Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50152
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKitsio, Ilya-
dc.contributor.authorКіціо, Ілля Ігорович-
dc.date.accessioned2021-05-11T11:25:51Z-
dc.date.available2021-05-11T11:25:51Z-
dc.date.issued2020-06-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50152-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: ст. викладач, Семерягіна М.М.uk_UA
dc.description.abstractAccording to Wikipedia, transportation is defined as the movement of people, animals and goods from one location to another. Modes of transport include air, rail, road, water, cable, pipeline and space. The field can be divided into infrastructure, vehicles and operations. Transportation is important since it enables trade between people, which in turn establishes civilizations. I find it an interesting point that transportation is an enabler of civilization, but this makes sense, as it enables the ability to trade and communicate. The Council of Supply Chain Management Professionals defines logistics as the process of planning, implementing, and controlling procedures for the efficient and effective transportation and storage of goods including services, and related information from the point of origin to the point of consumption for the purpose of conforming to customer requirements. This definition includes inbound freight management, outbound, internal, and external movements. Transportation is the driver of logistics, but logistics is the race car driver in the seat of transportation. In fact, it’s easy to see from that sentence alone, the pure difference. Logistics requires planning, transportation is just the mode to execute the planning, when getting freight from point A to point B. Clearly, they are not the same thing, but transportation is just simply a part of logistics. When it comes to logistics, logistics executives must make further decisions beyond the mode of transportation to include:  packaging;  containerization;  documentation;  insurance;  storage;  importing and exporting regulations;  freight claims management;  choosing the correct LTL freight class LTL freight class for your shipment;  working & collaborating with other executives within the supply chain;  managing vendors and partners;  responsible for mitigating risk and mitigating expenditures.uk_UA
dc.description.abstractЗгідно з Вікіпедією, транспорт визначається як переміщення людей, тварин та вантажів з одного місця в інше. Види транспорту включають повітряний, залізничний, автомобільний, водний, кабельний, трубопровідний та космічний. Поле можна розділити на інфраструктуру, транспортні засоби та операції. Транспорт є важливим, оскільки він дає можливість торгівлі між людьми, що, у свою чергу, створює цивілізації. Я вважаю цікавим, що транспорт є фактором, що сприяє цивілізації, але це має сенс, оскільки воно дає можливість торгувати та спілкуватися. Рада професіоналів з управління ланцюгами поставок визначає логістику як процес планування, впровадження та контролю процедур для ефективного та ефективного транспортування та зберігання товарів, включаючи послуги, та відповідну інформацію від місця походження до місця споживання з метою відповідно до вимог замовника. Це визначення включає управління вхідними вантажами, вихідні, внутрішні та зовнішні переміщення. Перевезення є рушієм логістики, але логістика - це водій гоночного автомобіля, який знаходиться на місці перевезення. Насправді з цього речення легко зрозуміти, чиста різниця. Логістика вимагає планування, транспортування - це лише спосіб здійснити планування, коли вантаж доставляється з пункту А в пункт Б. Очевидно, що це не одне і те ж, але транспорт - це просто частина логістики. Що стосується логістики, керівники логістичних служб повинні приймати подальші рішення, крім виду транспорту, включаючи:  упаковка;  контейнеризація;  документація;  страхування;  зберігання; Regulations правила імпорту та експорту; Management управління вантажними претензіями; Вибір правильного класу фрахту LTL для класу вантажу LTL;  робота та співпраця з іншими керівниками ланцюга поставок;  управління постачальниками та партнерами;  відповідає за зменшення ризиків та зменшення витрат.uk_UA
dc.description.abstractСогласно Википедии, транспорт определяется как перемещение людей, животных и товаров из одного места в другое. Виды транспорта включают воздушный, железнодорожный, автомобильный, водный, кабельный, трубопроводный и космический транспорт. Месторождение можно разделить на инфраструктуру, транспортные средства и операции. Транспорт важен, поскольку он позволяет вести торговлю между людьми, что, в свою очередь, создает цивилизации. Мне кажется интересным то, что транспорт является средством развития цивилизации, но в этом есть смысл, поскольку он дает возможность торговать и общаться. Совет специалистов по управлению цепочками поставок определяет логистику как процесс планирования, внедрения и контроля процедур для эффективной и действенной транспортировки и хранения товаров, включая услуги, и соответствующей информации от точки происхождения до точки потребления с целью: соответствие требованиям заказчика. Это определение включает управление входящими перевозками, исходящие, внутренние и внешние движения. Транспорт - это движущая сила логистики, но логистика - это водитель гоночного автомобиля, сидящий за транспортным средством. На самом деле, по одному этому предложению легко увидеть чистую разницу. Логистика требует планирования, транспортировка - это всего лишь способ выполнения планирования при доставке груза из пункта А в пункт Б. Ясно, что это не одно и то же, но транспортировка - это просто часть логистики. Когда дело доходит до логистики, руководители логистики должны принимать дальнейшие решения, помимо способа транспортировки, включая:  упаковка;  контейнеризация;  документация;  страхование;  хранение;  правила импорта и экспорта;  управление транспортными претензиями;  выбор правильного класса перевозки LTL Класс перевозки LTL для вашего груза;  работа и сотрудничество с другими руководителями в цепочке поставок;  управление поставщиками и партнерами;  отвечает за снижение рисков и снижение расходов.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherNational Aviation Universityuk_UA
dc.subjectlogistics companyuk_UA
dc.subjecttransport companyuk_UA
dc.subjectfreight transportationuk_UA
dc.subjecttechnologyuk_UA
dc.subjectelectric carsuk_UA
dc.subjectoptimizationuk_UA
dc.subjectлогістична компаніяuk_UA
dc.subjectтранспортна компаніяuk_UA
dc.subjectвантажні перевезенняuk_UA
dc.subjectтехнологіяuk_UA
dc.subjectелектромобіліuk_UA
dc.subjectоптимізаціяuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.titleOrganization of freight transportation by a logistics companyuk_UA
dc.title.alternativeОрганізація вантажних автомобільних перевезень логістичною компанієюuk_UA
dc.title.alternativeОрганизация грузовых автомобильных перевозок логистической компаниейuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_073_Кiцiо.pdfДипломна робота2.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.