Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52224
Title: Сучасний український постімпресіонізм: живопис Ігоря Мельничука
Other Titles: Modern ukrainian Post-impressionism: pictorial art of Ihor Melnychuk
Authors: Павельчук, Іванна Андріївна
Pavelchuk, Ivanna
Keywords: ар нуво
хроматичний
символ
метафора
синтез мистецтв
фольклор
український постімпресіонізм
art nouveau
chromatic
symbol
metaphor
synthesis of arts
folklore
Ukrainian Post-impressionism
Issue Date: 2021
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка
Citation: Павельчук І.А. Сучасний український постімпресіонізм: живопис Ігоря Мельничука // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка : наук. журн. Дрогобич, 2021. № 35, Том.4. С. 45-55.
Abstract: У статті досліджується творчість сучасного київського постімпресіоніста Ігоря Мельничука періоду 1990–2020-х років. Актуальність теми зумовлена необхідністю осмислення феномена постімпресіонізму в українському живописі кінця XX – початку XXI століть. У культурно-філософському дискурсі радянського та пострадянського часу постімпресіонізм розглядали як локальний епізод французької культури. Новизна сучасної методології полягає в тому, що історичний досвід паризьких постімпресіоністів розглядається як нова традиція синтетичного мистецтва – явище безперервно репродуктивне, не обмежене географічними та історичними порогами. У живописі постімпресіонізму акумулювалися уявлення пізнього ар нуво 1890–1900-х років, зорієнтовані на символічну квінтесенцію міфотворення. Специфікою такого живопису є те, що творчий задум передається глядачу через асоціативно-символічне сприйняття барв, при цьому зростає етнокультурна впізнаваність колориту. Творче становлення І. Мельничука припало на час здобуття Україною державної незалежності. Цей історичний період супроводжувався активними пошуками шляхів відродження національної культурної ідентичності. Можливість підкреслити кольором національну приналежність мистецтва привернула до хроматичного живопису увагу нової плеяди українських художників: О. Бідношея, О. Гарагонича, Т. Дудки, В. Іваніва, А. Криволапа, М. Луніва, Л. Павленка, І. Солодовнікова, А. Чеботару, Б. Фірцака, серед яких живопис І. Мельничука займає чільне місце. За матеріалами мистецької біографії київського постімпресіоніста було зафіксовано траєкторію його творчого наступництва, засвоєного в студентські роки від художників-викладачів В. Гуменюка та В. Забашти. В досліджені обґрунтовано нововведені засоби художнього синтезу, що дозволили І. Мельничуку підкреслити неповторність українського постімпресіонізму, відмінного від французького першоджерела. Аналіз творчості І. Мельничука систематизовано у жанрах пейзажу, портрету, натюрморту, тематичної композиції. На підставі зібраних матеріалів узагальнено й типізовано ідейно-художні та формально-практичні властивості його постімпресіоністичного живопису. Доведено суспільно-культурне значення його оригінальної творчості.
The publication is devoted to the research into the works by the contemporary Kyiv-based post-impressionist Ihor Melnychuk during the period: 1990-2020. The importance of such theme is explained by the need to understand the phenomenon of post-impressionism in the Ukrainian pictorial art. In the cultural and philosophical discourse of the Soviet and post-Soviet times, post-impressionism was seen as a local episode of French culture. The novelty of modern methodology is that the historical experience of the Parisian Post-Impressionists is seen as a new tradition of synthetic art: the phenomenon which is reproductive and continuous, and not limited to geographical and temporal thresholds. In the post-impressionistic pictorial art, the ideas of the late Art Nouveau of the 1890s and 1900s are focused on the symbolic quintessence of myth-making. The specificity of such pictorial art consists in the fact that the creative idea is transmitted to the viewer through the associative perception of colors, while increasing the ethnic and symbolic recognizability of color. I. Melnychuk’s creative development coincided with the time of Ukraine’s gaining its independence as a state. This historical period was accompanied by an active search for ways to revive the national cultural identity. The opportunity to emphasize the national belonging of the painting art due to color drew the attention of a new constellation of Ukrainian artists to post-impressionism: Oleksiy Bidnoshey, Oleg Garagonich, Taras Dudka, Viktor Ivaniv, Anatoly Krivolap, Maryan Luniv, Leonid Pavlenko, Ihor Solodovnikov, Boris Firtsak, Andriy Chebotalny, among whom I. Melnychuk’s pictorial art is distinguishable. Based on the materials of the Kyiv post-impressionist’s artistic biography, the path of his creative succession, mastered during Ihor’s student years due to his teachers Volodymyr Humeniuk and Vasyl Zabashta, has been identified. The research resulted in establishing the newly substantiated means of artistic synthesis, which had led I. Melnychuk to emphasize the uniqueness of Ukrainian post-impressionism, different from the original French source. The analysis of I. Melnychuk’s works is systematized in the genres of landscape, portrait, still life, and thematic composition. On the basis of the collected materials, the high-principled artistic as well as formal practical features of his post-impressionist paintings are generalized and typified. The social and cultural significance of his oeuvre is proved.
Description: 1. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. Москва : Искусство, 1971. 516 с. 2. Букет Є. Світло творчості. Макарівські вісті. 2011. № 25. С. 4. 3. Вагнер Р. Избранные работы : пер. c нем. Москва : Искусство, 1978. 695 с. 4. Горбачов Д.О., Найден О.С. Течії, види, жанри в історичному контексті. Історія української культури : в 5 т. Київ : Наукова думка, 2011. Т. 5, кн. 1 : Українська культура XX – початку XXI ст. С. 359–383. 5. Грабарь И.Э. Моя жизнь : автомонография. Москва ; Ленинград : Искусство, 1937. 376 с. 6. Иванова О.Н. Античное наследие в Gesamtkunstwerk Рихарда Вагнера. Диалог культур – культура диалога : материалы междунар. науч.-практ. конф., 5–6 сент. 2005 г. : в 2 ч. Кострома, 2005. Ч. 1. С. 86–88. 7. Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини ХIX – початку XX ст. Київ : Мистецтво, 1989. 208 с. 8. Мельничук І. Біографія. Машинопис. Особистий архів Ігоря Мельничука. Київ, 2016. 7 арк. 9. Мельничук І. Коментарі до творів. Машинопис. Особистий архів Ігоря Мельничука. Київ, 2018. 7 арк. 10. Новоженець-Гаврилів Г.П. Культурно-мистецькі процеси в середовищі української діаспори 1940–1970-х років: поліваріантність художнього досвіду : дис. … канд. мист. : 26.00.01. Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. Львів, 2013. 180 с. 11. Павельчук І.А. Постімпресіонізм в українському живописі ХХ – початку XXI століття : історичні витоки, джерела інспірацій, специфіка розвитку : дис. … д-ра мист. : 17.00.05. Львівська національна академія мистецтв. Львів, 2020. 878 с. 12. Петрашик В. Пленери Козичанки гуртують мистецькі сили України. Макарівські вісті. 2011. № 39. С. 3. 13. Підгора В. Протистояння (Творчість Василя Забашти) : вступ. ст. Василь Забашта і відродження школи українського пейзажу-картини : альбом-каталог. Київ : Bona Mente, 1999. С. 6–15. 14. Стельмащук Г. Українські митці у світі : матеріали до історії українського мистецтва XX ст. Львів : Апріорі, 2013. 520 с. 15. Февральський Ю. Весняні фарби Ігоря Мельничука. Україна і світ сьогодні. 2002. № 6. С. 7. 16. Biriulow J. Secesja we Lwowie. Warszawa, 1996. 231 s. 17. Hungarian National Gallery. Masters and Masterpieces : album / [preface : L. Bereczky ; editor : Z. Rappai]. Budapest : GMN Repro Studio, 2007. 216 s. 18. Kossowski Ł., Martini M. Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice. Warszawa : Pol. Inst. Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Tako, 2016. 356 s.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52224
DOI: 10.24919/2308-4863/35-4-7
Appears in Collections:Статті кафедри дизайну інтерє'ру

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
постимпресіонізм мельничука.pdfСтаття у фаховому збірнику643.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.