Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51575
Title: Інноваційно-технологічний характер вищої освіти в період пандемічно зумовлених трансформацій
Other Titles: Innovative-technological nature of higher education in the period of pandemic transformations
Authors: Барановська, Лілія Володимирівна
Baranovska, Liliia
Харадзе, Єфемія Мефодіївна
Kharadze, Yefemiia
Keywords: змішана форма освітньої діяльності
інновації у вищій освіті
пандемія
ситуативне навчання
технологія евристичної освіти
the mixed form of educational activity
innovations in the higher education
pandemic
situation studies
technology of heuristic education
Issue Date: May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Барановська Л. В., Харадзе Є. М. Інноваційно-технологічний характер вищої освіти в період пандемічно зумовлених трансформацій / Л.В. Барановська, Є.М. Харадзе // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2021. – Вип. 1(18). – С. 10-18
Abstract: У статті запропоновано результати теоретичного дослідження проблеми використання інноваційних освітніх технологій у період пандемічно зумовлених трансформацій. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні доцільності використання інноваційних освітніх технологій у професійній підготовці у зв’язку з пандемічно зумовленими змінами в дизайні освітнього процесу у закладах вищої освіти. Проаналізовано результати досліджень щодо організаційних, методичних особливостей вищої освіти у пандемічних умовах та їхні прогнози на постковідний період. Здійснено дефінітивний аналіз ключових із проблеми дослідження понять. Обґрунтовано доцільність використання інноваційно-технологічного підходу на трансформаційному етапі розвитку вищої освіти. Результати: виявлено проблеми, пов’язані з погіршенням психічного здоров’я суб’єктів вищої освіти в умовах пандемічно зумовленої кризи; установлено тотальний перехід до змішаної й дистанційної форм освітньої діяльності та неповну методичну й інструментальну готовність викладачів до освітньої діяльності в нових умовах. Виявлено прогноз щодо зміни парадигми професійної освіти: переважатиме школа учіння, викладач виконуватиме ролі фасилітатора, координатора; актуалізуються такі критерії оцінювання освітніх досягнень студентів як сформованість самосвідомості і психологічної стійкості, здатність до співпраці. Методи причинно-наслідкового та структурно-функціонального аналізу дозволили визначити доцільність використання таких інноваційних освітніх технологій для подолання суперечностей у вищій освіті у зв’язку з пандемією як технологія змішаної та дистанційної освітньої діяльності, технологія ситуативного навчання, технологія евристичного навчання. Висновки. Зміни в організації освітнього процесу у зв’язку з пандемією актуалізували використання інноваційних освітніх технологій змішаного (blended learning) та дистанційного навчання. Коронавірус прискорює глобальну цифровізацію, до якої спеціально потрібно готувати суб’єктів освітньої діяльності. Кейс-технології сприяють виробленню практичних навичок, розвитку системи цінностей студентів, їхніх професійних позицій, життєвих установок, що чітко корелює з прогнозами щодо формування нової освітньої парадигми. У кризових ситуаціях важливо, щоб здобувач вищої освіти не втратив власної траєкторії особистісного і професійного розвитку, цьому сприяє освітня технологія дослідницького (евристичного) навчання.
In the article the results of theoretical research of problem of the use of innovative educational technologies are offered in a period the pandemic predefined transformations. A research aim consists in the theoretical ground of expediency of the use of innovative educational technologies in professional preparation in connection with the pandemic predefined changes in the design of educational process in establishments of higher education. The results of researches in relation to the organizational, methodical features of higher education in pandemic terms and their prognoses are analysed on a period after Covid. The terminological analysis of key from the problem of research concepts is carried out. Expediency of the use of innovative-technological approach is reasonable on the transformation stage of development of higher education. Results: the problems related to worsening of psychical health of subjects of higher education in the conditions of the pandemic predefined crisis are educed; the total passing is set to the mixed and controlled from distance forms of educational activity and incomplete methodical and instrumental readiness of teachers to educational activity in new terms. A prognosis is educed in relation to the change of paradigm of trade education: school of learning will prevail, a teacher will execute role of fasilitator, coordinator; such criteria of evaluation of educational achievements of students are important: formed of consciousness and psychological firmness, capacity for a collaboration. The methods of causal-resulting and structural-functional analysis allowed to define expediency of the use of such innovative educational technologies for overcoming of contradictions in higher education in connection with a pandemic, as technology of the mixed and controlled from distance educational activity, technology of situation studies, technology of heuristic studies. Conclusions. Changes in organization of educational process in connection with a pandemic made important the using of innovative educational technologies of the blended learning and controlled from distance studies. A coronaviruses is precipitating of global digitalization, to that it is specially needed to prepare the subjects of educational activity. Technologies of case assist making of practical skills, development of the system of values of students, their professional positions, vital options, that clearly correlates with prognoses in relation to forming of new educational paradigm. It is important in crisis situations, that the bread-winner of higher education did not lose the own trajectory of personality and professional development, it is assisted by educational technology of research (heuristic) studies.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51575
ISSN: 2411-264X
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Барановська Л.В., Харадзе Є.М.pdfстаття470.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.