Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49638
Title: Пристосування транспортних засобів під заклади харчування
Other Titles: Приспособление транспортных средств под заведения общественного питания
Adaptation of vehicles for food establishments.
Authors: Гнатюк, Лілія Романівна
Гнатюк, Лилия Романовна
Gnatiuk, Liliia
Новік, Ганна Володимирівна
Волошина, Наталія Миколаївна
Keywords: транспортні засоби
реконструкція
ревіталізація
збереження
літак
екстер’єр
заклад харчування
економіка
дизайн інтер’єру
туризм
кафе
ресторан
дизайн
університет
транспортные средства
реконструкция
ревитализация
сохранение
самолет
экстерьер
заведение питания
экономика
дизайн интерьер
туризм
кафе
ресторан
дизайн
университет
vehicles
reconstruction
revitalization
preservation
plane
exterior
food establishment
economy
the interior design
tourism
cafe
restaurant
design
university
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гнатюк Л.Р. Пристосування літаків під заклади харчування на прикладі АН-26 у м.Київ / Гнатюк Л.Р., Новік Г.В., Волошина Н.М. // Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць / Національний авіаційний університет. -К., 2020. Вип. 21. С.31-38.
Series/Report no.: 21;
Abstract: У статті розглянуто напрямки реконструкції та ревіталізації транспортних засобів, а саме літаків, після тривалої експлуатації, які втратили своє первісне призначення. В роботі запропоновано варіанти пристосування літаків під заклади харчування. Особливе значення в дослідженні надається збереженню первісного зовнішнього вигляду транспортних засобів. Їх пристосування для нової, альтернативної функції стає невід’ємним способом відродження і розвитку міської території. Метою роботи постає виявлення тенденцій з ревіталізації транспортних засобів на основі аналізу світових прикладів та пошук додаткових рішень для майбутньої реалізації проекту, задля збереження екологічних умов та покращення соціально-економічних та туристичних показників. За допомогою методів порівняльного аналізу світової та вітчизняної практики з ревіталізації транспортних засобів, визначено стан дослідження даної проблеми та варіанти її вирішення. Для визначення стратегій ревіталізації розроблено методику, яка складається з аналізу туристичних та економічних ресурсів в Україні. В Україні, а саме в Києві поки що нема транспортних об’єктів, які б були перетворені в заклади харчування, тому маємо за мету створити місце, яке б залишило свою історичну цінність, а також привертало б багато нових відвідувачів. Застосування методів ревіталізації, задля перетворення транспортного об’єкту у м.Київ в заклад харчування не лише відновить потенціал та забезпечить покращення соціально-економічних показників не тільки в столиці, а і в Україні в цілому, але і запровадить початок масштабних програм ревіталізації транспортних засобів.
В статье рассмотрены направления реконструкции и ревитализации транспортных средств, а именно самолетов, которые после длительной эксплуатации, потеряли свое первоначальное назначение. В работе предложены варианты приспособления самолетов под заведения питания. Особое значение в исследовании придается сохранению первоначального внешнего вида транспортных средств. Их приспособления для новой, альтернативной функции становится неотъемлемым способом возрождения и развития городской территории. Целью работы является выявление тенденций ревитализации транспортных средств на основе анализа мировых примеров и поиск дополнительных решений для будущей реализации проекта, для сохранения экологических условий и улучшения социальноэкономических и туристических показателей. Для определения стратегий ревитализации разработана методика, которая состоит из анализа туристических и экономических ресурсов в Украине. В Украине, а именно в Киеве пока нет транспортных объектов, которые были преобразованы в заведения питания, поэтому актуальной целью может быть создание места, которое бы сохранило свою историческую ценность, а также привлекало бы много новых посетителей. Применение методов ревитализации для преобразования транспортного объекта в г. Киев в общепит обеспечит улучшение социально-экономических показателей в столице, но и введет начало масштабных программ ревитализации транспортных средств.
The article considers the directions of reconstruction and revitalization of vehicles, namely aircraft, after prolonged operation, which have lost their original purpose. The paper proposes options for adapting aircraft to food establishments. Particular importance in the study is given to the preservation of the original appearance of vehicles. Adapting them to a new, alternative function is becoming an integral part of the revival and development of the urban area. The aim of the work is to identify trends in the revitalization of vehicles based on the analysis of world examples and search for additional solutions for future project implementation, to preserve environmental conditions and improve socio-economic and tourism performance. Using the methods of comparative analysis of world and domestic practice of vehicle revitalization, the state of research of this problem and options for its solution are determined. To determine revitalization strategies, a methodology has been developed, which consists of the analysis of tourist and economic resources in Ukraine. In Ukraine, namely in Kyiv, there are no transport facilities that would be converted into catering establishments, so we aim to create a place that would retain its historical value, as well as attract many new visitors. The application of revitalization methods to transform a transport facility in Kyiv into a food establishment will not only restore the potential and improve socio-economic indicators not only in the capital, but also in Ukraine as a whole, but also introduce large-scale programs. revitalization of vehicles.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49638
ISSN: 2415-8151
DOI: 10.18372/2415-8151.21.15058
Appears in Collections:Статті кафедри дизайну інтерє'руItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.