Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50159
Title: Organization of LPG transportation to Ukraine
Other Titles: Організація перевезень скрапленого газу в Україну
Организация перевозок сжиженного газа в Украину
Authors: Dubrovska, Oleksandra
Дубровська, Олександра Романівна
Keywords: transport company
LPG market concept
LPG supply problems
LPG transportation
транспортна компанія
концепція ринку зрідженого газу
проблеми з постачанням зрідженого газу
транспортування зрідженого газу
дипломна робота
Issue Date: Jun-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: At present, in order to succeed in entrepreneurial activity, it is not enough to use marketing approaches, the use of modern highly effective methods and methods for managing stream processes, such as logistics, is required. Logistics as a practical activity has steadily occupied its niche in the management of modern enterprises. Logistics is of great importance for customers, suppliers of the enterprise, its owners and shareholders. Logistics coordinates all the structures of the enterprise (direction, ordering and distribution of products from the manufacturer to the final consumer, taking into account profitability, efficiency, productivity). The main task of production logistics is to create and ensure the effective functioning of an integrated material management system at an enterprise. The role of logistics in a modern company is optimistic and integral. Optimization of all processes in the enterprise provides logistics. The solution to the problem of optimizing all processes in an enterprise is impossible without the application of principles, methods, and logistics functions. The use of logistic concepts and systems allows firms to reduce all types of product stocks in production, supply and marketing, accelerate working capital turnover, reduce production costs, and ensure full satisfaction of consumers with the quality of goods and services. The potential of logistics improves the organizational and economic stability of the enterprise in the market. A mandatory component of the organizational structure of a successful enterprise is the logistics department. The logistics functions of the enterprise include the following functions: operational-calendar planning of finished products; operational management of production processes; material supply planning; product quality control; maintaining product and service quality standards. Liquefied petroleum gas (LPG), also liquefied petroleum gas (LPG) is a purified and prepared petroleum gas converted to a liquid state under the influence of high pressure and butane to facilitate storage and transportation. Transportation of LPG is very important and very difficult. That’s why we need to use logistics approach to LPG transportation.
В даний час для досягнення успіху в підприємницькій діяльності недостатньо використовувати маркетингові підходи, необхідне використання сучасних високоефективних методів та методів управління потоковими процесами, таких як логістика. Логістика як практична діяльність стабільно займала свою нішу в управлінні сучасними підприємствами. Логістика має велике значення для клієнтів, постачальників підприємства, його власників та акціонерів. Логістика координує всі структури підприємства (спрямування, замовлення та розподіл продукції від виробника до кінцевого споживача з урахуванням прибутковості, ефективності, продуктивності). Основним завданням виробничої логістики є створення та забезпечення ефективного функціонування інтегрованої системи управління матеріалами на підприємстві. Роль логістики в сучасній компанії оптимістична і цілісна. Оптимізація всіх процесів на підприємстві забезпечує логістику. Вирішення проблеми оптимізації всіх процесів на підприємстві неможливе без застосування принципів, методів та логістичних функцій. Використання логістичних концепцій і систем дозволяє фірмам зменшити всі типи товарних запасів у виробництві, поставках та збуті, прискорити оборот оборотних коштів, зменшити виробничі витрати та забезпечити повне задоволення споживачів якістю товарів та послуг. Потенціал логістики покращує організаційно-економічну стабільність підприємства на ринку. Обов’язковою складовою організаційної структури успішного підприємства є відділ логістики. Логістичні функції підприємства включають такі функції: оперативно-календарне планування готової продукції; оперативне управління виробничими процесами; планування матеріального забезпечення; контроль якості продукції; підтримка стандартів якості продукції та послуг. Зріджений нафтовий газ (LPG), також скраплений нафтовий газ (LPG) - це очищений та підготовлений нафтовий газ, перетворений у рідкий стан під впливом високого тиску та бутану для полегшення зберігання та транспортування. Транспортування зрідженого газу є дуже важливим і дуже складним. Тому нам потрібно використовувати логістичний підхід до транспортування зрідженого газу.
В настоящее время для успешной предпринимательской деятельности недостаточно использовать маркетинговые подходы, требуется использование современных высокоэффективных методов и методов управления потоковыми процессами, такими как логистика. Логистика как практическая деятельность прочно заняла свою нишу в управлении современными предприятиями. Логистика имеет большое значение для клиентов, поставщиков предприятия, его владельцев и акционеров. Логистика координирует все структуры предприятия (направление, заказ и распространение продукции от производителя до конечного потребителя с учетом рентабельности, эффективности, производительности). Основная задача производственной логистики - создание и обеспечение эффективного функционирования интегрированной системы управления материальными потоками на предприятии. Роль логистики в современной компании оптимистична и целостна. Оптимизацию всех процессов на предприятии обеспечивает логистика. Решение проблемы оптимизации всех процессов на предприятии невозможно без применения принципов, методов и логистических функций. Использование логистических концепций и систем позволяет фирмам сокращать все виды товарных запасов в производстве, поставках и сбыте, ускорять оборачиваемость оборотных средств, снижать производственные затраты и обеспечивать полное удовлетворение потребителей качеством товаров и услуг. Потенциал логистики повышает организационную и экономическую устойчивость предприятия на рынке. Обязательной составляющей организационной структуры успешного предприятия является отдел логистики. Логистические функции предприятия включают в себя следующие функции: оперативно-календарное планирование готовой продукции; оперативное управление производственными процессами; планирование поставок материалов; контроль качества продукции; соблюдение стандартов качества продукции и услуг. Сжиженный нефтяной газ (LPG), а также сжиженный нефтяной газ (LPG) - это очищенный и подготовленный нефтяной газ, переведенный в жидкое состояние под воздействием высокого давления и бутана для облегчения хранения и транспортировки. Транспортировка СУГ очень важна и очень сложна. Поэтому при транспортировке СУГ необходимо использовать логистический подход.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к.е.н., Карпунь О.В.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50159
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_073_Дубровська АНГЛ (2).pdfДипломна робота2.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.