Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52376
Title: Художні вираження національної ідентичності в творчості сучасних північноамериканських письменників корінного походження
Authors: Шостак, Оксана Григорівна
Keywords: національна ідентичність
корінні народи
північноамериканські письменники
Північна Америка
художні вираження
індіанці
Issue Date: 2020
Publisher: Талком, Київ
Citation: О.Г. Шостак Художні вираження національної ідентичності в творчості сучасних північноамериканських письменників корінного походження: монографія / Шостак О.Г. - К.: Талком, 2020. - 544 с.
Abstract: У монографії досліджується специфіка оприявлення національної ідентичності корінних народів Північної Америки у літературних творах автохтонних письменників. У фокусі розвідки — літературні та літературознавчі тексти, що пояснюють трансформації уявлень про національну ідентичність у транзитних суспільствах сучасних корінних спільнот Північної Америки. Вперше у вітчизняному літературознавстві комплексно і системно обґрунтовується поняття літератур корінних народів північноамериканського континенту. Адресовано літературознавцям, студентам-філологам, викладачам історії та літератури, а також усім, хто цікавиться культурними аспектами становлення корінних народів Північної Америки.
Description: Бібліографія 1.Абашин С. Н. Свой среди чужих, чужой среди своих (размышление этнографа по поводу новеллы А. Волоса «Свой»). Этнографическое обозрение. 2003. № 2. С. 26–34. 2.Абушенко В. Л. Идентичность. Постмодернизм. Энциклопедия. Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. С. 297–302. 3.Алкоф Лінда Мартін. Расизм. Антологія феміністичної філософії / ред. Елісон М. Джагер та Айріс Меріон Янг. К.: «Основи», 2006. С. 564–574. 4.Андерсон Б. Уявлені спільноти: Міркування щодо по ходження й поширення націоналізму / пер. з англ. В. Морозова. К.: Критика, 2001. 272 с. 5.Базова В. І. Міфема лосося як носій національної сингу лярності у контексті оповідання Шермана Алексі «Найкруті ший у світі індіанець». Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. К.: Університет «Україна», 2017. Вип. 35. С. 49–54. 6.Балушок В. Г. Сутність етнічного й етнічні ніші (в контексті сучасних міжетнічних стосунків). Практична філософія. 2007. № 3. С. 153–162. 7.Бауман З. Плинні часи: життя в добу непевності / пер. з англ. А. Марчинського. К.: Критика, 2013. 176 с. 8.Безнюк Д. К. Сакрализация. Социология: энциклопедия. Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2003. С. 883–884. 9.Бек У. Что такое глобализация? / пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 304 с. 10. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструировние реальности. Трактат по социологии знания / пер. с англ. Е. Руткевич. М.: Медиум; Academia-Центр, 1995. 323 с. 11. Березнікова Н. І. Цінності героїв Шермана Алексі як чинники виживання урбанізованої індіанської молоді в сус пільстві. Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць К. : Талком, 2020. С. 32–36. 12. Березнікова Н. І. Кітчізація творчості Шермана Алексі. Варіативність концепту національної ідентичності у сучасному мультикультурному середовищі. К.: Талком, 2020. С. 200–216. 13. Бистрицький Є. Збентежена чи збурена ідентичність: вступ / Донкіс Л. Збентежена ідентичність і сучасний світ: пер. з англ. О. Буценко. К.: Факт, 2010. С. 6–14. 14. Бистрицький Є. Культурна ідентифікація та трансцен дентна аргументація / Матеріали міжнародної міждисциплі нарної конференції «Людина та її ідентичність в добу глобалізації» 29–30 червня 2010. Відп. за вип. А. Карась. Львів, 2010. С. 11–14. 15. Бобилевич Гражина. Китч как конфликт ценностей (на примере портретов дочери кисти Александра Максовича Шилова) Revitalizace Hodnot: Umeni a LiteraturaII. Ed. J. Dohnal. Brno, 2015. P. 115–120. 16. .Бойніцька О. С. Англійський історіографічний роман кінця ХХ — початку ХХІ ст:філософія жанру. Монографія. К.: Видавець Карпенко В. М., 2016. 324 с. 17. Бочковський О. І. Вступ до націології: [Електронний ресурс] Мюнхен, 1991–1992. Режим доступа: http:// www.ukr - stor.com/ ukrstor/ natiologiax/html (accessed June 7, 2017). 18. Булгаков С. Н. Размышления о национальности.Сочинения в 2-х тт. М.: Наука, 1993. Т.2. С. 435–457. 19. Булгаков С. Н. Нация и человечество.Сочинения в 2-х тт. М.: Наука, 1993. Т. 2. С. 644–653. 20. Васіян Ю. До головних засад націоналізму. Націоналізм: Антологія / упор. О. Проценко, В. Лісовий. К.: Смолоскип, 2000. С. 197–208. 21. Ващенко А. В. У истоков индейской литературы. История литературы США. Литературы середины ХІХ ст. Поздний романтизм. М.: Наследие, 2000. Т. 3. С. 451–470. 22. Ващенко А. В. Словестное творчество индейцев в конце ХІХ ст. История литературы США. Литературы последней трети ХІХ ст. Становление реализма. М.: Наследие, 2003. Т. 4. С. 876–893. 23. Ващенко А. В Вестерн. История литературы США. Литература ХХ в. (1901–1920) М.: Наследие, 2006. Т. 5. Режим доступа: http:// http://american-lit.niv.ru/american-lit/istoriya-literatury-ssha-5/vaschenko-vestern.htm (accessed Sep - tem ber 7, 2020).24. Ващенко А. В. Народные миротворческие модели в культуре Канады. Вестник МГУ. Сер. Лингвистика и межкультур ная коммуникация. 2007. № 2. С. 97–108. 25. Верещагин Е.М. Лингострановедческая теория слова. М.: Русский язык, 1980. 320 с. 26. Висоцька Н.О. Конструювання ідентичності в полікультурному просторі як об’єкт теоретичної рефлексії. Украї на — проблеми ідентичності: людина, економіка, суспільство. К.: Стилос, 2003. С. 21–31. 27. Висоцька Н.О. Американські літературні канони як конструктори національної ідентичності. Варіативність концепту національної ідентичності у сучасному мультикультурному середовищі. Ред. О. Г. Шостак. К.: Талком, 2020. С. 54–63. 28. Волкова С. В. Мифолорно-авторский образ в романе Ско - та Момадея «Дом из рассвета сотвореный» : когнитивно-семиотический и нарративный аспекты. Science and Education a New Dimension: Philology, 1 (3). Issue: 13. Budapest 2013. C. 33–38. 29. Волкова С. В. Від етноархетипного образу Great Spirit і Bad Spirit до етнокультурного типажу. Unsubdued. Нова філологія : зб. наук. пр. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. Вип. 68. С. 116–123. 30. Гаврилів Т. Форма і фігура. Ідентичність у художньому просторі. Монографія. Львів: ВНТЛ. Класика, 2009. 480 с. 31. Гадамар Г.-Г. Істина і метод / пер. з нім. О. Мокроволь ський. К.: Юніверс, 2000. Т. 1. 454 с. 32. Гелнер Е. Нації та націоналізм. Націоналізм / пер. з англ. Г. Касьянова. К.: Таксон, 2003. 300 с. 33. Гердер Й. Г. Идеи к философии истории человечества / пер. с нем. А. В. Михайлова. М.: Наука, 1977. 703 с. 34. Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя / пер. з англ. Н. Поліщук. К.: Альтерпрес, 2004. 100 с. 35. Гомілко О. Метафізика тілесності. Дослідження, роз відки, екскурси [Електронний ресурс] / К.: Наукова думка, 2001. 338 с. режим доступу: http://www. Philosophy.ua/ua/lib/ books/re search/?doc:int=122. 36. Грицанов А. А. Новейший философский словарь. Мн. : Изд. В. М. Скакун, 1998. 896 с. 37. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та ессеї. К.: Грані-Т, 2013. 548 с. 38. Гумилев Л. Н. PASSIONARIUM. Teopия пассионарности и этногенеза (сборник). М.: АСТ: Corpus, 2016. 936 c. 39. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Мысль, 1991. 576 с. 40. Данчевская О. Е. Цветовая символика в культурах североамериканских индейцев. Город и урбанизм в американской культуре. Материалы XXXVII международной конференции Российского общества по изучению культуры США. М.: Фак-т журналистики МГУ, 2014. C. 264–280. 41. Данчевская О. Е. Концепция души у американских ин дейцев. Плюрализм и культура: американский опыт сосуще ствования. Материалы XXXVI международной конференции Российского общества по изучению культуры США. М.: Фак-т журналистики МГУ, 2014. C. 51–62. 42. Девятайкина Н. И. Католический храм. М.: OЛМА Мега Групп 2012.272 с. 43. Денисова Т. Н. Історія американської літератури ХХ сто ліття. К.: Довіра, 2002. 318 с. 44. Денисова Т. Н. Історія американської літератури ХХ сто ліття. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. 487 с. 45. Джолос Ю. В. Романістика Луїзи Ердріч в контексті ін діанських художньо-культурних традицій: проблематика, символіка, основні образи: автореферат дис. … канд. філол. наук: 10.01.04. Київ нац.ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 20 с. 46. Димитриева В. Н. Мифологизм художественного созна ния Н. Скотта Момадэя: творчество1960-х годов : дис. … кан дидата филол.наук: 10.01.03. Чита, 2002. 255 с. 47. Димитрова Ф. Ф. Познать культуру белых через их са - ды / Ф. Ф. Димитрова // Материалы ХХХV международной кон ференции: Плюрализм в культуре США: литература, исто рия, искусство. Москва 11–18 декабря 2009 г. М.: МедиаМир, 2011. С. 141–148. 48. Донкіс Л. Збентежена ідентичність і сучасний світ / пер. з англ. О. Буценко. К.: Факт, 2010. 311 с. 49. Донцов Д. Націоналізм. Дух нашої давнини : [Елект - ронний ресурс]. Мюнхен — Монтреаль, 1951 Режим доступа: http://www.ukrstor.com/ukrstor/donzow_nationalism.html (accessed June 27, 2017). 50. Дюрінг С. Література — двійник націоналізму? Анто логія світової літературно-критичної думки ХХ ст./ за ред. М. Зубрицької. Львів : Літопис, 1996. С. 565–566. 51. Егорова И. Н. Проблемы обретения идентичности в ро манах Л. Эрдрик: автореферат дис. … канд. філол. наук: 10.01.03. Московский государственный областной университет. М., 2014. 25 с. 52. Жичінські Ю. Бог Постмодерністів / пер. з польської А. Величко. Львів: Вид. Укр. Католицького університету, 2003. 198 с. 53. Заїковська О. Творчість Дугласа Коупленда: покоління у пошуку ідентичності. Постколоніалізм. Генерації. Культура / за ред. Т. Гундорової, А. Марусяк. К.: Лауру, 2014. С. 220–229. 54. .Зборовська Н. В. Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури. Монографія. К.: Академвидав, 2006. 504 с. 55. Зеленський В. Словарь аналитической психологии // [Електронний ресурс]. Режим доступа: www.slovar.plib.ru/dic - tionary/d28. — 2000. (accessed June 10, 2017). 56. Іванишин П. В. Критика і метакритика як осмислення літературності: монографія. К.: ВЦ «Академія», 2012. 288 с. 57. Кант И. К вечному миру. Сочинения: В 6 тт. М.: Мысль, 1996. Т.6. С. 257–309. 58. Карась А. Свобода вибору і культурна ідентичність: взаємовизначення чи взаємодоповнення. Матеріали міжна родної міждисциплінарної конференції «Людина та її ідентич ність в добу глобалізації» 29–30 червня 2010. Відп. за вип. А. Карась. Львів, 2010. С. 21–28. 59. Кассирер Э. Индивид и космос /пер. с нем. А. Гаджи курбанова]. Спб.: Университетская книга, 2000. 653 с. 60. Кассирер Э. Философия символических форм / пер. с нем. С. А. Ромашко. Спб.: Университетская книга, 2001. Т. 1. Язык. 270 с. 61. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму: [Електрон ний ресурс] К.: Либідь, 1999. — Режим доступа: http://lito pys/org/ua/kasian/kas.htm (accessed June 17, 2017). 62. Касьянов Г. Ернст Гелнер і теорія націоналізму/ Гел нер Е. Нації та націоналізм. Націоналізм; пер. з англ. Г. Ка сьянова. К.: Таксон, 2003. С. 7–28. 63. Катехизис католической церкви. Компедиум / пер. и науч. ред. П. Сахарова и О. Карпова. М. : Культурный центр «Духовная библиотека», 2007. 216 с. 64. Келер Кетрін. Християнство. Антологія феміністичної філософії. Ред. Елісон М. Джагер та Айріс Меріон Янг. К.: «Ос нови», 2006. С. 273–285. 65. Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с. 66. Колесник М. В. Телоцентризм в епоху массовой куль туры. Омск, 2010. 136 с. 67. Кондаков И. В., Соколов К. Б., Хренов Н. А. Цивили зационная идентичность в переходную эпоху: культурологи ческий, социологический и искусствоведческий аспекты. М.: Прогресс-Традиция, 2011. 1024 с. 68. Крохина Н. П. Софийность и её коннотации (онтоло гизм-космизм-эсхатология) в русской мысли и литературе ХІХ и рубежа ХІХ–ХХ векав: монография. Иваново: Ивановская областная типография, 2010. 400 с. 69. Лазаренко Т. Д. Просвітницькі тенденції у творчості Л. М. Сілко. Американські літературні студії в Україні. К., 2005. Вип. 2 «Просвітницька традиція в літературі США». С. 196–202. 70. Леви-Строс К. Структурная антропология / пер. с фр. Вяч. Иванова. М.: ЕКСМО-Пресс, 2001. 512 с. 71. Лефевр Анри. Производство пространства / пер. с фр. И. Стаф. М.: Strelka Press, 2015. 432c. 72. Лой А. Самоідентичність та етос. Матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції «Людина та її ідентич ність в добу глобалізації» 29–30 червня 2010. Відп. за вип. А. Карась. Львів, 2010. С. 32–34. 73. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. 230 с. 74. Лосев А. Ф. Философия шимени. М.: Изд-во Моск. Ун та, 1990. 269 с. 75. Любе Г. Историческая идентичность. Вопосы филосо фии. 1994. № 4. С. 101–120. 76. Малиновский Б. Избранное: динамика культуры /пер. с англ. И. Ж. Кожановской, В. Н. Порус, Д. В. Трубочкиной. М.: РОССПЭН, 2004. 959 с. 77. Мифологический словарь / гл. ред. Е. М. Мелетинс - кий. М.: Советская Энциклопедия, 1991. 736 с. 78. Михед Т. В. Пуританський дискурс у семіотиці столиці Сполучених Штатів Америки: екзистенціювання канонічнос ті. Головна течія — гетерогенність — канон в сучасній амери канській літературі. Матеріали ІІІ міжнародної конференції з американської літератури 3–5 жовтня 2005. Відп. за вип. Т. Н. Денисова. Київ: Факт, 2006. С. 188–200. 79. Мукгенрджі А.-П. Чий пост колоніалізм і чий постмо дернізм. Антологія світової літературно-критичної думки. Ан тологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. Львів : Літопис, 1996. С. 560–564. 80. Нагорна Л. П. Національна ідентичність в Україні. К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, 2002. 272 с. 81. Нора Пьер. Всемирное торжество памяти [Електрон ний ресурс] /пер. c фр. М. Сокольской. Режим доступа: http:// www.magazines.russ.ru/nz/2005/nora22.html (accessed June 17, 2017). 82. Овчаренко Н. Ф. Транскультурний дискурс: мандрівка до канадської ідентичності. Постколоніалізм. Генерації. Куль тура / за ред. Т. Гундорової, А. Марусяк. Київ: Лауру, 2014. С. 84–97. 83. Османова Н. И. Культурные осмысления мифа как фактора национальной идентификации. Кантовские чтения в КРСУ (22 апреля 2004г.); Общечеловеческое и национальное в философии: ІІ Международная научно-практическая конфе ренція КРСУ (27–28 мая 2004 г.). Материалы выступлений. Под ред. И. И. Ивановой. Бишкек: КРСУ, 2004. С. 158–165. 84. Паувер, Сюзан. Танцівник по траві (фрагменти роману) /пер. з англ. О. Шостак. Всесвіт. 2017. № 3–4. С. 125–143. 85. Проблемы становления американской литературы / гл. ред. Я. Н. Засурский. М.: Наука, 1981. 384 с. 86. Понти Морис Мерло. Феноменологія восприятия/ пер. з фр. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. СПб.: Ювента-наука, 1999. 604 с. 87. Попова М. К. Сад как символ межкультурной коммуникации. Вестник ВГУ. Серия гуманитарные науки. 2005. — № 2. С. 107–125. 88. Попов Б. В. Історико-теоретичне підґрунтя національної ідеї. Національна ідея і соціальні трансформації в Україні. — К.: Укр. центр духов. культури, 2005. С. 121–129. 89. Радин П. Трикстер. Исследовани мифов североамериканских индейцев с коментарями К. Г. Юнга и К. К. Кореньи/ пер. з англ. В. В. Корющенко. СПб: Евразия, 1999. 288 с. 90. Ренан Е. Що таке нація? Націоналізм: Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. К.: Смолоскип, 2000. С. 107–120. 91. Романов К. С. Испытание мультикультурализма: движение Idle no more и место канадцев-аборигенов в публичном дискурсе. Россия и Канада: экономика, политика, мультикультурализм. Материалы международной научной конференции 3–4 октября 2016 года. М.: Весь мир, 2017. С. 168–173. 92. Романов К. С. «Индейский акт» 1876 года в свете отношений федерального правительства Канады и «Первых наци» (аспекты культуры). Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2017. — № 2. С. 147–152. 93. Розин В. М. Как можно помыслить тело человека, или на пороге антропологической революции. Философские науки. 2006. № 5. С. 33–54. 94. Рыбаков С. Е. К вопросу о понятии «етнос»: философско-антропологический аспект. Этнографическое обозрение. 1998. № 6. С. 3–15. 95. Савельева М. Ю. Лекции по мифологии культуры. К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. 272 с. 96. Сагайдак А. Н. Палеопсихологические детерминанты формирования архетипа ужасного младенца. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Психологія. 2012. Т. 17. Вип. 8 (20). С. 228–235. 97. Саїд Е. Орієнталізм / пер. з англ. А. Чапай. К.: Критика, 2007. 608 с. 98. Семенова С. А. Устная традиция в творчестве индейских писателей США (на материале творчества Лесли Мармон Силко и Н. Скотта Момадэя 1960–1980-х годов): дис. … кандидата филол. наук: 10.01.03 / Семенова С. А. М., 2005. 156 с. 99. Сетон-Вотсон Г. Старі й нові. Націоналізм: Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. — К.:Смолоскип, 2000. — С. 515–520. 100. Скарберрі-Гарсіа С’юзан. Розмисли про землю:громо подібний голос Н. Скотта Момадея. Варіативність концепту національної ідентичності у сучасному мультикультурному середовищі. Ред. О. Г. Шостак. К.: Талком, 2020. С. 169–177. 101. Смирнов И. П. «Низы еще могут, но верхи уже не хо - тят» [Електронний ресурс] Режим доступа: http://www.ng. ru/philology/1999-11-04/4_nehotyat.html. 102. Сміт Е. Національна ідентичність: [Електронний ре сурс] / пер. з англ. П.Таращука. К.: Основи, 1994. Режим досту па: http://litopys.org.ua/smith/smi.htm (accessed June 17, 2017). 103. Тишков В. А. Реквием по этносу: Исследования по со циально-культурной антропологии. М.: Наука, 2003. 544 с. 104. Тишков В. А. Забыть о нации (пост-националистиче ское понимание национализма). Вопросы философии. 1998. № 9. С. 3–26. 105. Тлостанова М. В. Нюансировка инаковости в постмо дернистских епистемах. Личность. Культура. Общество. 2003. Вып. 3–4 (17–18). С. 116–134. 106. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории / пер. с англ. М.: Астрель, 2011. 318 с. 107. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследо вания в области мифопоетического. М.: «Прогресс», 1995. 624 с. 108. Фіхте Й. Г. Що таке народ у вищому розумінні цього слова і що таке любов до Батьківщини / Й. Г. Фіхте // Націоналізм: Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. — К.: Смолоскип, 2000. — С. 46–55. 109. Франкл В. Е. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі/пер. з нім. О. Замойської. Харків.: Клуб сімейного дозвілля, 2020. 160 с. 110. Франц, Мария Луиза фон. Процесс индивидуализа ции [Електронний ресурс]. 2005 Режим доступа: www.jungland.ru/node/2105. (accessed May 7, 2019). 111. Фрейд З. Я и Оно/ пер. с нем., сост., авт. вступ. С. Глейб - ман. М. : ЭКСМО; Харьков : ФОЛИО, 2004. 861 с. 112. Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности / пер. с нем. Ю. А. Кимелев. Спб.: Изд. дом «Азбука-классика», 2008. 256 с. 113. Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности. Философские и политические статьи / пер. с нем. В. С. Малахова. Донецк: Донбасс, 1999. 123 с. 114. Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В. Бибисин. М.:AD MARGINEN, 1997. 157c. 115. Хальбвакс М. Коллективная и историческая пам’ять [Електронний ресурс]/ пер. c фр. М.Гелимеева. Режим досту па: http://www.magazines.russ.ru/nz/2005/ha2.html (accessed June 30, 2018). 116. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций/ пер. c англ. Т. Велимеева. М.: ФСТ, 2003. 608 с. 117. Холл Мэнли П. Энциклопедическое изложение масон ской, герменевтической, герменевтической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск: ВО Наука, 1992. Т. 1. 368 с. 118. Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: процесс строительства нации в Европе: [Електронний ресурс]/ пер. c англ. Л. Переяславцевой, М. Панина, М. Гнездовского. Нации и национализм: Сб. статтей под. ред. Б. Андерсон. М.: Праксис, 2002. С. 121–145. Режим доступа: http://www.newrussia.by/ru/materials/politics/hrochnations.htm (accessed June 17, 2017). 119. Хюбнер К. Истина мифа / пер. с нем. И. Касавина. М.: Республика, 1996. 448 с. 120. Хюбнер К. Нация: от забвения к возрождению / пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Канон+, 2001. 400c. 121. Черкес Б. С. Національна ідентичність в архітектурі міста: Монографія. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. 268 с. 122. Чернобров А. А. Специфика религиозного дискурса в лин гвистике. Образование и культура России в изменяющемся мире. Новосибирск, 2007. С. 94–98. 123. Шаповал М. Ю. Загальна соціологія. Підручник. К.: Укр. Центр духов. к-ри, 1996. 368 с. 124. Шимчишин М. М. Транскультуралізм у турбулентності постпозитивіського реалізму. Сучасні літературознавчі сту дії. Літературний дискурс: транс культурні виміри: зб. наук. праць / Наук. ред.: Н. Висоцька. Вип. 12. К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. С. 604–613. 125. Шостак О. Г. Леслі Мармон Сілко: Між білим і червоним полюсом американської літератури. Літературознавчі студії. Зб. наук. праць. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. Вип. 12. С. 502–508. 126. Шостак О. Г. Архетипологія роману Леслі Мармон Сілко «Сади в дюнах». Літратурознавчі студії. Зб. наук. праць. К.: ВПЦ Київський університет, 2009. Вип. 23. Ч. 1. С. 456–463. 127. Шостак О. Г. Втілення ідеї всеєдності у романі «Сади в дюнах» Леслі Мармон Сілко. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук праць. К. : Універ ситет «Україна», 2013. Вип. 28. С. 295–311. 128. Шостак О. Г. Релігійний дискурс у творчості Луїз Ердріч. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. К.: Університет «Україна», 2013. Вип. 27. С. 437–457. 129. Шостак О. Г. Актуалізація архетипу віндіго у творчості американських та канадських письменників корінного походження. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук праць. К. : Університет «Україна», 2014. Вип. 30. С. 243–257. 130. Шостак О. Г. Психоісторичний код роману «Трьохденний шлях» Джозефа Бойдена. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук праць. К. : Університет «Україна», 2015. Вип. 31. С. 253–269. 131. Шостак О. Г. Кохання як імперський захват (на прикладі романів Н. Скотта Момадея «Дім створенний із світан ку» та «Трьохденний шлях» Джозефа Бойдена). Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. К.: Університет «Україна», 2015. Вип. 32. С. 201–217. 132. Шостак О. Г. Опозиція «свій-чужий» у сприйнятті національної ідентичності корінних жителів Північної Америки Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. Вип. 1 (25). К.: НАУ, 2017. С. 137–143. 133. Шостак О. Г. Пошук національної ідентичності у суспільній думці й літературному процесі корінних жителів Північної Америки. Національна ідентичність в мові і культурі зб.наук.праць. К.: Талком, 2017. С. 89–100. 134. Шостак О. Г. Иронический китч как способ выявления национальной идетничности в творчестве коренных писа телей Северной Америки. Revitalizace hodnot: umeni a lite ra - ture III: колективна монографія. За наук. ред. Josef Dohnal. Brno: Tribunu EU, 2017. С. 255–264. 135. Шпенглер О. Закат Европы.пер. с нем Н. Ф. Гарелина. М.: Мысль, 1993. 666 с. 136. Штейнбук Ф. М. Пролегомени до студій тілесної тро - по сфери. Теоретична і дидактична філологія. 2014. № 18. С. 286–294. 137. Элиаде М. Аспекты мифа религиоведения / пер. с фр. В. Большакова. М.: «Инвест-ППП», 1994. 235 с. 138. Элиаде М. Ностальгия по истокам / пер. с фр. В. Большакова. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2006. 216 с. 139. Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения / пер. с фр. Е. Морозовой, Е. Мурашкинцевой. СПб.: Алетея, 1998. 250 с. 140. Элиаде М. Священное и мирское / пер. с фр. Н. Гар бовского. М.:МГУ, 1994. 144 с. 141. Эриксон Э.Г. Идентичность: юность и кризис / пер. с англ. А. Д. Андреев. Общ. ред. и предисл. Толстых А. В. М.: Издательская группа «Прогресс», 1996. 344 с. 142. Юнг К.-Г. Архетип и символ /пер. с нем В. Шестако ва. М.: Ренессанс, 1991. 300 с. 143. Юнг К. Г. Эон / Перевод с нем. М. А. Собуцького. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. 411 с. 144. Юренко О. Микита Шаповал про сутність нації як со ціального феномена. Соціологія, теорія, методи, маркетинг. 2001. № 1. С. 64–73. 145. Akiwenzie-Damm, Kateri. Preface: We remain, Forever. Skins: Contemporary Indigenous Writing/ Ed. by Kateri Akiwen zie-Damm and Josie Douglas. Alice Spring, Australia: Jukurra Books, 2000. P. vi-ix. 146. Alexander, Jeffrey. Toward a Theory of Cultural Trau ma. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley: Univer sity of California Press, 2004. P. 1–30. 147. Alexie, Sherman. The Lone Ranger and Tonto Fistfigh - ting in Heaven. New York: Grove Press, 1993. — 240p. 148. Alexie, Sherman. The Toughest Indian in the World. — New York: Grove Press, 2000. — 238 р. 149. Alexie, Sherman. Ten Little Indians. New York: Grove Press, 2003. 256 р. 150. Alexie, Sherman. Interview with John Purdy. Writing Indian Native Conversations. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009. P. 130–148. 151. Alfred, Gerald Taiaike. Peace, Power, Righteousness: An Indigenous Manifesto. Don Mills: Oxford University Press, 1999. — 174 р. 152. Alfred, Taiaike; Corntassel, Jeff. Being Indigenous: Resurgences against Contemporary Colonialism. Government and Opposition. 2005. Vol. 40. № 4. P. 597–614. 153. Allen, Chadwick. Trans-Indigenous: Methodologies for Global Native Literary Studies. Minneapolis: University of Min - nesota Press, 2012. 336 р. 154. Allen, Chadwick. Introduction to The Society of Ameri can Indians and Its Legacies: A Special Combined Issue of SAIL and AIQ. Studies in American Indian Literatures. 2013. Vol. 25. № 2 (Summer). P. 3–22. 155. Allen, Paula Gunn. The Feminine Landscape of Leslie Marmon Silko’s Ceremony. Studies in American Indian Litera ture / Ed. by Paula Gunn Allen. New York: The Modern Language Association of America, 1983. — P. 127–133. 156. Allen, Paula Gunn. The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in American Indian Traditions. Boston: Beacon Press, 1986. 311 p. 157. Allen, Paula Gunn. Special Problems in Teaching Leslie Marmon Silko’s Ceremony. American Indian Quearterly. 1990. Vol. 14. № 4 (Autumn). P. 379–386. 158. Allen, Paula Gunn. Pocahontas. Medicine Woman, Spy, Entrepreneur, Diplomat. NY: Harper Collins, 2004. 352 p. 159. Andrews, Bridie; Sutphen, Mary. Introduction. Medi cine and Colonial Identity. London: Routledge,2003. P. 1–13. 160. Anguksuar (Richard LaFortune) A Postcolonial Colo nial Perspective on Western [Mis] Conceptionns of the Cosmos and the Restoration of Indigenous Taxonomies. Two-Spirit Pe - ople: Native American Gender Іdentity, Sexualіty, and Spi rit / Ed. by Sue-Ellen Jacobs. University of Illinois Press, 1997. P. 217–223. 161. Appiah, Kwame Anthony. Identity, Authenticity, Sur vival : Multicultural Societies and Social Reproduction. Multicul turalism: Examining «The Politics of Recognition» / Ed. by Amy Gutmann. Princeton University Press, 1994. P. 149–164. 162. Appiah, Kwame Anthony. Identity: Political Not Cul tural. Field Work: Sites in Literary and Cultural Studies / Ed. by Marjorie Garber, Paul B. Franklin, Rebecca L. Walkowitz. New York, 1996. P. 34–40. 163. Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; Tiffin, Helen. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Liter atures. New York: Routledge, 1989. 296p. 164. Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; Tiffin, Helen. The Post Colonial Studies Reader. New York: Routledge, 1995. 616 p. 165. Ваbcock, Barbara. A Tolerated Margin of Mess’: The Trickster and His Tails Reconsidered. Critical Essays on Native American Literature / Ed. by Andrew Wiget. Boston: G. K. Hall, 1985. P. 153–184. 166. Bailey, Lynn. The Long Walk: A History of the Navajo Wars,1846–1868. Tucson: Westernlore, 1988. — 188 р. 167. Balibar, Etienne; Wallersteine, Immanuale Maurice. Ra ce, Nation, Class: Ambiguous Identities. London: Verso, 1991. 232 р. 168. Ballinger, Franchot. Living Sideways: Social Themes and Social Relationships in Native American Trickster Tails. American Indian Quarterly 1989. Vol. 13. P. 15–30. 169. Bak, Hans. The Art of Hybridization — James Welch’s Fools Crow. American Studies in Scandinavia. 1995. Vol. 27. P. 33–47. 170. Barth, Fredrik. Ethnic Groups and Boundaries: The So cial Organization of Culture Difference. Prospect Heights, Ill.;Waveland Press, Inc.,1998. 153p. 171. Barsh, Russel Lawrence. Indigenous Peoples and the UN Commission on Human Rights : A Case of the Innovable Object and Irresistible Force. Human Rights Quarterly. 1996. № 18. P. 795–801. 172. Barilla, James. Biological Invasion Discourse and Leslie Marmon Silko’s Gardens in the Dunes. Reading Leslie Marmon Silko: Critical Perspectives Through Gardens in the Dunes / Ed. Laura Coltelli. Pisa: Pisa UP, 2007. P. 165–176. 173. Battiste, Marie. Reclaiming Indigenous Voice and Vi sion. Vancouver: UBC Press, 2000. 314 р. 174. Bauman, Zygmunt. From Pilgrim to Tourist — or a Short History of Identity. Questions of Cultural Identity / Ed. By S. Hall and P. du Gay. London, 1996. P. 18–36. 175. Bauman, Zygmunt. «Making and Unmaking of Stran - gers». Stranger or Guest? Racism and Nationalism in Contempo rary Europe / Ed. By Sandro Fridlizius and Abby Peterson. Stock holm: Almqvist &Wiksell International, 1996. P. 59–79. 176. Bauman, Zygmunt. Identity: Conversation with Bene - detto Vecchi. Cambridge, England; Polity,2004. 200 р. 177. Becker, Kimberly. Words Facing East. Cincinnati, OH: WordTech Editions, 2011. 201p. 178. Benaway, Gwendolywn. Ahkii: A Woman is a Sovereign Land. Transmotion. 2017. Vol. 3. #1. P. 109–138. 179. Bercovich, Sacvan. American Canon and Context. Histo ry in a Time of Dissensus. American Literature. 1986. Vol. 58. #.1. P. 99–107. 180. Berkhofer, Robert F. The White Man’s Indian: Images of the American Indian from Columbus to the Present. New York: Knof: Distributed by Random Houses, 1978. 304 р. 181. Bevis, William. Native American Novels: Homing in. Recovering the Word: Essays on NativeAmerican Literature / Ed. Brian Swann and Arnold Krupat. Berkley: University of Califor nia Press, 1987. p. 580–620. 182. Bidwell, Kristina Fagan. Metis Identity and Literature The Opxford Handbook of Indigenous American Literature / Ed. by James H. Cox & Daniel Heath Justice. — Oxford: Oxford Uni versity Press, 2014. — P. 118–136. 183. Bigsby, C.W.E. A Critical Introduction to Twentieth Century American Drama. Beyond Broadway. Cambridge: Cam bridge University Press, 1985. 474 р. 184. Black Elk. Black Elk Speaks: Told Through John G. Nei hardt. New York: William Morrow, 1932. 410 р. 185. Black Elk. The Sacred Pipe / Ed. Joseph Epes Brown. New York : Penguin, 1971. 176 р. 186. Black Elk. The Sixth Grandfather / Ed. Raymond J. De Mallie. Lincoln: University of Nebrasska Press, 1984. 452 р. 187. Blaeser, Kimberly M. Native Literature: Seeking a Crit ical Center. Looking at the Words of Our People: First Nations Analysis of Literature / Ed. by Jeannette Armstrong. Penticton, BC: Theytus Books, 1993. P. 51–61. 188. Blaeser, Kimberly M. Like ‘Reeds Through the Ribs of a Basket’: Native Women Weaving Stories. American Indian Quar terly. 1997. Vol. 21. P. 555–565. 189. Blaeser, Kimberly M. Gathering of Stories. Stories Mi grating Home. A Collection of Anishinaabe Prose. Bemidji: Loon feather Press, 1999. P. 1–4. 190. Blaeser, Kimberly M. Song Buried in the Muscle of Ur gency. Transmotion. 2016. Vol. 2. № 1&2. P. 144–154. 191. Bland, Jared. Joseph Boyden Tackles Native Torture, Colonial Amnesia and Ongoing Racism [Електронний ресурс] : The Globe and Mail, 26 March, 2017 Режим доступа: https:// www.theglobeandmail.com/arts/books-and-media/joseph-boy den-tackles-native-torture-colonial-amnesia-and-ongoing racism/ article14308176/. (accessed June 8, 2017). 192. Bourdieu, Pierre. Language and Symbolic Power. Cam bridge, MA: Harvard University Press, 1991. 291 р. 193. Bouzonviller, Elisabrth. Maternity and Writing An Ex pedition into Ojibwe Land of Letters with Louise Erdrich. Writ ing the Self. Essays on Autobiography and Autofication / Ed. by Kerstin W. Shands, Giulia Grillo Mikrut, Dipti R. Pattanail, Karen Ferreira-Meyers. Oslo: Elanders, Sodertorn hogskola, 2015. P. 147–255. 194. Boyden, Joseph. Three Day Road: Novel. Ontario : Pen - guin Group, 2005. 354 р. 195. Boyden, Joseph. The Orenda: Novel. Toronto: Penguin, 2014. 490 р. 196. Brant, Bert A Gathering of Spirit: A Collection by North American Indian Women. Rockland: Sinister Wisdom Press, 1984. 238 р. 197. Brant, Bert. Mohawk Trail. New York: Firebrand Books, 1985. 94 р. 198. Broker, Ignatia. Night Flying Woman. An Ojibway Nar rative: Novel. St.Paul: Borealis Books, 1983. 135 р. 199. Brooks, Lisa. The Common Pot: The Recovery of Native Space in the Northeast. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008. 352 р. 200. Brown, Dee. Bury My Heart at Wounded Knee: An Indi an History of the American West. New York, Toronto, London: Bantam Books, 1971.459 р. 201. Brown, Harry J. Injun Joe’s Ghost. The Indian Mixed Blood in American Writing. Columbia&London: University of Missouri Press, 2004. 271 р. 202. Brown Ruoff, A. LaVonne. American Indian Literatures: An Introduction, Bibliographic Review and Selected Bibliogra phy. New York: Modern Languages Associataion, 1990. 200 р. 203. Brown Ruoff, A. LaVonne. Native American Writing: Beginnings to 1967. Handbook of Native American Literature / Ed. by Andrew Wiget. New York & London: Garlan Publishing, Inc., 1996. P. 145–154. 204. Brown Ruoff, A. LaVonne. Pauline Johnson. Handbook of Native American Literature / Ed. by Andrew Wiget. New York & London: Garlan Publishing, Inc., 1996. P. 239–243. 205. Bruchac, Joseph. Survival This Way. Tucson: Universi ty of Arizona Press, 1987. 367p. 206. Bruchac, Joseph (ed.). New Voices from the Longhouse. An Anthology of Contemporary Iroquois Writings. New York: Greenfield Review Press, 1989. 294 p. 207. Bruchac, Joseph. Four Directions: Some Thoughts on Teaching Native American Literatures. Studies in American In dian Literatures. 1991. Vol. 3. № 2. P. 2–7. 208. Bruchac, Joseph. «Whatever Is Really Yours»: An In terview with Louise Erdrich. Conversations with Louise Erdrich and Michael Dorris /Ed. by Allan Chavkin and Nancy Feyl Chav - kin. Jackson: University Press of Mississippi, 1994. P. 94–104. 209. Bruchac, Joseph. Contemporary Native American Writ ing; An Overview. Handbook of Native American Literature./ Ed. by Andrew Wiget. New York & London: Garlan Publishing, Inc., 1996. P. 311–329. 210. Bruyneel, Kevin. The Third Space of Sovereignty. The Postcolonial Politics of U.S.-Indigenous Relations. Minneapolis London: University of Minnesota Press, 2007. 319 р. 211. Burke, Brianna. On Sacred Ground: Medicine People in Native American Fiction (2011): [Електронний ресурс] / Dis ser - tation Paper. 157p. Режим доступа: http:// scholarwork.umass. edu/ open_access_dissertations. 212. Byrd, Jodi A. The Transit of Empire. Indigenous Cri tiques of Colonialism. Minneapolis-London, 2011. 294 р. 213. Carlson, David. Imagining Sovereignty: Self-Determi nation in American Indian Law and Literature. Norman: Univer sity of Oklahoma Press, 2016. 242 р. 214. Carr, Helen. Inventing The American Primitive: Politics, Gender and the Representation of Native American Literary Theo 506 ry Traditions, 1789–1936. New York: New York UP, 1996. 286 р. 215. Casstillo, Susan Perez. Postmodernism, Native Ameri can Literature and the Real: The Silko-Erdrich Controversy. Nothing but the Truth: An Anthology of Native American Litera ture / Ed. by John L. Purdy and James Ruppert. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001. P. 15–22. 216. Caton, Louis Freitas. Reading American Novels and Mul - ticultural Aesthetics: Romancing the Postmodern Novel. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 265 р. 217. Cederstrom, Lorelei. Introduction to the Special Issue on Native Literature // The Canadian Journal on Native Studies. 1985. Vol 5.2. P. 145–149. 218. Champagne, Duane. Social Order and Political Change: Constitutional Government Among the Cherokee, the Chactaw, the Chichasaw and the Creek. Stanford CA: Stanford University Press, 1992. 310 р. 219. Champagne, Duane. Search of Theory and Method in Ame - rican Indian Studies. American Indian Quarterly. 2007. Vol. 31. № 1. P. 353–372. 220. Chartrand, P.L.A.H., Giokas, J. «Defining «The Metis People»: The Hard Case of Canadian Aboriginal Law. Who Are Canada’s Aboriginal Peoples?: Recognition, Definition, and Juris dictional / Ed. by P.L.F.H. Chartrand. Saskatoon: Haughton Boston, 2002. P. 268–304. 221. Chavkin, Allan; Chavkin Nance Feyl. Conversations with Louise Erdrich and Michael Dorris. Jackson : University Press of Mississippi, 1994. 262 р. 222. Chavkin, Allan. Gerald Vizenor, ed. Survivance of Na tive Pressence. Lincoln: U o Nebraska P, 2008. ISBN: 978-0-8032- 1083-7. Studies in American Indian Literatures. 2011. Vol. 23. № 4. P. 120–124. 223. Cheyfitz, Eric. The Poetics of Imperialism: Translation and Colonialization from The Tempest to Tarzan. New York: Pe - ter Lang Publishing, 1991. 272 р. 224. Cheyfitz, Eric. The (Post)Colonial Predicament of Na tive American Studies. Interventions: The International Journal of Postcolonial Studies. 2002. Vol. 4. № 3. P. 405–427. 225. Christie, Stuart. Time-Out: (Slam)Dunking Photogra - phic Realism in Thomas King’s Medicine River. Studies in Amer ican Indian Literatures. 1999. Vol. 11. № 2. P. 51–64. 226. Christie, Stuart. Plural Sovereignties and Contempo rary Indigenous Literature. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2009. 280 р. 227. Citizens Equal Rights Alliance. : [Електронний ресурс] / Citizens Equal Rights Alliance. Режим доступа: http://www.cit izensallians.org. (accessed June 14, 2017). 228. Clark, Barrett. Study of the American Drama. New York: Appleton, 1928. 130p. 229. Clements, William M. «Identity» and «Difference» in the Translation of Native American Oral Literatures: A Zuni Case Study. Studies in American Indian Literatures. 1991. Vol. 3. № 3. P. 1–14. 230. Cohran, Stuart. The Ethnic Implication of Stories, Spir its and the Land in Native American Pueblo and Aztlan Writing. MELUS. 1995. № 20.2. P. 683–710. 231. Coke, Allison Adele Hedge. Effigies II: An Anthology of New Indigenoud Writing. Cromer: Salt, 2014. 200 р. 232. Соltelli, Laura. Winged Words: American Indian Wri - ters Speak. Lincoln: U of Nebraska Press, 1990. 320 р. 233. Comba, Enrico. Wolf Warriors and Dog Feasts: Animal Metaphors in Plains Military Societies. Europian Review of Na - tive American Studies. 1991. № 5:2. P. 41–48. 234. Conversation with Leslie Marmon Silko/ Ed. by Ellen L. Arnold. Jackson :UP of Mississippi, 2000. 207р. 235. Cook-Lynn, Elizabeth. Literary and Political Questions of Transformation: American Indian Fiction Writers. Wicazo Sa Review. 1995. Vol. 19. № 1. P. 46–51. 236. Cook-Lynn, Elizabeth. Why I Can’t Read Wallace Steg ner and Other Essays. University of Wisconsin Press, 1996. 176 р. 237. Cook-Lynn, Elizabeth. American Indian Intellectualism and the New Indian Story. American Indian Quarterly. 1996. Vol. 20. № 2. P. 57–76. 238. Cook-Lynn, Elizabeth. Who Stole Native American Stu - dies? Wicazo Sa Review. 1997. Vol. 15 (Spring). P. 9–28. 239. Cook-Lynn, Elizabeth.Anti-Indianism in Modern Amer ica: A Voice from Tatekeya’s Earth. Urbana: University of Illi - nois Press, 2001. 240 р. 240. Cook-Lynn, Elizabeth. New Indians, Old Wars. Urbana: University of Illinois Press, 2007. 226 р. 241. Cornell, Stephen E., Hartmann, Douglas. Ethnicity and Race: Making Identities in a Changing World. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, 2007. 336 р. 242. Corntassel, Jeff; Primeau, Tomas Hopkins. The Paradox of Indigenous Identity: A Levels of Analysis Approach. Global Governance. 1998. № 4. P. 139–159. 243. Cortassel, Jeff J. Who is Indigenous? ‘Peoplehood’ and Ethnonationalist Approaches to Rearticulaing Indigenous Identity. Nationalism and Ethnic Politics. 2003. Vol. 9. № 1. P. 75–100. 244. Cox, James H. Muting White Noise: The Subversion of Po - pular Culture Narratives of Conquest in Sherman Alexie’s Fiction. Stu dies in American Indian Literatures. 1997. Vol. 9. № 4. P. 52–70. 245. Cox, James H. Review of Contemporary American Indi an Literatures and the Oral Tradition by Susan Berry Brill de Ramirez. Great Plains Quarterly. 2000. Summer. P. 239–240. 246. Cox, James H. The Past, Present and Possible Futures of American Indian Literary Studies. Studies in American Indian Literatures. 2008. Vol. 20. № 2. P. 102–112. 247. Cox, James H. Muting White Noise: Native American and European American Novel Traditions. Norman: University of Oklahoma Press, 2009. 338 р. 248. Cox, James H. Tribal Nations and The Other Territories of American Literary History. A Companion to American Literary Studies/ Ed. by Caroline F. Levander and Robert S. Levine. Ox ford: Wiley-Blackwell, 2011. P. 356–372. 249. Cox, James H. One Good Protest: Thomas King, Indian Policy, and American Indian Activism. Thomas King: Works and Impact/ Ed. by Eva Gruber. Rochester, NY: Camden house, 2012. P. 224–237. 250. Cox, James H. The Red Land to the South: American In dian Writers and Indigenous Mexico. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012. 275 р. 251. Cox, James H. Native American Detective Fiction and Settler Colonialism. A History of American Crime Fiction / Ed. by Christopher Raczkowski. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. P. 250–262. 252. Cox, James H. The Political Arrays of American Indian Literary History. University of Moinnesota Press, 2019. 282 р. 253. Cox, James H., Justice, Daniel Heath. Introduction: Post-Renaissance Indigenous American Literary Studies. The Ox ford Handbook of Indigenous American Literature / Ed. by James H. Cox & Daniel Heath Justice. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 1–14. 254. Creek Towns: [Електронний ресурс] / Access Genealogy. Режим доступа: http://www.accessgenealo gy.com/native/tri - bes/creek/creektowns.html (accessed February 18, 2015). 255. Davis, Jenny L. Talking Indian: Identity and Language Revitalizaation in the Chickasaw Renaissance. Tucson: Univer si - ty of Arizona Press. 170 р. 256. Diana, Vanessa Holford. «I am not a Fairy Tail»: Con textualizing Sioux Spirituality and Story Traditions in Susan Po - wer’s The Grass Dancer. Studies in American Indian Literatures. 2009. Vol. 21. № 2. P. 1–24. 257. Declaration on the Rights of Persons Belonging to Na tional or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (1993): [Елект - ронний ресурс] / G.A. Res.47/135, U.N. GAOR, 47th Sess., Supp. № 49, at 210, U.N. Doc. A/47/49. Режим доступа: http://brj.asu. edu/archives/1v21/UN.html (accessed October 18, 2016). 258. Deloria, Joseph Philip. Playing Indians. New Haven: Yale University Press, 1998. 262 р. 259. Deloria, Vine. Jr. God is Red. New York: Grosset & Dunlap, 1973. 320 р. 260. Deloria, Vine. Jr. Behind the Trail of Broken Treaties: An Indian Declaration of Independence. New York: Delacorte, 1974. 310 р. 261. Deloria, Vine. Jr. Out of Chaos. Parabola. 1985. № 10 (2, May 1985). P. 14–22. 262. Deloria, Vine. Jr. Саster Died for Your Sins: An Indian Manifesto. Norman: University of Oklahoma Press, 1988. 296 р. 263. DeMallie, Raymond J., The Sixth Grandfather: Black Elk’s Teaching to John G. Neihardt. Norman: U of Oklahoma Press, 1984. 425 р. 264. DePasquale, Paul; Eigenbrod, Renate; LaRocque, Em ma. (eds). Across Culture, Across Boarders: Canadian Aboriginal and Native American Novels. Peterborough, ON: Broadview Press, 2010. 320 р. 265. Diana, Vanessa Holford. «I am not a Fairy Tale». Con textualizing Sioux Spirituality and Story Traditions in Susan Po - wer’s The Grass Dancer. Studies in American Indian Literature. 2009. Vol. 21. № 2. P. 1–22. 266. Dickstein, Morris. Going Native (2007): [Електронний ресурс] / The American Scholar. Winter 2007. Режим доступа: http://www.theamericanscholar.org.html (accessed October 10, 2015). 267. Donahue, James. Contemporary Native Fiction: Toward a Narrative Poetics of Survivance. Routledge, 20019. 186 р. 268. Donovan, Katherleen M. Feminist Reading of Native Ame - rican Literature. Tuscon: University of Arizona Press, 1998. 181 р. 269. Dorris, Michael. Native American Literature in an Eth - nohistorical Context. Cоllege English. 1979. Vol. 41. P. 147–161. 270. Driskill, Qwo-Li; Justice, Daniel Heath; Miranda, Debora; Tatonetti, Lisa. (eds). Sovereign Erotics. A Collection of Two-Spir it Literature. Tuscon: University of Arizona Press, 2011. 223 р. 271. Driskill, Qwo-Li. Doubleweaving Two-Spirit Critiques Bu - ilding Alliances between Native and Queer Studies. GLO: A Jour - nal of Lesbian and Gay Studies. 2010. Vol. 16. № 1–2. P. 69–92. 272. Driskill, Qwo-Li. Stolen from Our Bodies: First Nations Two-Spirits Queers and the Journey to a Sovereign Erotics. Stu di - es in American Indian Literatures. 2004. Vol. 16. № 2. P. 50–64. 273. Dunn, Carolyn; Comfort, Carol. Introduction. Through the Eyes of the Deer: An Anthology of Native American Women Writers / Ed. by Carolyn Dunn & Carol Comfort. San Francisco: Aunt Lute Books, 1999. P. xiii.-xxix. 274. Dunsmore, Roger. Vine Deloria, Jr. Handbook of Native American Literature / Ed. by Andrew Wiget. New York & Lon don: Garlan Publishing, Inc., 1996. P. 411–415. 275. Edmunds, R. David. Native Americans, New Voices: American History, 1895–1995. The American Historical Review. 1995. Vol. 100. № 3. P. 717–740. 276. Edwards, Tai S. Osage Women and Empire: Gender and Power. University Press of Kansas, 2018. 230 р. 277. Eigenbrod, Renate. Travelling Knowledges: Positioning the Im/Migrant Reader of Aboriginal Literatures in Canada. Winnipeg: University of Manitoba Press, 2005. 274 р. 278. Eliade, Mircea. The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. N.Y.: Harper&Row, 1961. 150 р. 279. Erdrich, Louise. Love Medicine: Novel. New York, To - ronto, London : Bantam Books, 1984. 314 р. 280. Erdrich, Louise. The Plague of Doves: Novel. New York: Harper Perennial, 2008. 311 р. 281. Erdrich, Louise. The Bingo Palace: Novel. New York: Harper,1995. 274 р. 282. Erdrich, Louise. The Blue Jay’s Dance Autobiographic Novel. New York: Harper, 1995. 223 р. 283. Erdrich, Louise. The Last Report on the Miracles at Little No Horse : Novel. New York: Perennial, 2002. 361 р. 284. Erdrich, Louise.Islands and Books in Ojibwe Country: No - vel. Washington, D. C.: National Geographic Directions, 2003. 192 р. 285. Erdrich, Louise. The Painted Drum: Novel. New York: Harper, 2005. 276 р. 286. Erdrich, Louise. The Plague of Doves: Novel. New York: Harper Perennial,2008. 311 р. 287. Erdrich, Louise. The Porcupine Year: Novel. New York: Harper, 2008. 193 р. 288. Erdrich, Louise. The Round House: Novel. N.Y.: Har - per. Perenial, 2012. 321 р. 289. Erdrich, Louise. La Rose: Novel. N.Y.: Harper Collins Publishes, 2016. 372 р. 290. Erhard, Thomas A. Rolla Lynn Riggs. Handbook of Na tive American Literature / Ed. by Andrew Wiget. New York & Lon - don: Garlan Publishing, Inc., 1996. P. 289–293. 291. Erikson E. Psychosocial Identity. A Way of Looking at Things. Selected Papers / Ed. by S.Schlein. N.Y., 1995. 685 р. 292. Episkenew, Jo-Ann. Taking Back Our Spirits: Indige nous Literature, Public Policy, and Healing. Winnipeg: Universi ty of Manitoba Press, 2009. 248 р. 293. Everet, Dianna. Apache Tribe of Oklahoma // Encyclo pedia of Oklahoma History and Culture. : [Електронний ресурс]/ Oklahoma Historical Society. Режим доступа: http://www.ok - history.org/publications/enc/entry.php?entry=AP002 (accessed October 18, 2016). 294. Fee, Margery. Who Can Write as Other? // Post-Colo nial Study Reader / Ed. by Bill Ashcroft, Gareth Griffith and Helen Tiffin. — London: Routledge,1995. — P. 242–245. 295. Fee, Margery. Decolonizing Indigenous Oratures and Literatures of Northern British North America and Canada. The Opxford Handbook of Indigenous American Literature/ Ed. by James H. Cox & Daniel Heath Justice. Oxford: Oxford Universi ty Press, 2014. P. 559–576. 296. Felner, Karlee D.(Re)claming Voice with Our Original Instructions. Indigenous Research: Theories, Practices, and Rela tionships / Ed. McGregor, Deborah; Restole, Jean-Paul; Johnson, Rochelle. Canadian Scholars’ Press, 2018. P. 25–45. 297. Fevre, Ralph W. The Demoralization of Western Cul ture: Social Theory and the Dilemmas of Modern Living. London: Continuum, 2000. 288 р. 298. Filtz, Brewster E. Coyote Loops: Leslie Marmon Silko Holds a Full House in Her Hand. MELUS. 2002. Vol. 27. № 3. P. 75–91. 299. Fleck, Richard F. Introduction. Critical Perspectives on Native American Fiction / Ed. Richard F. Fleck. Washington DC: Three Continents Press, 1989. P. 1–11. 300. Foran, Charles. Joseph Boyden Mines Canada’s Bloody Past for Surprising Spirituality Racism [Електронний ресурс] : // The Globe and Mail, 26 March, 2017 Режим доступа: https:// www.theglobeandmail.com/arts/books-and-media/book-revi ews/joseph-boyden-mines-canadas-bloody-past-for-surprising spirituality/article14169831/. (accessed June 17, 2017). 301. Forte, Maximilian C. Indigenous Cosmopolitanism: Transnational and Transcultural Indigeneity in the Twenty-First Century. N.Y.: Peter Lang, 2010. 223 р. 302. Francis, Daniel. The Imaginary Indian. The Image of the Indian in Canadian Culture. Vancouver, B.C., 1992. 258 р. 303. Francis, Lee. We, the People: Young American Indians Reclaiming Their Identity. Genocide of the Mind / Ed. By Vine Deloria, Jr. New York: Thunder’s Mouth Press National Books, 2003. P. 77–85. 304. Frazer, J.G. The Golden Bough. London: Macmillan & Co Ltd.,1963. 969 р. 305. Freed, Joanne Lipson. The Ethics of Identification : The Global Circulation of Traumatic Narrative in Silko’s «Ceremony» and Roy’s «The God of Small Things». Comparative Literary Stu - dies. 2011. Volume 48.1. P. 219–240. 306. Freeman, Bonnie & Lee, Bill. Toward an Aboriginal Mo - del of Community Healing. Native Social Work Journal. 2007. Vol. 6. P. 97–120. 307. Frideres, James. Aboriginal Identity in the Canadian Con - text. The Canadian Journal of Native Studies. 2008. Vol. XXVIII, 2. P. 313–342. 308. Friedman, Susan Stanford. Identity, Politics, Syn - cretism, Catholicism and Anishanabe Religion in Louise Er drich’s Tracks». Religion and Literaure. 1994. Vol. 26.1. P. 107–133. 309. Gambler, John. So a Priest Walks into a Reservation Tragicomedy: Humor in The Plague of Doves.» Louise Erdrich. Louise Erdrich: Tracks, The Last Report on the Miracles at Little No Horse, The Plague of Doves / Ed. Deborah L Madsen. London: Continuum, 2011. P. 136–151. 310. Gans, Herbert J. Symbolic Ethnicity: The Future of Eth nic Groups and Cultures in America. Ethnic and Racial Studies. 1979. Vol. 2. № 1. P. 1–20. 311. Garroutte, Eva Marie. Real Indians: Identity and the Survival of Native America. Berkeley: University of California Press, 2003. 250 p. 312. Gemein Mascha N. Multispecies Thinking from Ale xan - der Von Humboldt to Leslie Marmon Silko: Intercultural Commu nication Toward Cosmopolitics: A Dissertation for the Degree of Doctor of Philology: The University of Arizona, 2013 [Електронний 514 ресурс]. Режим доступу: http://hdl.handle.net/10150/293607 (accessed June 17, 2017). 313. Gilda, Ochoa. Becoming Neighbors in a Mexican Ameri can Community: Power, Conflict and Solidarity. Austin: Univer sity of Texas Press, 2004. 284p. 314. Glancy, Diane. Pushing the Bear. A Novel of Trail of Tears. New York, San Siego, London: Harcourt Brace&Company, 1996. 241p. 315. Glancy, Diane. Walking Precariously. Studies in Ameri can Indian Literatures. 2015. Vol. 27. № 4. P. 101–105. 316. Goeman, M. The Tools of Cartographic Poet: Unmap ping Settler Colonialism in Joy Hario’s Poetry. Settler Colonial Studies. 2012. Vol. 2. P. 89–112. 317. Gordon, Andrea. Joseph Boyden on The Orenda, His Latest Giller-Nominated Novel [Електронний ресурс] : Toronto Star, 17 Sept. 2013Режим доступа: http://www.thestar.com/entertainment/ books/2013/09/17/joseph_boyden_on_the_orenda_his_latest_gille rnominated_novel_interview.html. (accessed June 17, 2017). 318. Gordon, Neta. Time Structures and the Healing Aes thetic of Joseph Boyden’s Three Day Road. Studies in Canadian Literature. — 2008. Vol. 33, Number 1. P. 118–135. 319. Grassian, Daniel. Understanding Sherman Alexie. Co lumbia: University of South Carolina Press, 2005. 224 р. 320. Green, Joyce. The Complexity of Indigenous Formation and Politics in Canada: Self-Determination and Decolonization. International Journal of Critical Indigenous Studies. 2009. Vol. 2, № 2. P. 36–46. 321. Griffin, Gwen, and P. Jane Hafen. An Indigenous Ap proach to Teaching Erdrich’s Works. Approaches to Teaching the Works of Louise Erdrich / Eds. Greg Sarris, Connie Jacobs & James Giles. New York: MLA, 2004. P. 95–101. 322. Grinnell, George Bird. The Cheyenne Indians. Their His tory and Ways of Life. Lincoln & London: University of Nebraska Press, 1972. 358 р. 323. Grice, H. P. Logic and Conversation Syntax and Seman tics / Eds. Cole, P., Morgan, J. New York : Academic Press, 1975. Vol. 3. 406 р. 324. Gross, Lawrence W. Anishinaabe Ways of Knowing and Being. Burlington: Ashgate, 2014. 290 р. 325. Grossberg, Laerence. Identity and Cultural Studies: Is That All There Is? Questions of Cultural Identity / Ed. By St. Hall and P. D. Gay. — London-New Delli: Sage Publication. — P. 87–101. 326. Hafen, P. Jane. We Speak of Everything’: Indigenous Tra - ditions in The Last Report on the Miracles at Little No Horse» Louise Erdrich: Tracks, The Last Report on the Miracles at Little No Horse, The Plague of Doves» / Ed. Deborah, L. Madsen. London: Continuum, 2011. P. 82–97. 327. Hale, Frederick. The Confrontation of Cherokee Tradi tional Religion and Christianity in Diane Glancy’s Bushing the Bear.Missionalia. 1997. Vol. 25. № 2. P. 195–209. 328. Hall Stuart. Cultural Identity and Diaspora Identity: Community, Culture, Difference / Ed. J. Rutherford. London: Lawrence and Wishart, 1990. P. 110–121. 329. Hall Stuart. Introduction. Who Needs ‘Identity’. Ques tions of Cultural Identity / Ed. by S. Hall and P. du Gay. London, 1996. P. 1–17. 330. Hamalainen, Pekka. Hourse. Encyclopedia of the Great Plains/ Ed. by David J. Wishart: [Електронний ресурс] / Uni versity of Nebraska-Lincoln, 2011. — Режим доступа: http:// www.plainshumanities.unl.edu/encyclopedia//doc/source/egp. na.038/html. (accessed October 18, 2016). 331. Hames-Garcia, Michael. What’s after Queer Theory? Queer Ethnic and Indigenous Studies. Feminist Studies. 2013. Vol. 39. № 2. P. 384–404. 332. Hamill, James F. Show Me Your CDIB Card: Blood Quan - tum and Indian Identity Among the People of Oklahoma. The American Behavioral Scientist. 2003. Vol. 47. № 3. P. 267–282. 333. Hans, Birgit. William D’Arcy McNickle. Handbook of Native American Literature /Ed. by Andrew Wiget. New York & London: Garlan Publishing, Inc., 1996. P. 251–258. 334. Hargreaves, Allison. Finding Dawn and Missing Women in Canada. Story-Based Methods in Antiviolence Research and Re - membrance. Studies in American Indian Literature. 2015. Vol 27, № 3. P. 83–111. 335. Harjo, Joy, Bird, Gloria. Foreword. Reinventing the Ene - my’s Language. Contemporary Native Women’s Writing of North America / Ed. J. Harjo & G. Bird. New York: Norton, 2002. P. 19–30. 336. Harjo, Joy. Conflict Resolution for Holy Beings. New York: W.W. Norton, 2015. 160 р. 337. Harris, Michelle; Nakata, Martin; Carlson, Bronwyn. The Politics of Identity: Emerging Indigeneity. Sidney: UTS Publishing, 2013. 274 р. 338. Hassrik, Royal B. The Sioux: Life and Customs of a Wor - rior Society. Norman: U of Oklahoma Press, 1967. 337 p. 339. Hertzberg Hazel W., The Search for an American Iden tity. Modern Pan-Indian Identity. Syracuse University Press, 1971. 362 р. 340. Hill, Barbara Helen. Home: Urban and Reservation. Genocide of the Mind / Ed. By Vine Deloria, Jr. New York: Thun der’s Mouth Press National Books, 2003. P. 21–28. 341. Hobson, Geary. The Remembered Earth: An Anthology of Contemporary Native American Literature. Albuquerque: Red Earth Press, 1979. 417 p. 342. Hogan, Linda. The Two Lives. Native American Litera ture. An Anthology / Ed. Lawana Trout. Chicago : National Text book, 1999. P. 26–40. 343. Hollenberg, Alexander. Speaking with the Separatists. Craig Womack and the Relevance of Literary History. Studies in American Indian Literatures. 2009. Vol. 21. № 1. P. 1–23. 344. Horn, Gabriel. The Genocide of a Generation’s Identity Genocide of the Mind / Ed. by Vine Deloria,Jr. New York: Thun der’s Mouth Press National Books, 2003. P. 65–77. 345. Horne, Dee. ‘I Meant to Have But Modest Needs’. Louise Erdrich’s The Last Report on the Miracles at Little No Horse. Stu - dies in the Literary Achievement of Louise Erdrich, Native Amer ican Writer / Ed. Brajesh Sawhney. Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2008. P. 275–292. 346. Horovitz, Deborah M. Literary Trauma: Sadism, Memo ry and Sexual Violence in American Women’s Fiction. Albany, NY: State University of New York, 2000. 169 р. 347. Howe, LeAnne. Tribalography: The Power of Native Sto ries. Journal of Dramatic Theory and Criticism. 1999. Fall. P. 11–125. 348. Howe, LeAnne. Shell Shaker: Novel. San Francisco: Aunt Lute Books, 2001. 228 р. 349. Howe, LeAnne. The Story of America: A Tribalography. Clearing a Path: Theorizing the Past in Native American Studies/ Ed. by Nancy Shoemaker. New York: Routledge, 2002. P. 29–48. 350. Hoxie, Frederick E. A Final Promise: The Campaign to Assimilate the Indians, 1880–1920. Lincoln: University of Neb - raska Press, 1984. 350 р. 351. Huhndorf, Shari M. Mapping the Americas: The Trans - national Politics of Contemporary Native American Culture. N.Y.: Cornell University Press, 2009. 216 р. 352. Hunsaker, Steve V. Autobiography and National Identi ty in the Americas. Charlottesville&London: University Press of Virginia, 1999. 148 p. 353. Huntington, Samuel P. Who Are We? The Challenges to America’s National Identity. N.Y.: Simon & Schuster, 2005. 640 р. 354. Hyung-Hee, Kim. The Expansion of Reality: Beyond Magical Realism in Susan Power’s The Grass Dancer [Електрон ний ресурс] / Режим доступа: http: //www.naell.org/ downfile. php? filename…pdf…04. (accessed October 28, 2016). 355. Inglsi, Stephanie. 400 Years of Linguistic Contact be tween the Mi’kmaq and the English and the Interchange of Two Worlds Views. The Canadian Journal of Native Studies. 2004. Vol. XXIV. № 2. P. 389–402. 356. Innes, Robert Alexander; Anderson, Kim. Indigenous Men and Masculinities: Legacies, Identities, Regeneration. Win ninpeg: University of Manitoba Press, 2015. 328 р. 357. Isernhagen, Hartwig. Momaday, Vizenor, Armstromg. Conversations on American Indian Writing. Norman: University of Oklahoma Press, 1999. 183 р. 358. Isernhagen, Hartwig. From Identity to Exchange? Some Remarks on the Discursive Construction of Ethno-Cultural Diffe rence and on Leslie Marmon Silko’s Gardens in the Dunes. Imagina ry (re-)locations: Tradition, Modernity, and the Market in Contem 518 porary Native American Literature and Culture / Ed. Helmbrecht Breinig. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2003. P. 107–137. 359. Irving, Lee. Cherokee Healing: Myth, Dreams, and Me - di cine. American Indian Quarterly. 1992. Vol. 16. № 2. P. 237–257. 360. Isham, Theodore and Blue, Clark. Creek (Mvskoke) Ok - la homa. Encyclopedia of Oklahoma History and Culture: [Елек тронний ресурс] / Oklahoma Historical Society. — Режим доступа: http://www.okhistory.org/publications/enc/entry.php?entry= AP002 (accessed October 18, 2016). 361. Jacobs, Connie A. One Story Hinging into the Next: The Singular Achievement of Louise Erdrich’s Interrelated Novels. The Native American Renaissance. Literary Imagination and Achi - evement / Ed. by Allan R. Velie and A. Robert Lee. Norman: Uni versity of Oklahoma Press, 2013. P. 144–160. 362. Jacobs, Sue-Ellen. «Is the ‘North American Berdache’ Merely a Phantom in the Imagination of Western Social Scientists?» Two-Spirit People: Native American Gender Identity, Se xu ality, and Spirituality / Ed. by Sue-Ellen Jacobs, Wesley Thoma, and Sabine Lang. Urbana: University of Illinois Press, 1997. P. 1–20. 363. Jacobs, Sue-Ellen and Cromwell, Jason. Visions and Re visions of Reality: Reflection on Sex, Sexuality, Gender, and Gender Variance. Journal of Homosexuality. 1992. Vol. 23. № 4. P. 43–49. 364. Jaimes M.A. Indian Identity. Native America in the Twentieth Century: An Encyclopedia / Ed. by Mary B. Davis. New York-London, 1996. P. 261–262. 365. Jahner, Elaine A. Traditional Narrative: Contemporary Uses, Historical Perspectives. Studies in American Indian Lite - ratures. 1999. Vol. 11. № 2. P. 1–29. 366. JanMohamad, Abdul. The Economy of Manichean Alle gory: The Function of Racial Differences in Colonialist Litera ture. Post-Colonial Study Reader / Ed. by Bill Ashcroft, Gareth Griffith and Helen Tiffin. London: Routledge,1995. P. 18–23. 367. Jobin, Danne. Gerald Vizenor’s Transnational Aesthet ics in Blue Ravens. Transmotion. 2019.Vol. 5. № 1. P. 33–55. 368. Jocks, Christopher Ronwaniente. Spirituality for Sale: Sacred Knowledge in the Consumer Age. American Indian Quar - terly. 1996.Vol. 20. № 3/4. P. 415–431. 369. Josephy, Alvin M. Jr. 500 Nations. An Illustrated His tory of North American Indians. New York : Gramercy Books, 1994. 468 р. 370. Justice, Daniel Heath. Why Indigenous Literatures Matter. Ontario: Wilfrid University Press, 2018. 286 р. 371. Justice, Daniel Heath. Currents of Trans/national Cri - ticism in Indigenous Literary Studies. American Indian Quar - terly. 2011. Vol. 35. № 3. P. 334–352. 372. Justice, Daniel Heath. «Go Away Water!» Kinship Crit icism and the Decolonization Imperative. Reasoning Together. The Native Critics Collective./ Ed. by Craig S. Womack, Daniel Heath Justice & Christopher B. Teuton. Norman: University of Oklahoma Press, 2008. P. 147–168. 373. Justice, Daniel Heath. Fear of a Changeling Moon: A Ra - ther Qeer Tale of a Cherokee Hillbilly. Me Sexy: An Exploration of Native Sex and Sexuality/ Ed. by Drew Hayden. Vancouver: Douglas&McIntyre, 2008. P. 87–108. 374. Justice, Daniel Heath. Notes toward a Theory of Anom aly. GLO: A Journal ob Lesbian and Gay Studies. 2010. Vol. 16. № 1–2. P. 207–242. 375. Kalb, John D. David Treuer. Native American Fiction: A User’s Manual and the Translation of Dr. Apelles : A Love Story. Studies in American Indian Literatures. 2008. Vol. 20. № 2. P. 113–116. 376. Karner, C. Ethnicity and Every Day Life. New York: Routledge, 2007. 204 р. 377. Katerberg, William H. The Irony of Identity: An Essay on Nativism, Liberal Democracy, and Parochial Identities in Canada and the United States. American Indian Quarterly. 1996. Vol. 47. № 3. P. 493–526. 378. Kavolis, Vytautas. Civilization Analysis as a Sociology of Culture. Lewiston, NY:Edwin Mellen Press, 1995. 250p. 379. Kelderman, Frank. Authorized Agents: Publication and Diplomacy in the Era of Indian Removal. SUNY Press, 2019. 286 p. 380. Kelsey, Penelope Myrtle. Tribal Theory in Native Ameri can Literature. Dakota and Haudenosaunee Writing and Indigenous Worldviews. Lincoln&London: University of Nebraska Press, 2008. 175 р. 381. Kertzer, Jonathan. Worrying the Nation: Imagening a National Literature in English Canada. Toronto: University of Toronto Press, 1998. 243 р. 382. Kilpatrick A.G. The Night Has a Naked Soul: Witch craft and Sorcery among the Western Cherokee. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1997. 224 р. 383. Кing, Haysn. «The Orenda» Faces Tough Criticism from First Nations Scholars» [Електронний ресурс] : // CBC News, 7 Mar. 2014 Режим доступа: http://www.cbc.ca/news/aborigi nal/the -orenda-faces-tough-criticism-from-first-nations-schol ar-1.2562786. (accessed June 17, 2017). 384. King, Thomas. Introduction. All My relations. An An thology of Contemporary Native Ficion / Ed. by T. King. Toron to: The Canadian Publishes, 1990. P. ix-xvi. 385. King, Thomas. Medicine River. N. Y.: Viking, 1990. 261 р. 386. .King, Thomas. One Good Story, That One. Toronto: Harper Perennial, 1993. 147 р. 387. King, Thomas. Native Literature of Canada. Handbook of Native American Literature / Ed. by Andrew Wiget. New York & London: Garlan Publishing, Inc., 1996. P. 353–369. 388. King, Thomas. The Truth about Stories. A Native Nar rative. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008. 172 р. 389. King, Thomas. The Inconvenient Indian. A Curious Acco - unt of Native People in North America. Anchor Canada, 2013. 314 р. 390. Kirwan, Padraig. Sovereign Stories: Aesthetics, Auto - nomy, and Contemporary Native American Writing. Oxford: Peter Lang, 2013. 342 р. 391. Kцhler, Angelika. Our Human Nature, Our Human Spi rit, Wants No Boundaries: Leslie Marmon Silko’s «Gardens in the Dunes». Amerikastudien, 2002, Vol. 47.1 Р. 237–244. 392. Koostachin, Jules Arista. Unearthing Secrets, Gathe - ring Truths. Kegedonce Press, 2018. 100 р. 393. Кot, Svitlana. Signs of Place in Native American Lite - rature: Affinity of Indigenous Space and Text. Accents and Para doxes of Modern Philology. 2017. Issue2. P. 5–18. 394. Krupat, Arnold. The Voice in the Margin: Native Amer ican Literature and the Canon. Berkeley: University of California Press, 1989. 259 р. 395. Krupat, Arnold. Ethnocriticism: Ethnography, History, Literature. Berkeley: University of California Press, 1992. 273 p. 396. Krupat, Arnold. Scholarship and Native American Stu - dies: a Response to Daniel Littlefield, Jr. American Studies. 1993. № 34. P. 81–100. 397. Krupat, Arnold. Postcolonialism, Ideology, and Native American Literature. Postcolonial Theory and the United States: Race, Ethnicity, and Literature / Ed. by Peter Schmidt. Universi ty Press of Mississippi, 2000. P. 73–94. 398. Krupat, Arnold. Representing Cherokee Dispossession. Studies in American Indian Literatures. 2005. Vol. 17. № 1. P. 16–41. 399. Krupat, Arnold. All That Remains: Varieties of Indige nous Expression. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009. 229 р. 400. Kubal, Timothy. Cultural Movements and Collective Me - mory: Christopher Columbus and the Rewriting of the National Origin Myth. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 261 р. 401. Kulka, Thomas. Kitsch and Art. Pennsylvania State University Press, 1996. 168 р. 402. LaFortune, Richard. Two Spirit Activism: Mending the Sacred Hoop. Tikkun: Duke University Press, 2010.210 р. 403. Landrum L. The Shattered Modernism of Momaday’s Ho use Made of Dawn. Modern Fiction Studies. 1996. Vol. 42. 4., Winter. P. 763–786. 404. Lang, Sabine. Women Warriors. Encyclopedia of the Great Plains. : [Електронний ресурс] / University of Nebraska Lincoln. — Режим доступа: http://www.plainshuma niti es.unl. edu/encyclopedia/credits.html (accessed June 17, 2017). 405. Lang, Sabine. Men as Women, Women as Men: Chang ing Gender in Native American Cultures. Austin: University of Texas Press, 1998. 397 p. 406. Lamphere, Louise. Whatever Happened to Kinship Stu - dies? Reflection of a Feminist Anthropologist. New Directions in Anthropological Kinship/ Ed. by Linda Stone. Boston: Rowman& Littlefield, 2001. P. 21–47. 407. Larson, Sidney J. The Indian Lawyer. James Welch. Stu - dies in American Indian Literatures. 1991. Vol. 3. № 3. P. 64–66. 408. Larson, Sidney J. The Outsider in James Welch’s The Indian Lawyer. The American Indian Quarterly. 1994. № 4. P. 52–70. 409. Larson, Sidney J. Captured in the Middle: Traditions and Experiencein Contemporary Native American Writing. Seat tle: University of Washington Press, 2000. 180 р. 410. Lawrence, Bonita. Gender, Race, and the Regulation of Native Identity in Canada and the United States: An Overview. Hipatia 2003. Vol. 18. № 2. P. 3–31. 411. Lee, A.Robert, ed. Loosening the Seams: Interpretations of Gerald Vizenor. Bowling Green: Bowling Green State University Popular Press, 2000. 313 р. 412. Levine, Victoria Lindsay; Robinson, Dylan. Music and Modernity among First Peoples of North America. Wesleyn Uni - versity Press, 2019. 330 р. 413. Levinson, S.C. Pragmatics. Cambridge : Cambridge Uni - versity Press, 1983. 420 р. 414. Lincoln, Kenneth. Native America Renaissance. Berke ley: University of California Press, 1983. 320 р. 415. Liang, Iping. The Gothic Aesthetics in Gerald Vizenor: [Електронний ресурс — Режим доступа: http://www.acade mia.edu/7701643/Ghost_Dances_The_Gothic_Aethetics_in_Ge rald_Vizenor_Chancers_1. (accessed June 27, 2017). 416. Li, Stephanie. Domestic Resistance. Gardening, Moth ering, and Storytelling in Leslie Marmon Silko’s Gardens in the Dunes. Studies in American Indian Literatures. 2009. Vol. 21. № 1 (Sprind). P. 18–36. 417. Lince, Cindy. The Indian Lawyer. CutBank. 1999. Vol. 1. № 35. P. 103–105. 418. Lockard, Joe; Lee, Robert A. Louis Owens: Writing Land and Legacy. University of New Mexico Press, 2019. 328 p. 419. Lodge David. The Novelist at the Crossroads The Novel To - day / Ed. By Malcolm Bradbury. London: Fortuna, 1977. P. 84–110. 420. Lomawaima Tsianina K. The Mutuality of Citizenship and Suverenity: The Society of American Indians and the Battle to Inherit America. Studies in American Indian Literatures. 2013. Vol. 25. № 2 (Summer). P. 333–352. 421. Lopez, Casandra. Where Bullet Breaks. Little Rock, AR: Sequoyah National Research Center, U of Arkansas at Little Rock, 2014. 200 р. 422. Lucci-Cooper, Katheryn. To Carry the Fire Home. Geno cide of the Mind / Ed. By Vine Deloria, Jr. New York: Thunder’s Mouth Press National Books, 2003. P. 3–11. 423. Lundquist, Suzanne Evertsen. Native American Litera tures: An Introduction. Continuum Studies in Literary Genre. New York: Continuum, 2004. 224 р. 424. Lyons, Scott. X-Marks: Native Signatures of Assent (In digenous America) University of Minnesota Press, 2010. 248 р. 425. Lyotard, Jean-Francois. The Postmodern Condition: A Re - port on Knowledge. Theory and History of Literature. Minneapo lis: University of Minnesota Press, 1984. 144 р. 426. Macdonald, Andrew; Macdonald, Gina; Sheridan, Ma - ry Ann. Shape-shifting Images of Native Americans in Recent Popular Fiction. Westport-London: Greenwood Press, 2000. 338 р. 427. Madsen, Deborah. James J. Donahue. Contemporary Na tive Fiction: Toward a Narrative Poetics of Survivance. Trans mo - tion. Vol. 6, № 2. 2020. P. 182–184. 428. Madsen, Deborah. Out of Melting Pot, into the National ist Fires. Native American Literary Studies in Europe. American Indian Quaterly. 2011. Vol. 35. № 3. P. 353–371. 429. Madsen, Deborah. Understanding Gerald Vizenor. Co lumbia: University of South Carolina Press, 2009. 216 р. 430. Madsen, Deborah. Of Trauma and Trickster. Studies in the Literary Achievement of Louise Erdrich, Native American Wri - ter. Fifteen Critical Essays / Ed. Brajesh Sawhney. Lewiston. Queen - ston, Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2008. P. 78–86. 431. Mankiller, Wilma. Every Day is a Good Day: Reflections by Contemporary Indigenous Women. Golden, CO: Fulcrum, 2008. 272 р. 432. Mackay, James. Wanton and Sensuous in the Musee du Quai Branly: Gerald Vizenor’s Cosmoprimitivist Visions of Fran ce. Journal of Postcolonial Writing. 2015. Vol. 51. № 2. P. 170–183. 433. Martinez, David. The American Indian Intellectual Tra dition. An Anthology of Writings from 1772 to 1972. Ithaca & London: Cornell University Press, 2011. 407 р. 434. Mawhiney, Anne Marie & Nabigon, Herb. Aboriginal Theory: A Cree Medicine Wheel Guide for Healing First Nations. Social Work Treatment: Interlocking theoretical approaches / Ed.F. J.Turner. New York: The Free Press. P. 18–38. 435. Mayer, Sophie. Our Leaves of Paper Will Be Dancing Lightly: Indigenous Poetics. The Opxford Handbook of Indige nous American Literature / Ed. by James H. Cox & Daniel Heath Justice. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 234–249. 436. Mays, Kyle T. Hip Hop Beats, Indigenous Phymes: Modernity and Hip Hop in Indigenous North America. SUNY Press, 2018. 180 р. 437. .McCall, Sophie. Intimate Enemies. Weetigo, Weesagee - chak, and the Politics of Reconciliation in Tomson Highway’s Kiss of the Fur Queen and Joseph Boyden’s Three Day Road. Studies in American Indian Literature. 2013. Vol. 25. Number 3. P. 57–85. 438. McDanial, Cynthia. Paula Gunn Allen: An Annotated Bib - liography of Secondary Sources. Studies in American Indian Li te - ratures. 1991. Vol. 3. № 3. P. 29–50. 439. McGonegal, Julie. Reimagining Canada: A Conversa tion with Joseph Boyden on Metis Identity, Storytelling, and Public History. Postcolonial Text. 2012 Vol. 7.Number 2. P. 1–8. 440. McGregor, Deborah; Restole, Jean-Paul; Johnson, Ro - chelle. Indigenous Research: Theories, Practices, and Relation ships. Canadian Scholars’ Press, 2018. 360 р. 441. McHale, Brian. Constructing Postmodern. London-New York: Routledge, 1992. 354 р. 442. McKengey, Sam. Beyond Continuance: Criticism of In digenous Literatures in Canada. The Oxford Handbook of Indige nous American Literature/ Ed. by James H. Cox & Daniel Heath Justice. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 409–426. 443. McKengey, Sam. Masculindiands: Conversations about Indigenous Manhood. East Lansing: Michigan State University Press, 2014. 328p. 444. Meredith, Howard. Caddo (Kadohadacho) // Encyclope dia of Oklahoma History and Culture : [Електронний ресурс] / Oklahoma Historical Society. — Режим доступа: http://www. okhi story.org. (accessed October 17, 2016). 445. Mesle, Barbara Hiles. Trauma, Memory and Healing in Louise Erdrich’s The Painted Drum. Studies in the Literary Achi e - vement of Louise Erdrich, Native American Writer. Fifteen Criti cal Essays / Ed. Brajesh Sawhney. Lewiston — Queenston — Lam - peter: The Edwin Mellen Press, 2008. P. 115–133. 446. Miklitsh, Robert. From Hehel to Madonna. Towards a Ge - neral Economy of «Comodity Fetishism». New York: State Uni versity of New Yourk Press, 1998. 215p. 447. Miles, Tiya. Cherokee Rose: A Novel. Winston-Salem, North Carolina: John F. Blair, Publisher, 2015. 261 р. 448. Millett, K. Sexual Politics. Garden City, NY: Doubleday Press, 1970. 397 р. 449. Mills, Charles W. The Racial Contract. Ithaca & London: Cornell University Press, 1997. 171 p. 450. Milwaukee, Will Fellows. Gay and Lesbian Life. Ency clopedia of the Great Plains. : [Електронний ресурс] / University of Nebraska-Lincoln. — Режим доступа: http://www.plainshu manities.unl.edu/encyclopedia/credits.html. (accessed June 17, 2017). 451. Miner, Joshua D. Beasts of Burden: How Literary Ani mals Remap the Aesthetics of Removal. Decolonization: Identity, Education and Society. 2014. Vol. 3, № 2. P. 60–82. 452. Minesuah, Devon. Commonality of Difference: Ameri can Indian Woman and History. American Indian Quaterly. 1996. Vol. 20. P. 15–25. 453. Miranda, Deborah. A Gynostemic Revolution: Some Thoughts About Orchids, Gardens in the Dunes, and Indigenous Feminism at Work. Reading Leslie Marmon Silko: Critical Per spectives Through Gardens in the Dunes / Ed. Laura Coltelli. Pisa: Pisa UP, 2007. P. 133–148. 454. Montgomery Fellow Louise Erdrich reads from «The Ro - und House» and has a conversation with Bruce Duthu, the Sam son Occom Professor of Native American Studies [Електронний ресурс]: May 22, 2012. Режим доступу www.realestatevideoc hannels.com/myvideportal/en/video/vK9GOydx12M/Louise Erdrich-A-Reading. (accessed June 29, 2017). 455. Momaday, N. Scott. The House Made of Dawn: A Novel N.Y.: Harper&Row, 1968. 212 р. 456. Momaday, N. Scott.The Way to Rainy Mountain: A No - vel U.of New Mexico Press, 1969. 88 р. 457. Mоmadey, N. Scott. Ancient Child: A Novel. New York: Doubleday, 1989. 315 р. 458. Momaday, N. Scott. The Man Made of Words. Essays, Stories, Passages. Atlanta: St. Martin’s Griffin, 1998. 224 р. 459. Money, Alice Money. «Broken Arrows: Images of Native Americans in the Popular Western». American Indian Studies: An Interdisciplinary Approach to Contemporary Issues / Ed. Dane Morrison. New York: Peter Lang, 1998. Р. 357–378. 460. Moore, David L. Ghost Dancing Through History in Sil ko’s Gardens in the Dunes and Almanac of the Dead. Reading Les lie Marmon Silko: Critical Perspectives Through Gardens in the Dunes / Ed. Laura Coltelli. Pisa. Pisa UP, 2007. P. 91–119. 461. Moore, Susan Kathleen. Encountering the More-Than Human: Narration, Abjection and Pardon in Three Day Road / Susan Kathleen Moore. Journal of Ecocriticism. 2010. 2(1) Janu ary. P. 67–80. 462. Morison, Samuel Eliot. Journals and Other Documents on the Life and Voyages of Christopher Columbus. New York: Ran - dom House, 1963. 417 р. 463. Murray, Janette K. What is Native American Literature? The Canadian Journal of Native Studies. 1985. Vol. V. № 2. P. 151–166. 464. Nagel, Joan. American Indian Ethnic Renewal : Red Po - wer and the Resurgence of Identity and Culture. American Sociological Review 1995. Vol. 60. № 6. P. 947–965. 465. Nagel, Joan. False Faces: Ethnic Identity, Authenticity, and Fraud in Native American Discourse and Politics. Identity 527 and Social Change / Ed. by Joseph E. Davis. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2000. P. 81–106. 466. Naumann, Danielle. Aboriginal Women in Canada: on the Choice to Renounce or Reclaim Aboriginal Identity. The Ca - na dian Journal of Native Studies. 2008. Vol. XXVIII. № 2. P. 343–361. 467. Neihardt, John G. Black Elk Speaks. New York: Wa - shing ton Square, 1959. 366 р. 468. Nelson, Elizabeth Hoffman. The Heyoka of the Sioux Ame - rican Great Plains: Pre-Colombian — Present. Fools and Jes ters in Literature, Art, and History: A Bio-bibliographical Sourcebook / Ed. Vicki K. Janik. Westport: Greenwood, 1998. P. 246–249. 469. Nelson, Joshua B. Progressive Traditions: Identity in Cherokee Literature and Culture. Norman: University of Okla - homa Press, 2014. — 296 р. 470. Niatun, Duane. On Stereotypes. Recovering the Word: Essays on Native American Literature / Ed. Brian Swann and Arnold Krupat. Berkeley: University of California Press, 1987. P. 552–562. 471. Noelkien, Barre. Life and Death in the Navajo Coyote Tales. Recovering the Word. Essays on Native American Litera ture / Ed. by Brian Swann and Arnold Krupat. Berkelyey-Los An geles-London, 1987. P. 388–401. 472. Noodin, Margaret (Noori). Waagamitgoog: Crooked Trees. The Oxford Handbook of Indigenous American Literature / Ed. James H. Cox & Daniel H. Justice. New York: Oxford Univer sity Press, 2014. P. 176–186. 473. Noodin, Margaret. Books Reviews. MariJo Moore and Trace A. Demeyer, eds. Unraveling the Spreading Cloth of Time: Indigenous Thoughts concerning the Universe and A. James Wohlpsrt, Walking in the Land of Many Goods: Remembering Sa cred Reason in Contemporary Environmental Literature. Studies in American Indian Literatures. 2014. Vol. 26. № 3. P. 91–93. 474. Oslos, Shari. Interview with Susan Power. Voices from the Gaps.University of Minnesota: [Електронний ресурс] / — Режим доступа: http: //voices.cla.umn.edu/vg/interviews/po - wer_susan.html. (accessed January 25, 2018). 475. Oslos, Shari. Susan Power. Voices from the Gaps. Uni - versity of Minnesota: [Електронний ресурс]/ — Режим доступа: http: //voices.cla.umn.edu/vg/Dios/entries/power_susan.html. 476. Ortiz, Simon J. Towards a National Indian Literature: Cultural Authenticity in Nationalism. MELUS: Multiethnic lit eratures of the United States. 1981. Vol. 8. P. 7–12. 477. Ortiz, Simon J. Introduction. Earth Power Coming. Short Fiction in Native American Literature. Tsaile: Navajo Communi ty College Press, 1983. P. vii-ix. 478. Ortiz, Simon J. Out There Somewhere. Tucson: Univer sity of Arizona Press, 2002. 106 р. 479. Ortiz, Simon J. Song, Poetry, and Language — Expres sion and Perception Mascots. Genocide of the Mind / Ed. by Vine Deloria, Jr. New York: Thunder’s Mouth Press National Books, 2003. P. 105–118. 480. Ortiz, Simon J. Foreword: Speaking-Writing Indige nous Literary Sovereignty. American Indian Literary Nationa - lism / Ed. by Jace Weaver, Craig S. Warrior, Robert Warrior. Al buquerque: University of New Mexico Press, 2006. P. vii-xiv. 481. Osennontion (Kane,Marlin), Skonaganleh:ra (Maracle, Sylvia). Our World: According to Osennontion and Skonagan leh:ra. Canadian Woman Studies. 1989. Vol. 10. № 2/3. P. 7–19. 482. Owens, Louis. Other Destinies: Understanding the American Indian Novel. Norman: University of Oklahoma Press, 1992. 291 р. 483. Owens, Louis. Bone Game:A Novel. Norman and Lon don. Universtiy of Oklahoma Press, 1994. 243 р. 484. Owens, Louis.The Sharpest Sight: A Novel. Norman: University of Oklahoma Press,1995. 272 р. 485. Owens, Louis. Mixedblood Messages: Literature, Film, Family, Place. Norman: University of Oklahoma Press, 1998. 263 р. 486. Owens, Louis. Dark River: A Novel. Norman: Universi ty of Oklahoma Press, 2000. 296 р. 487. Pagels, Elaine. The Gnostic Gospels. NY: Random Ho - use, 1976. 193 р. 488. Parker, Robert Dale. The Invention of Native American Literature. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003. 290 р. 529 489. Pearl, Nancy. Native Voices, Old and New. Library Jour nal. 2002. Vol. 14.Issue 14. P. 244–246. 490. Peters, Darrell Jesse. Beyond the Frame: Tom King’s Narratives of Resistment. Studies in American Indian Litera tu - res. 1999. Vol. 11. № 2. P. 66–78. 491. Peterson, Nancy J. Conversations with Sherman Alexie. Jackson: University of Mississippi Press, 2009. 224 p. 492. Peroff, Nickolas C. Indian Identity. The Social Science Journal. 1997. Vol. 34.№ 4. P. 485–494. 493. Piatote, Beth H. The Indian-Agent Aporia. Studies in American Indian Literatures. 2013. Vol. 25. № 2. P. 45–64. 494. Pollette, Francesca; Jasper, James. Collective Identity and Social Movement. Annual Review of Sociology. 2001. Vol. 27. P. 283–301. 495. Porter, Joy. Historical and Cultural Contexts to Native American Literature. The Cambridge Companion to Native Ame - rican Literature / Ed. by Joy Porter & Kenneth Roemer. New York & London: Cambridge University Press, 2005. P. 39–68. 496. Power, Susan. The Grass Dancer / Susan Power. N.Y.: Berkley Books,1995. 333 р. 497. Preying Wolf James, Jewel. Pledge of Allegiance. News from Indian Country. 1994. February 28. P. 11. 498. Prince-Hughes, Tara. A Curious Double Insight: The Well of Loneliness and Native American Alternative Gender Tra ditions. Rocky Mountain Review of Language and Literature. 1999. Vol. 53. № 2. P. 31–43. 499. Pulitano, Elvira. Toward a Native American Critical Theory. Lincoln: University of Nebraska Press, 2003. 233 p. 500. Purdy, John Lloyd. New Native American Fiction. Hand - book of Native American Literature /Ed. by Andrew Wiget. New York & London: Garlan Publishing, Inc., 1996. P. 371–376. 501. Purdy, John. Water as Leitmotif in Silko’s Gardens in the Dunes. Reading Leslie Marmon Silko: Critical Perspectives Through Gardens in the Dune/ Ed. Laura Coltelli. Pisa, Pisa Uni versity Press, 2007. P. 149–163. 502. Quinn, William W. Federal Acknowledgement of Ameri can Indian Tribes: The Historical Development of a Legal Concept. The American Journal of Legal History: Official Publication of American of the American Society for Legal History. — 1990. — Vol. 34. — P. 331–364. 503. Rader, Dean. Reading the Visual, Seeing the Verbal: text and Image in Recent American Indian Literature and Art. The Oxford Handbook of Indigenous American Literature/ Ed. by James H. Cox & Daniel Heath Justice. Oxford: Oxford Universi ty Press, 2014. P. 299–317. 504. Ramirez, Susan Berry Brill de. Contemporary American Indian Literatures and the Oral Tradition. Tucson: University of Arizona Press, 1999. 259 р. 505. Ravichandrian, G. Suresh Kumarm R. Issues of Identity in James Welch’s The Indian Layer. International Journal of Current Research and Development. 2017. Vol. 5. № 1. P. 10–14. 506. Renan, Ernst «Qu’est-ce qu’une nation?» Nationalism / Ed. By John Hutchinson and Anthony D. Smith. Oxford: Oxford University Press. P. 17–19. 507. Riley, Patricia Adventures of an Indian Princess. Earth Song, Sky Spirit. Short Stories of the Contemporary Native Ame - rican Experience. NY, London, Toronto, Sydney, Auckland: An chor Books-Doubleday, 1993. P. 133–140. 508. Rice, Julian. Black Elk. Handbook of Native American Literature. /Ed. by Andrew Wiget. New York & London: Garlan Publishing, Inc., 1996. P. 211–216. 509. Rifkin, Mark. Queering Indigenous Pasts or Temporali ties of Tradition and Settlement. The Oxford Handbook of Indige nous American Literature/ Ed. by James H. Cox & Daniel Heath Justice. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 137–151. 510. Rifkin, Mark. The Erotics of Sovereignty. Queer Indige nous Studies: Critical Interventions in Theory, Politics, and Lite - rature. — 2011. Vol. 172. P. 173–186. 511. Rifkin, Mark. Romancing Kinship: A Queer Reading of Indian Education in Zitkala-Sa’s American Indian Stories. GLO: A Journal of Lesbian and Gay Studies. 2006. Vol. 12. № 1. P. 27–59. 512. Risling Baldy, Cutcha. We are Dancing for You: Native Feminisms and the Revitalization of Women’s Coming-of-Age Ceremonies (Indigenous Confluences). Seattle: University of Wa - shington Press, 2019. — 208 р. 513. Robertson Susan L. Translocations and Transforma tions Identity in N. Scott Mamadey’s «The Аncient Child». Ame - rican Indian Quarterly. Vol 22. Issue 1/2. 1998. P. 31–45. 514. Robertson, Dwanna L. A Necessary Evil: Framing an In dian Legal Identity. American Indian Culture and Research Jour - nal. 2013. Vol. 37, № 4. P. 115–139. 515. Robertson, Dwanna L Navigating Indigenous Identity (2013): [Електронний ресурс]/ Dissertation Paper. — 183 p. — Режим доступа: http:// scholarwork.umass.edu/open_access_ dissertations. 516. Roemer, Kenneth M. The Heuristic Powers of Indian Li te - ratures: What Native Authorship Does to Mainstream Texts. Stu - dies in American Indian Literatures. 1991. Vol. 3. № 2. P. 8–21. 517. Roemer, Kenneth M. Сontemporary American Indian Li - terature: The Centrality of Canons on the Margins. American Li - terary History 1994. Vol. 6. № 3. P. 583–589. 518. Roemer, Kenneth M. Introduction. The Cambridge Com panion to Native American Literature. /Ed. by Joy Porter & Ken neth Roemer. — New York & London: Cambridge University Press, 2005. P. 1–24. 519. Rolo, Mark Anthony. Louise Erdrich. The Progressive. 2002. Vol. 66, № 44. P. 36–55. 520. Ronnow, Gretchen. John Milton Oskison. Handbook of Native American Literature /Ed. by Andrew Wiget. New York & London: Garlan Publishing, Inc., 1996. P. 271–275. 521. Roppolo, Kimberly. Symbolic Racism, History, and Re ality: the Real Problem with Indian Mascots. Genocide of the Mind / Ed. By Vine Deloria,Jr. New York: Thunder’s Mouth Press National Books,2003. P. 187–198. 522. Roscoe, Will Living the Spirit: A Gay American Indian Anthology. New York: St. Martin’s Press, 1988. 235 р. 523. Roscoe, Will. The Zuni Man-Woman. Albuquerque: Uni versity of New Mexico Press, 1991. 302 р. 524. Roscoe, Will. Changing Ones: Third and Fourth Genders in Native North America. New York: St.Martin’s, 1998. 320 р. 525. Roscoe, Will. Berdache. Encyclopedia of the Great Plains: [Електронний ресурс]/ University of Nebraska-Lincoln. — Режим доступа: http://www.plainshumanities.unl.edu/encyclo pedia/credits.html. (accessed June 17, 2017). 526. Ross, Luana. From the «F» Word to Indigenous/Femi nism. Wicazo Sa Review. 2009. Vol. 24. № 2. P. 39–52. 527. Royal Commission on Aboriginal Peoples: [Електронний ресурс] / Royal Commission on Aboriginal Peoples. — Режим до ступа: http://www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sgmm_e.html. (accessed September 17, 2016). 528. Ruffo, Armand Garnet. Exposing the Poison, Staun - ching the Wound: Applying Aboriginal Healing Theory to Lite - rary Analysis / Armand Garnet Ruffo. The Canadian Journal of Native Studies. 2009. № XXIX. P. 91–110. 529. Ruppert, James. Mediation in Contemporary Native American Fiction. Norman: University of Oklahoma Press, 1995. 174 р. 530. Russell, Steve. Lighting the Fire: A Cherokee Journey from Dropout to Professor. Moniver Press, 2020. 350 р. 531. Ruoff, A. LaVonne Brown. Leslie Marmon Silko’s Gar dens in the Dunes: Contact Zones and Cross Currents. Reading Leslie Marmon Silko: Critical Perspectives Through Gardens in the Dunes. Ed. Laura Coltelli.Pisa: Pisa UP, 2007. P. 7–20. 532. Russell, Julia Lowry. Faces. Song, Sky Spirit. Short Sto ries of the Contemporary Native American Experience. NY, Lon don, Toronto, Sydney, Auckland: Anchor Books-Doubleday, 1993. P. 125–132. 533. Russel, Steve. Invisible Emblems: Empty Words and Sa cred Honor Mascots. Genocide of the Mind / Ed. By Vine Deloria, Jr. New York: Thunder’s Mouth Press National Books, 2003. P. 211–227. 534. Ryan, Terre. The Nineteenth-Century Garden: Imperia lism, Subsistence, and Subversion in Leslie Marmon Silko’s Gar dens in the Dunes. Studies in American Indian Literatures 2007, Vol. 19.3 (Fall). P. 115–132. 535. Said, Edward. Orientalism. New York: Vintage, 1978. 368 p. 536. Saint Katheri and Native American Catholis [Електрон ний ресурс] :// PBS. Religion and Ethnic Newsweekly, Nov. 15, 2015 Режим доступа: http://www.pbs.org/wnet/religionande thics/2015/11/13/november-13-2015-saint-kateri-and-native american-catholics/27910/ (accessed January 15, 2018). 537. Sarris, Greg. Keeping Slug Woman Alive: A Holistic Approach to American Indian Texts. Berkeley: University of Ca - li fornia Press, 1993. 222 р. 538. Saul, Darin. Intercultural Identity in James Welch’s Fo ol Crow and The Indian Lawyer. The American Indian Quar terly. 1995. № 4. P. 52–70. 539. Scheckter, John. James Welch: Settling up on the Re - ser vation. South Dakota Review. 1986. Vol. 24. № 2. P. 7–19. 540. Schermerhorn, Seth. Walking to Magdalena: Person hood and Place in Tohono o’odham Songs, Sticks, and Stories. University of Nebraska Press and the American Philosophical So ciety, 2019. 258 p. 541. Schwarz, Maureen Trudelle. «I Choose Life». Contempo rary Medical and Religious Practices in the Navajo World. Nor man: University of Oklahoma Press, 2008. 380 р. 542. Schweninger, Lee. Myth Launching and Moon Landings. Parallel Realities in Susan Power’s The Grass Dancer. Studies in American Indian Literature. 2004. Vol. 16. № 3. P. 47–69. 543. Schubnell, Matthias. N. Scott Momadey: The Cultural and Literary Background. Norman: University of Oklahoma Press, 1985. 366 р. 544. Schubnell, Matthias. Conversations with N. Scott Mo maday. Jackson, University of Mississippi Press, 1997. 237 р. 545. Selindger B. House Made of Dawn: A Positively Ambiva lent Bildigsroman. Modern Fiction Studies. 1999. Vol. 45. (Spring). P. 38–68. 546. Seyersted, Per. Leslie Marmon Silko. ID: Boise State University. 52 р. 547. Shackleton, Mark. «Power and Authority in the Realms of Racial and Gender Politics. Post-Colonial and Critical Race Theory in The Last Report on the Miracles at Little No Horse.» Louise Erdrich: Tracks, The Last Report on the Miracles at Little No Horse, The Plague of Doves / ed. Deborah L. Madsen. London: Continuum, 2011. P. 67–81. 548. Shanley, Katheryn W. «Writing Indian»: American In dian Literature and the Future of Native American Studies. Stu - dying Native America: Problems and Prospects / Ed. Russel Thorn ton. Madison: University of Wisconsin Press, 1998. P. 130–151. 549. Shanley, Katheryn W. James Welch: Identity, Circum stance, and Chance. The Cambridge Companion to Native Ameri can Literature / Ed. By Joy Porter and Kenneth M. Roemer. N. Y.: Cambridge University Press, 2005. P. 233–244. 550. Sherzer, Joel, Woodbury, Antony C. Native American Discourse. N. Y.: Cambridge University Press, 1987. 244 р. 551. Shostak Oksana. Christian Mainstream Perceptions in Louise Erdrich’s Writings. Научная дискуссия: вопросы юрис пруденции, филологии, социологии, политологии, философии, педагогики, психологии, истории, математики, медицины, искусства и архитектуры: Материалы Международной науч.-практ. конф. г. Москва, 14 дек. 2013 г. — С. 69–78. 552. Shuck, Kim. Clouds Running In. Petaluma, CA: Taurean Horn, 2014. 82 р. 553. Silko, Leslie Marmon. Here’s an Odd Artifact for the Fairy-Tale Shelf. Studies in American Indian Literature. 1986. Vol. 10. P. 177–184. 554. Silko Leslie Marmon. Almanac of the Dead : A Novel. N. Y.: Simon and Schuster, 1991. 763 р. 555. Silko, Leslie Marmon Gardens in the Dunes: A Novel. Scribner Paperback Fiction Published by Simon and Schuster, 1999. 480 р. 556. Silko, Leslie Marmon. Listening to the Spirit: An Inter view with Leslie Marmon Silko. Conversation with Leslie Marmon Silko / Ed. Ellen L. Arnold. Jackson: Mississippi University Press, 2000. P. 162–195. 557. Simard, Rodney. Medicine River. Tomas King // Studies in American Indian Literatures. — 1991. — Vol. 3. № 3. — P. 72–75. 558. Smith, Andrea. Queer Theory and Native Studies, the Heteronormality of Settler Collonialism. GLO: A Journal of Les bian and Gay Studies. 2010. Vol. 16. № 1–2. P. 61–68. 559. Sinclair, Niigonwedom James; Eigenbrod, Renate. What We Do, What We Are: Responsible, Ethnical, and Indigenous centered Literary Criticism of Indigenous Literatures. The Cana dian Journal on Native Studies. 2009. Vol 29.1–2. P. 1–14. 560. Sins-Brandom, Lisa. Smoked Jerkey vs.Red Pottage: Native American Tradition and Christian Theology in Louise Er drich’s Bingo Palace. Publications of the Arkansas Philological Association. 1995. Vol. 21.2. P. 59–69. 561. Smith, Linda Tuhiwai. Decolonizing Methodologies: Re search and Indigenous Peoples. London: Zed, 1999. 208 р. 562. Smith, Andrea Conquest: Sexual Violence and American Indian Genocide. Cambridge: South End, 2005. 229 р. 563. Smith W.R. Lectures on the Religion of the Semites. Adegi Graphics LLC, 2005. P. 1–28. 564. Smith, Paul Chaat. Everything You Know about Indians Is Wrong. Minneapolis-London: University of Minnesota Press, 2009. 193 р. 565. Smith, Linda Tuhiwai. Decolonizing Methodologies: Re search and Indigenous Peoples. 2nd Edition. London: Zed, 2012. 240 р. 566. Somerville, Siobhan B. Queering the Color Line: Race and the Invention of Homosexuality in American Culture. Du - rham, N.C.: Duke University Press, 2000. 272 р. 567. Spivak, Gayatri Chakravorty. Death of a Discipline. N.Y.: Columbia UP. 2003. 136 р. 568. Spruhan, Paul. Indian as Race/ Indian as Political Sta tus: Implementation of the Half-Blood Requirement Under the Indian Reorganization Act, 1934–1945. Rutgers Race and the Law Review. 2006. № 8. P. 27–49. 569. Spruhan, Paul. A Legal History of Blood Quantum in Federal Indian Law to 1935. South Dakota Law Review. 2006. Vol. 50. № 1. P. 1–50. 570. Spry, Adam. Our War Paint is Writers’ Ink: Anishi naabe Transnationalism. SUNY Press, 2018. — 256 p. 571. Stevenson, Winona. Colonialism and First Nations Wo - men in Canada. Scratching the Surface: Canadian Anti-racist Fe minist Thought./ Ed.Enakshi Dua and Angela Robertson. Toron to: Women’s P, 1999. P. 49–82. 572. St.Clair, Janet. Cannibal Queers. Leslie Marmon Silko. A Colletion of Critical Essays/ Ed. by Louise K. Barnett & James L. Thorson. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1999. P. 207–222. 573. Steinem, Gloria. Introduction to Wilma Mankiller. Every Day is a Good Day: Reflections by Contemporary Indigenous Wo - men. Golden, CO: Fulcrum, 2008. P. i-xix. 574. Stephenson, Dave. America’s Urban Youth and the Im portance of Remembering. Genocide of the Mind / Ed. By Vine Deloria, Jr. New York: Thunder’s Mouth Press National Books, 2003. P. 93–104. 575. Sterling, Shirley. My Name Is Seepeetza. Toronto-Ber - ke ley: Groundwood Books. House of Anansi Press. 2000. 126 р. 576. Stevens, James Aronhiotas. Ian Enionkwatwennah ton’Se’ : We Will Not Lose Our Words. Genocide of the Mind / Ed. By Vine Deloria, Jr. New York: Thunder’s Mouth Press Na tional Books, 2003. P. 149–158. 577. Taj, Shaik Shaheen. Native American Female Power and Authority. The Criterion. 2013. Issue 12. P. 1–5. 578. Tajfel, Henri. Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 528 р. 579. Tatonetti, Lisa. Indigenous Fantasies and Sovereign Erotics: Outland Cherokees write Two-Spirit Nations. Queer In digenous Studies: Critical Interventions in Theory, Politics, and Literature. — 2011. Vol. 172. P. 162–170. 580. Tatonetti, Lisa. The Queerness of Native American Lite - rature. Minneapolis-London: University of Minnesota Press, 2014. 278 р. 581. Tatonetti, Lisa. Teaching Queer and Two-Spirit Indigenous Litwratures, or the West Has Always Been Queer. Teaching Western American Literatures/ Ed.by Brydy Harrison & Randi Lynn Tan glen. Lincoln: University of Nebrasska Press, 2020. P. 105–122. 582. Taylor, Colin. North American Indians. A Pictorial Histo ry of the Indian Tribes of North America. London: Siena, 1997. 96 р. 583. Taylor, Melanie Benson. Reconstructing the Native South. American Indian Literature and the Lost Cause. Athens&London: The University of Georgia Press, 2011. 253 р. 584. Tedlock, Dennis; Tedlock, Barbara. Teaching from the American Earth: Indian Religion and Philosophy. New York: Liveright, 1975. 304 р. 585. Teuton, Christopher B. Conceptualizing American Indi an Literary Theory Today. Studies in American Indian Lite ratu - res. 2007. Vol. 19. № 4. P. 175–183. 586. Teuton, Sean Kicummah. Red Land, Red Power: Gro - unding Knowledge in the American Indian Novel. Durham, NC: Duke University Press, 2008. 294 р. 587. Teuton, Sean Kicummah. The Indigenous Novel. The Oxford Handbook of Indigenous American Literature/ Ed. by James H. Cox & Daniel Heath Justice. Oxford: Oxford Universi ty Press, 2014. P. 318–332. 588. Thomas, Robert K. Pan-Indianism. The American Indi an Today / Ed. by Stuart Levine and Nancy Oestrich Luire. De land, Fla.: Everett/ Edwards, 1968. P. 77–85. 589. Tillett, Rebecca. Reality Consumed by Realty: the Eco logical Costs of ‘Development’ in Leslie Marmon Silko’s Almanac of the Dead. European Journal of American culture. 2005. Vol. 24. № 2. P. 153–169. 590. Treuer, David. Native American Fiction: A User’s Ma - nual. Saint Paul: Graywolf Press, 2006. 224 р. 591. Tripathy, Jyotirmaya. Toward as Essential Native Ame - rican Identity: a Theoretical Overview. The Canadian Journal of Native Studies. 2006. XXVI, 2. P. 313–329. 592. Van Dyke, Annette. Shifting Perspectives in Louise Er drich’s The Last Report on the Miracles at Little No Horse. Stu - dies in the Literary Achievement of Louise Erdrich, Native Writer / Ed. Brajesh Sawhney. Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2008. P. 63–74. 593. Velie, Allan R., Lee, A. Robert. Introduction. The Na tive American Renaissance. Literary Imagination and Achieve ment / Ed. by Allan R. Velie and A. Robert Lee. Norman: Univer sity of Oklahoma Press, 2013. P. 3–15. 594. Velie, Allan R. Gerald Vizenor’s Chancers and Campus Unrest. Сучасні літературознавчі студії. 2016. Вип. 13. С. 733–739. 595. Velikova, Roumiana. Leslie Marmon Silko: Reading, Wri - ting, and Storytelling. MELUS. 2002. Vol. 27. Issue 3. P. 57–73. 596. Vest, Jay Hansford. The Hero’s Journey in James Welch’s «Fools Crow» and Traditional Pikuni Sacred Geography. The Ca - nadian Journal of Native Studies. 2005.Vol. XXV. P. 337–353. 597. Versluis, Arthur. The Sacred Earth. The Spiritual Land scape of Native America. Rochester, Vermont: Inner Traditions International, 1992. 162 р. 598. Vickers, Scott B. Native American Identities: From the Stereotype to Archetype in Art and Literature. Alberquerque: University of New Mexico Press, 1998. 210 р. 599. Visvis, Vikki. Culturally Conceptualizing Trauma: The Windigo in Joseph Boyden’s Three Day Road. Studies in Canadi an Literature. 2010. Vol. 35,Issue 1. P. 224–243. 600. Vizenor, Gerald. Earthdivers. Tribal Narratives on Mi - xed Descent. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1981. 191 р. 601. Vizenor, Gerald. Chansers. — Norman. University of Oklahoma Press, 1994. 159 p. 602. Vizenor, Gerald. Manifest Manners: Postindian War riors of Survivance. Hanover: Wesleyan University Press, 1994. 199 c. 603. Vizenor, Gerald. Narrative Chance: Postmodern Dis course on Native American Literatures. American Indian Litera ture and Critical Studies Series. Norman: University of Okla - homa Press, 1998. 238 р. 604. Vizenor, Gerald. Fugitive Poses: Native American Indi an Scenes of Absence and Presence. Lincoln: University of Ne - braska Press, 1998. 238 р. 605. Vizenor, Gerald. Survivance: Narratives of Native Pre - sence. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009. 385 р. 606. Vizenor, Gerald. Native Liberty: Natural Reason and Cul - tural Survivance. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009. 336 р. 607. Vizenor, Gerald, Doerfler, Jill. The White Earth Nation. Ratification of a Native Democratic Constitution. Lincoln-Lon don: University of Nebraska Press, 2012. 100 р. 608. Vizenor, Gerald. The Unmissable: Transmotion in Native Stories and Literature. Transmotion. 2015. Vol. 1. № 1. P. 143–175. 609. Walker, Polly O. Decolonizing Conflict Resolution: Ad dressing the Ontological Violence of Westernization? American Indian Quarterly. 2004. Vol. 28. № 2. P. 527–549. 610. Walton, Percy. «Tell Our Stories»: Politics and the Fic tion of Thomaas King.World Literature Written in English. 1990. Vol. 30. P. 77–84. 611. Watts, Vanessa. Indigenous Place-Thought Agency among Humans and Non-humans (First Woman and Sky Woman Go on a European Tour!) Decolonization: Indigeneity, Education & So - ciety. 2013 Vol. 2. № 1. P. 20–34. 612. Warrior, Robert Allen. Tribal Secrets. Recovering Ame - rican Indian Intellectual Tradition. Minniapolis: University of Minnesota Press, 1995. 160 р. 613. Wardlaugh, Ronald. An Introduction to Sicio-Linguis tics. New York: Basil Blackwell, 1986.388 р. 614. Way of the Warrior. Joseph Boyden Brings New Voice to First World War epic [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.quillandquire.com/authors/way-of-the-warrior/ (accessed June 24, 2017). 615. Weaver, Jace. That the People Might Live. American Literatures and Native Community. New York : Oxford Uni ver - sity Press, 1997. 240 р. 616. Weaver, Jace; Womack, Greg; Warrior, Robert Allen. American Indian Literary Nationalism. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2006. 272 р. 617. Weaver, Hilary N. Indigenous Identity: What Is It, and Who Really Has It? American Indian Quarterly. 2001. Vol. 25, № 2. P. 240–255. 618. Welch, James. Fools Crow: A Novel. New York: Viking, 1985. 391 р. 619. Welch, James. The Indian Lawyer. N. Y.: W. W. Nor - ton&Co.,1990. 349 р. 620. Wenger-Nabigon, Annie. The Cree Medicine Wheel as an Orginizing Paradigm of Theories of Human Development. Na tive Social Work Journal. 2010. Volume 7. P. 139–161. 621. Weyhing, Richard. Joseph Boyden. The Orenda. Studies in American Indian Literatures. 2015. Vol. 27. № 2 (Summer). P. 102–105. 622. Wheeler, Jordan. Brothers in Arms: Three Novels. To - ronto: Pemmican Publications Inc., 1989. 224 р. 623. Whitson, Kathy J. Native American Literatures. An Encyclopedia of Works, Characters, Authors, and Themes. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC-Clio, 1999. 295 р. 624. Wiget, Andrew. Introduction Overview. Handbook of Native American Literature / Ed. by Andrew Wiget. New York & London: Garlan Publishing, Inc., 1996. P. xiii-xvi. 625. Wilford, John Noble. The Mysterious History of Colum bus: An Exploration of the Man, The Myth, the Legacy. New York : Random House, 1991. 318 р. 626. Wilkins, David E. Documents of Native American Poli - tical Development : 1500s to 1933. Oxford: New York: Oxford University Press, 2009. 560 р. 627. Wilkins, David E. American Indian Sovereignty and the U.S. Supreme Court: The Marking Justice. Austin: University of Texas Press, 1997. 230 р. 628. Wilkonson, Charles. American Indians, Time, and the Law. New Haven, Conn: Yale University Press, 1987. 293 р. 629. Willman, Elaine. Warpath: Obama’s Indian Policy Threatens All Americans, Both Tribal and Non-tribal Citizens. : [Електронний ресурс] / Citizens Equal Rights Alliance. — Режим доступа: http://www.thenewamerican.com/usnews/con stitution/item/23964-warpath-obama-s-indian-policy-threa tens all-americans-both-tribal-and-non-tribal-citizents. (accessed June 14, 2017). 630. Williams, Walter. The Spirit and the Flesh: Sexual Di versity in American Indian Culture. Boston: Beacon Press, 1986. 368 р. 631. Wilson, Michael D. Writing Home: Indigenous Narra tive of Resistance. American Indian Studies Series. East Lasting: Michigan State University Press, 2008. P. 142–167. 632. Wilson, Rawdon. Metamorphoses of Fictional Space: Ma - gical Realism. Magical Realism: Theory, History, Community / Eds. Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris. Durham&Lon don: Duke University Press, 1995. P. 209–233. 633. Wilson, Terry P. John Joseph Mathews. Handbook of Native American Literature / Ed. by Andrew Wiget. New York & London: Garlan Publishing, Inc., 1996. P. 245–249. 634. Windchief, Sweeney; San Pedro, Timothy. Applying In digenous Research Methods. Storying with Peoples and Com mu - nities. Routledge, 2019. 194 р. 635. Wishart, David J. Native American Gender Roles [Елект - ронний ресурс] / University of Nebraska-Lincoln. — Режим досту па: http://www.plainshumanities.unl.edu/encyclopedia/cre - dits.html. (accessed June 17, 2017). 636. Witherspoon, Gary. Navajo Kinship and Marriage. Chi - cago: University of Chicago Press, 1975. 137 р. 637. Wohlpart, A. James. Walking in the Land of Many Gods: Remembering Sacred Reason in Contemporary Environmental Literature. Athens: University of Georgia Press, 20013. 203 р. 638. Wong, Hertha D., Muller, Lauren Stuart, Magdaleno, Jana Sequoya. Introduction. Reckoning. Contemporary Short Fic tion by Native American Women. / Ed. Hertha D. Wong, Lauren Stuart Muller, Jana Sequoya Magdaleno. Oxford University Press, 2008. P. xiii.-xxix. 639. Womack, Craig S. Red on Red: Native American Literary Separatism. Minnesota: University of Minnesota Press, 1999. 336 р. 640. Womack, Craig S. A Single Decade. Book-Length Native Literary Criticism between 1986 and 1997. Reasoning Together. The Native Critics Collective / Ed. by Craig S. Womack, Daniel Heath Justice & Christopher B. Teuton. Norman: University of Oklahoma Press, 2008. P. 3–104. 641. Woodard, Charls L. Ancestral Voice. Conversations with N.Scott Momaday. University of Nebraska Press, 1989. 230 р. 642. Wunder, John R. «Retained by the People»: A History of American Indians and the Bill of Rights. Oxford: Oxford University Press, 1994. 278 р. 643. Wyatt, Jean. Storytelling, Melancholia, and Narrative Structure in Louise Erdrich’s The Painted Drum. MELUS. 2011. Vol. 36, Number 1. P. 13–36. 644. Wyile, Herb. «Pushing Out the Poison». Interview with Joseph Boyden. Speaking in the Past Tense: Canadian Novelists on Writing Historical Fiction. — Waterloo: Wilfrid Laurier Uni versity Press, 2007. — P. 219–240. 645. Wyile, Herb. Windigo Killing: Joseph Boyden’s Three Day Road. National Plots: Historical Fiction and Changing Ideas of Canada. /Ed. Andrea Cabajsky and Brett Joseph Grubisic. Wa terloo: Wilfrid Laurier University Press, 2010. P. 83–97. 646. Yancy, George. Black Bodies, White Gazes: The Contin uing Significance of Race. Lanham: Littlefield Publishers Inc., 2008. 290 р. 647. Yellow Bird, Michael. Cowboys and Indians: Toys of Ge - nocide, Icons of Colonialism. Wicazo Sa Review. 2004. Vol. 18. P. 33–48. 648. Young Man, Alfred. Indian as Mascots: Perpetuating the Stereotype. Genocide of the Mind / Ed. By Vine Deloria, Jr. New York: Thunder’s Mouth Press National Books, 2003. P. 199–211. 649. Zamora, Lois Parkinson; Faris, Wendy B. Introduction. Magical Realism: Theory, History, Community / Eds. Lois Par - kinson Zamora and Wendy B. Faris. Durham&London : Duke Uni versity Press, 1995. P. 1–22. 650. Zichy, Francis. «There isn’t a Mr. Heavyman». Will’s Ne - gatives in Medicine River. Studies in American Indian Li te ra tu res. 2009. Vol. 21. № 2. P. 25–49
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52376
ISBN: 978-617-7832-22-4
Appears in Collections:Монографії кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shostak-monograf.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.