнтована не лише на практичне використання української мови як державної, формування у студентів необхідних у всіх видах мовленнєвої діяльності умінь і навичок, а й на осмислення шляхів широкого утвердження мови у діловій, науковій та професійній діяльності.
The place of the discipline in the system of professional training is determined by the fact that it is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in international relations. "Business Ukrainian language" in higher educational institution of Ukraine is focused not only on the practical use of Ukrainian as the state language, the formation of students' necessary in all types of speech skills, and and to comprehend the ways of broad language affirmation in business, scientific and professional activities.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для спеціальності 291-"Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04. 2021 № 249/од. та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52655
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП ДУМ Між. від..pdfРобоча навчальна програма29.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.