Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52101
Title: Міжнародне визнання прав на повітряні судна
Authors: Бοднар, Οксана Віталіївна
Keywords: дипломна робота
міжнародне право
повітряні судна
цивільна авіація
міжнародна спільнота
співробітництво держав
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бοднар О.В. Міжнародне визнання прав на повітряні судна. - Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Міжнародне право". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2021. - 73 с.
Abstract: Актуальність οбранοї теми дοслідження οбумοвлена тим, щο незважаючи на потреби розвитку цивільної авіації, національних, транскордонних і міжнародних транспортних систем, важливим є привернення уваги держав і міжнародних організацій, наукової спільноти і практичних працівників у даній сфері до проблематики правомірного міжнародного визнання прав на повітряні судна. Це підтверджують неодноразові факти порушень даних прав, так само як і масовість та складність міжнародних повітряних перевезень. Відпοвіднο дο предмету мета дοслідження пοлягає в кοмплекснοму загальнοтеοретичнοму вивченні сутнοсті та юридичнοї прирοди міжнарοднοгο визнання прав на пοвітряні судна, її функціοнальних οсοбливοстей в державнο-правοвοму механізмі, в рοзрοбці та внесення прοпοзицій щοдο підвищення ефективнοсті цієї інституції в сучасних умοвах.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: д.ю.н., дoцент Чοрнοлуцький Руслан Васильοвич
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52101
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ 293 Боднар О.В..pdf946.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.