Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50162
Title: Sale system engineering of logistic services
Other Titles: Iнжиніринг системи продажу логістичних послуг
Инжиниринг системы продажи логистических услуг
Authors: Semenova, Alina
Семенова, Аліна Олександрівна
Keywords: reengineering
warm calls
personalized letters
it programms
topology
logistical system
реінжиніринг
теплі дзвінки
персоналізовані листи
програми
топологія
логістична система
дипломна робота
Issue Date: Jun-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: For almost 50 years, the cold telemarketing technique has been actively used in business worldwide. Today the technology of active sales is successfully applied in Ukraine. Telephone marketing allows domestic companies to significantly reduce advertising costs and effectively promote products or services. Despite the fact that telephone sales have been used in the Ukrainian market relatively recently, they demonstrate tangible results and lead companies to the heights of business success. A company can increase the recognition of its brand, goods, service by ordering a telemarketing service (cold calls) in the contact center. The relevance of the topic is explained by the fact that today there is the growing demand in the Ukrainian market for international transportation is neither import nor export, and the quality organization of the sales system and its engineering throughout the process affects the degree of customer satisfaction and improves the quality of service. The purpose of the thesis is to most effectively organize the work of telemarketers. A combination of cold and warm calls during the working day is essential, which helps to increase sales and reduce the amount of time spent inefficiently. The object of the research is the sales processes of the telemarketing department by the logistical company «FTP» LLC. There are such ways of attracting clients in the FTP Company - ringing at a cold base, ringing up warm customers, meeting people at exhibitions, sending letters, meetings. For telemarketers, the main ways to attract customers are cold calls and mailing. Therefore, the main problem of the company is that it does not look for new ways to attract customers, but uses only cold calls, sending a standard letter and requesting references. As the company is on the stage of growth some processes of the company needs to be reengineered and, first of all, FTP should: - implement warm calls for telemarketers that can be received from the main site of the company when people see the phone number and make a call or leave a request; - re-develop the corporate site so that it would be more informative for the customer; - re-engineer previous messages of the company and make them more personalized; - combine warm and cold calls along with e-mails to increase performance efficiency.
Протягом майже 50 років техніка холодного телемаркетингу активно використовується у бізнесі у всьому світі. Сьогодні технологія активних продажів успішно застосовується в Україні. Телефонний маркетинг дозволяє вітчизняним компаніям значно зменшити витрати на рекламу та ефективно просувати товари чи послуги. Незважаючи на те, що телефонні продажі використовуються на українському ринку порівняно недавно, вони демонструють відчутні результати та ведуть компанії до вершин ділового успіху. Компанія може підвищити впізнаваність свого бренду, товарів, послуг, замовивши послугу телемаркетингу (холодні дзвінки) в контакт-центрі. Актуальність теми пояснюється тим, що сьогодні на українському ринку зростає попит на міжнародні перевезення - це ні імпорт, ні експорт, а якісна організація системи продажів та її інженерія протягом усього процесу впливає на ступінь задоволеності споживачів та покращує якість обслуговування. Метою дипломної роботи є найбільш ефективна організація роботи телемаркетингу. Важливим є поєднання холодних і теплих дзвінків протягом робочого дня, що сприяє збільшенню продажів та неефективному скороченню часу. Об’єктом дослідження є процеси продажу відділу телемаркетингу логістичною компанією «FTP». У компанії FTP існують такі способи залучення клієнтів - дзвінок на холодній основі, дзвінок теплих клієнтів, зустрічі з людьми на виставках, надсилання листів, зустрічі. Для телемаркетингу основними способами залучення клієнтів є холодні дзвінки та розсилка. Тому головна проблема компанії полягає в тому, що вона не шукає нових способів залучення клієнтів, а використовує лише холодні дзвінки, надсилаючи стандартний лист і просячи довідки. Оскільки компанія знаходиться на стадії зростання, деякі процеси компанії потребують реінжинірингу, і, перш за все, FTP повинен: - запровадити теплі дзвінки для телемаркетингу, які можна отримати з головного веб-сайту компанії, коли люди бачать номер телефону і здійснюють дзвінок або залишають запит; - переробити корпоративний сайт, щоб він був більш інформативним для замовника; - переробити попередні повідомлення компанії та зробити їх більш персоналізованими; - поєднуйте теплі та холодні дзвінки та електронні листи для підвищення ефективності роботи.
Уже почти 50 лет техника холодного телемаркетинга активно используется в бизнесе по всему миру. Сегодня в Украине успешно применяется технология активных продаж. Телефонный маркетинг позволяет отечественным компаниям значительно сократить расходы на рекламу и эффективно продвигать товары или услуги. Несмотря на то, что телефонные продажи стали применяться на украинском рынке сравнительно недавно, они демонстрируют ощутимые результаты и выводят компании на вершины успеха в бизнесе. Компания может повысить узнаваемость своего бренда, товаров, услуг, заказав услугу телемаркетинга (холодные звонки) в контакт-центре. Актуальность темы объясняется тем, что сегодня на украинском рынке наблюдается растущий спрос на международные перевозки - ни импорт, ни экспорт, а качественная организация системы продаж и ее инженерия на протяжении всего процесса влияет на степень удовлетворенности клиентов. и улучшает качество обслуживания. Цель дипломной работы - максимально эффективно организовать работу телемаркетеров. Сочетание холодных и теплых звонков в течение рабочего дня имеет важное значение, что помогает увеличить продажи и сократить время, затрачиваемое неэффективно. Объектом исследования являются процессы продаж отдела телемаркетинга логистической компании ООО «ФТП». В компании FTP есть такие способы привлечения клиентов - звонить на холодную базу, звонить теплым клиентам, встречаться с людьми на выставках, отправлять письма, встречи. Для телемаркетеров основными способами привлечения клиентов являются холодные звонки и рассылки. Поэтому основная проблема компании в том, что она не ищет новых способов привлечения клиентов, а использует только холодные звонки, отправляя стандартное письмо и запрашивая рекомендации. Поскольку компания находится на стадии роста, некоторые процессы компании нуждаются в реинжиниринге и, прежде всего, FTP должен: - реализовать теплые звонки для телемаркетеров, которые можно будет получить с основного сайта компании, когда люди увидят номер телефона и сделают звонок или оставят заявку; - переработать корпоративный сайт так, чтобы он был более информативным для заказчика; - переработать предыдущие сообщения компании и сделать их более персонализированными; - комбинируйте теплые и холодные звонки с электронной почтой для повышения эффективности работы.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: ст.викладач Воловик О.І.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50162
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_073.3_Семенова А.О..pdfДипломна робота2.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.