Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49872
Title: Organization of sale of logistics operator services
Other Titles: Організація продажу послуг логістичного оператора
Authors: Melnyk, M. V.
Мельник, М.В.
Keywords: logistics provider
logistics services sales
service quality
blockchain
дипломна робота
продаж логістичних послуг
логістичний провайдер
блокчейн
якість обслуговування
Issue Date: Jun-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: Logistics services move materials into and out of a company. This can involve transportation, packaging, warehousing and security. When we sell these services, we may confuse our potential customer with too many options. In addition, our customer may not have a clear sense of what kind of savings can be had from each type of service. Selling logistics (3PL) services is getting tougher with growing competition in the logistics industry. 3PL experts agree that pricing remains a vital factor in attracting customers to their business. Customers seek 3PL services because they believe service providers can run their transportation and warehouses more efficiently and effectively for a reasonable price. Every 3PL provider faces the challenge to retain existing customers while attracting new clients. And when we talk about customer retention first of all we talk about the quality and price of services. The client stays with us while it is profitable for him. Nowadays, logistics research focuses on testing the ability of logistics companies to provide service with high level of quality that create and retain satisfied customers. Customer loyalty is often recognized as an essential problem in the company operating, that is looking for a sustainable and long-term presence in the target market. Challenge is not in creation of the high quality services and making customers be satisfied, because many competitors are able to do that, but in making loyal and profitable customers. Loyalty means that customer, during a longer period of time, buys and uses specific service structure and has positive attitudes towards company and its offers. Companies are in constant dilemma about what shall be done in order to gain true and loyal customers. Everybody agrees that service quality and satisfaction are main prerequisites for customer loyalty. If customer is satisfied, it’s logical that he should buy - use the same service of a company again. However, that doesn’t happen always, since satisfaction is not the only prerequisite for loyalty. A customer can be satisfied until a competitive service appears the quality and price of which are more attractive. A customer too can have positive attitudes toward a company and not to be satisfied with a service and vice versa. That means that satisfied customer still can change a company. It is necessary to bear in mind that modern customers are rarely characterized with lifetime loyalty, or any other kind of loyalty for that matter, to one offer or one company.
Логістичні послуги переміщують матеріали до компанії та з неї. Це може включати транспортування, упаковку, складування та охорону. Коли ми продаємо ці послуги, ми можемо заплутати нашого потенційного клієнта із занадто великою кількістю варіантів. Крім того, наш клієнт може не мати чіткого уявлення про те, яку економію можна отримати від кожного виду послуг. Продаж послуг логістики (3PL) стає жорсткішим із зростанням конкуренції в логістичній галузі. Експерти 3PL сходяться на думці, що ціноутворення залишається життєво важливим фактором залучення клієнтів до свого бізнесу. Клієнти шукають послуги 3PL, оскільки вважають, що постачальники послуг можуть ефективніше та ефективніше керувати своїми перевезеннями та складами за розумну ціну. Кожен постачальник послуг 3PL стикається з проблемою утримання існуючих клієнтів при залученні нових клієнтів. І коли ми говоримо про утримання споживачів, в першу чергу ми говоримо про якість та ціну послуг. Клієнт залишається з нами, поки йому це вигідно. На сьогодні логістичні дослідження зосереджені на тестуванні здатності логістичних компаній надавати послуги з високим рівнем якості, що створює та утримує задоволених клієнтів. Лояльність клієнтів часто визнається важливою проблемою в компанії, яка працює, тобто шукає стійку та довгострокову присутність на цільовому ринку. Завдання полягає не у створенні високоякісних послуг та забезпеченні задоволення споживачів, оскільки багато конкурентів здатні це зробити, а у створенні лояльних та вигідних клієнтів. Лояльність означає, що клієнт протягом тривалого періоду часу купує та використовує певну структуру послуг і позитивно ставиться до компанії та її пропозицій. Компанії постійно дилемують, що робити, щоб завоювати справжніх і лояльних клієнтів. Усі погоджуються, що якість обслуговування та задоволеність є головними передумовами лояльності клієнтів. Якщо клієнт задоволений, логічно, що він повинен купувати - знову скористатися тією ж послугою компанії. Однак це трапляється не завжди, оскільки задоволення - не єдина передумова лояльності. Клієнт може бути задоволений, поки не з’явиться конкурентна послуга, якість та ціна якої є більш привабливими. Клієнт теж може позитивно ставитись до компанії, не задовольнятися послугою, і навпаки. Це означає, що задоволений клієнт все ще може змінити компанію. Необхідно мати на увазі, що сучасні клієнти рідко характеризуються вічною лояльністю чи будь-яким іншим видом лояльності щодо однієї пропозиції або однієї компанії.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к.е.н., Савченко Л.В.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49872
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_073_2020_Мельник_М.pdfДипломна робота1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.