Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50157
Title: Management of corporate social responsibility of a logistics company
Other Titles: Управління корпоративною соціальною відповідальністю логістичної компанії
Управление корпоративной социальной ответственностью логистической компании
Authors: Kurbatova, Valeriia
Курбатова, Валерія Геннадіївна
Keywords: corporate social responsibility
corporate social activities
cooperation with universities
online school
paid internship
дипломна робота
корпоративна соціальна відповідальність
корпоративна соціальна діяльність
співпраця з університетами
інтернет-школа
оплачуване стажування
Issue Date: Jun-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: Corporate social responsibility (CSR) is the fulfillment by organizations of social obligations prescribed by law, and their willingness to bear the corresponding mandatory costs. CSR policy has a great influence on the world market and plays an important role. A strong CSR policy enables the company to develop and expand its influence, among other beneficial opportunities. In the context of globalization, an unstable external environment and high competition, corporate social responsibility is extremely relevant. It allows companies to increase the effectiveness and profitability, as well as increase competitiveness. Therefore, a company that develops its CSR activities has a wider environment of influence and responsibility, and therefore it should qualitatively and reliably think over the strategy and policy of CSR. Analysis of research and publications. The structure of CSR, the main functions, components and motivations of CSR, the characteristics of the parties involved in the CSR policy of the company were developed and described by T. Cannon, A.B. Carroll, K.M. Shabana and G. Windsor. The conceptual framework of CSR, business case analysis and responsibility in the 21st century, environmental research and analysis, the impact of CSR on the environment have been described by John O. Okpara, Samuel O. Idowu and Jean D. Kabongo. The purpose of the bachelor thesis is to research corporate social responsibility, its structure and types of activity, the impact of CSR, the ways of implementing CSR, well-known projects within the framework of CSR activitis and improving the CSR policy of the logistics company Ekol Logistics.
Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) - це виконання організаціями соціальних зобов'язань, передбачених законом, та їх готовність нести відповідні обов'язкові витрати. Політика КСВ має великий вплив на світовий ринок і відіграє важливу роль. Сильна політика щодо КСВ дозволяє компанії розвивати та розширювати свій вплив, серед інших корисних можливостей. В умовах глобалізації, нестабільного зовнішнього середовища та високої конкуренції соціальна відповідальність підприємств надзвичайно актуальна. Це дозволяє компаніям підвищити ефективність і прибутковість, а також підвищити конкурентоспроможність. Тому компанія, яка розвиває свою діяльність з КСВ, має більш широке середовище впливу та відповідальності, і тому вона повинна якісно та надійно продумати стратегію та політику КСВ. Аналіз досліджень та публікацій. Структура КСВ, основні функції, компоненти та мотивація КСВ, характеристики сторін, що беруть участь у політиці КСВ компанії, були розроблені та описані Т. Кенноном, А.Б. Керролл, К.М. Шабана та Г. Віндзор. Концептуальні рамки КСВ, аналіз бізнес-кейсів та відповідальність у 21 столітті, екологічні дослідження та аналіз, вплив КСВ на навколишнє середовище описані Джоном О. Окпара, Самуелем О. Ідоу та Жаном Д. Кабонго. Метою бакалаврської роботи є дослідження корпоративної соціальної відповідальності, її структури та видів діяльності, впливу КСВ, способів реалізації КСВ, відомих проектів у рамках діяльності з КСВ та вдосконалення політики КСВ логістичної компанії Ekol Logistics.
Корпоративная социальная ответственность (КСО) - это выполнение организациями социальных обязательств, предусмотренных законодательством, и их готовность нести соответствующие обязательные расходы. Политика КСО имеет большое влияние на мировой рынок и играет важную роль. Сильная политика КСО позволяет компании развивать и расширять свое влияние, помимо других полезных возможностей. В условиях глобализации, нестабильной внешней среды и высокой конкуренции корпоративная социальная ответственность чрезвычайно актуальна. Это позволяет компаниям повысить эффективность и прибыльность, а также повысить конкурентоспособность. Поэтому компания, развивающая свою деятельность в области КСО, имеет более широкую среду влияния и ответственности, а потому должна качественно и надежно продумать стратегию и политику КСО. Анализ исследований и публикаций. Структура КСО, основные функции, компоненты и мотивации КСО, характеристики сторон, вовлеченных в политику КСО компании, были разработаны и описаны Т. Кэнноном, А. Кэрролл, К. Шабана и Г. Виндзор. Концептуальные основы КСО, анализ бизнес-кейсов и ответственность в 21 веке, экологические исследования и анализ, влияние КСО на окружающую среду были описаны Джоном О. Окпара, Самуэлем О. Идову и Джин Д. Кабонго. Целью бакалаврской работы является исследование корпоративной социальной ответственности, ее структуры и видов деятельности, влияния КСО, способов реализации КСО, известных проектов в рамках деятельности КСО и совершенствования КСО-политики логистической компании. Экол Логистика.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: ст. викладач, Семерягіна М.М.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50157
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_073_Курбатова.В.Г..pdfДипломна робота1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.