Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52366
Title: Генератор реалізацій ортогональних лінійних випадкових процесів
Other Titles: Generator of realizations of orthogonal linear random processes
Authors: Піхур, Валерія Віталіївна
Keywords: лінійні випадкові процесори
linear random processors
дробовий шум
fractional noise
параметрична модель
parametric model
ортогональні процеси
orthogonal processes
генератор
generator
кваліфікаційна робота
qualification work
Issue Date: 13-Sep-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Зараз до інформаційних систем пред’являють все більш жорсткі вимоги у сенсі ефективності роботи. Для находження шляхів пів підвищення якості ро боти цих пристроїв необхідно проводити їх повний та всебічний аналіз. В цей же час добре відомо, що детерміністичний аналіз у термінах диференціальних рівнянь не дає повної картини фізичних явищ, які є в інформаційних пристро ях. Тому для дослідження інформаційних пристроїв використовуються теоре тико-ймовірностні методи. По-перше, сигнали, які використовуються, по своїй природі мають випадковий характер, по-друге різні шуми та перешкоди, також мають ймовірностний характер. Таким чином, найбільш повною математичною моделлю інформаційних сигналів та, пов’язаних з ним, перешкод і шумів, є випадковий процес.
Information systems are now subject to increasingly stringent requirements in terms of efficiency. To find ways to improve the quality of these devices, it is necessary to conduct a complete and comprehensive analysis. In this at the same time it is well known that deterministic analysis in terms of differential equations do not give a complete picture of the physical phenomena that exist in information devices. Therefore, theoretical and probabilistic methods are used to study information devices. First, the signals used are on their own nature are random, secondly various noises and interferences, too are probabilistic. Thus, the most complete mathematical model of information signals and related interference and noise is a random process.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: професор, д. т. н., Бойко Іван Федорович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52366
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дип_Піхур В..pdfКваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня бакалавра спеціальності 171 "Електроніка" ОПП "Електронні системи"1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.