Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50154
Title: Organization of company interaction with customers in an electronic environment
Other Titles: Організація взаємодії компанії з клієнтами в електронному середовищі
Организация взаимодействия компании с клиентами в электронной среде
Authors: Koptiev, Anton
Коптєв, Антон Миколайович
Keywords: transport company
customer service
service process
electronic environment
omni-channel customer interactions
loyalty
транспортна компанія
обслуговування клієнтів
процес обслуговування
електронне середовище
багатоканальна взаємодія з клієнтами
лояльність
дипломна робота
Issue Date: Jun-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: Globalization and the new internet-based capabilities of ready informational networking among companies impose and enable new value-added structures known as bot-tom-up economy. The structure and process related nature of the bottom-up economy is dramatically different from the top-down economy of the past in that it follows a logic of cooperation among smaller, locally based value-added units flexibly combining to form larger structures to generate complex products and services. This is referred to as open production by production managers and suggests that new technical opportunities might give rise to structural changes also in the logistics sector in future. From the angle of small and medium-size logistics companies the challenge is to be able to forge ties of cooperation with other logistics service providers quickly and with as little input of resources as possible in a situation in which the cooperative business processes must be handled efficiently with the aim of providing joint logistics services in the market. The present stock of software used by small and medium-size logistics companies systematically supports isolated internal functions and is not made for easy and quick integration with the software applications of complementary partners in the value-added process. Innovative, co-operation-supporting and multitenant cooperation-enabling logistics cloud services, resp. hold out the promise of new opportunities for the short-term establishment and termination of logistics ties of cooperation without the need or risk of investment associated with conventional software applications. Meanwhile the integration issue between cooperation partners on the IT level can essentially be cleared up by the usage of the same cloud software installation.
Глобалізація та нові засновані на Інтернеті можливості готових інформаційних мереж між компаніями нав'язують та створюють нові структури з доданою вартістю, відомі як економіка, що створює додаткові ресурси. Структура та процес, пов'язаний з економікою знизу вгору, різко відрізняється від економіки зверху вниз минулого тим, що вона слідує логіці співпраці між меншими одиницями з доданою вартістю, що базуються на місцевому рівні, гнучко поєднуючись, утворюючи великі структури для створення складних продукти та послуги. Менеджери виробництва це називають відкритим виробництвом і свідчать про те, що нові технічні можливості можуть призвести до структурних змін і в секторі логістики в майбутньому. З точки зору малих та середніх логістичних компаній, проблема полягає в тому, щоб мати змогу налагодити зв'язки з співпрацею з іншими постачальниками логістичних послуг швидко і з якомога меншим вкладом ресурсів у ситуації, коли кооперативні бізнес-процеси повинні ефективно оброблятися з метою надання спільних логістичних послуг на ринку. Сучасний запас програмного забезпечення, що використовується малими та середніми логістичними компаніями, систематично підтримує відокремлені внутрішні функції і не призначений для простої та швидкої інтеграції з програмними додатками додаткових партнерів у процесі доданої вартості. Інноваційні, що підтримують співпрацю та багатостороння співпраця, що сприяють співпраці хмарні сервіси, відповідно забезпечити обіцянку нових можливостей для короткострокового встановлення та припинення логістичних зв'язків співпраці без потреби та ризику інвестицій, пов'язаних із звичайними програмними додатками. Тим часом питання інтеграції між партнерами по співпраці на рівні ІТ може бути по суті вирішено за допомогою використання тієї самої інсталяції хмарного програмного забезпечення.
Глобализация и новые интернет-возможности готовых информационных сетей между компаниями навязывают и создают новые структуры с добавленной стоимостью, известные как экономика по принципу «снизу вверх». Структура восходящей экономики, связанная со структурой и процессами, кардинально отличается от нисходящей экономики прошлого тем, что она следует логике сотрудничества между более мелкими, локальными единицами с добавленной стоимостью, гибко объединяющимися для формирования более крупных структур для создания сложных продукты и услуги. Руководители производства называют это открытым производством и предполагают, что новые технические возможности могут привести к структурным изменениям также в секторе логистики в будущем. С точки зрения малых и средних логистических компаний задача состоит в том, чтобы иметь возможность наладить сотрудничество с другими поставщиками логистических услуг быстро и с минимальными затратами ресурсов в ситуации, когда совместные бизнес-процессы должны выполняться эффективно. с целью предоставления совместных логистических услуг на рынке. Текущий набор программного обеспечения, используемого малыми и средними логистическими компаниями, систематически поддерживает изолированные внутренние функции и не предназначен для простой и быстрой интеграции с программными приложениями дополнительных партнеров в процессе создания добавленной стоимости. Инновационные облачные логистические услуги, поддерживающие совместную работу и обеспечивающие многопользовательское сотрудничество, соответственно. обещают новые возможности для краткосрочного установления и прекращения логистических связей сотрудничества без необходимости или риска инвестиций, связанных с обычными программными приложениями. Между тем, вопрос интеграции между партнерами по сотрудничеству на уровне ИТ существенно решается за счет использования одной и той же инсталляции облачного программного обеспечения.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к.е.н., Карпунь О.В.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50154
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_073_Коптєв.pdfДипломна робота2.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.