Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49611
Title: Випробування олив за допомогою кавітації
Other Titles: Application of cavitation fortesting oils
Authors: Джурик, Олена Віталіївна
Башта, Олена Трифонівна
Dzhuryk, O.
Bashta, O.
Keywords: оливи
випробування масел
гідродинамічна кавітація
число кавітації
гідравлічний стенд
oil
oil testing
hydrodynamic cavitation
cavitation number
hydraulic stand
Issue Date: 26-Dec-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Джурик О.В., Башта О.Т. Випробування олив за допомогою кавітації / О.В. Джурик, О.Т. Башта // Всеукраїнський науко-технічний журнал "Промислова гідравліка і пневматика". Київ, 26 грудня 2019 р. : зб. статей / НАУ. - К., 2019. – С. 57-64
Abstract: Оливи в машинах і механізмах служать для зменшення тертя, тепловідведення та використовуються в якості робочої рідини. Тому до них висувають широкий спектр вимог, яким би вони відповідали. Обов'язковою процедурою при створенні олив, покращенні їх характеристик та властивостей, відповідності певним умовам експлуатації є випробування. Існують лабораторні, стендові та експлуатаційні випробування олив. Кожне з них має відповідне цільове призначення. Головною їх метою є встановлення відповідності фізико-хімічних властивостей олив вимогам нормативних документів. Випробування олив є обов'язковим елементом у системі їх сертифікації. Характерною особливістю всіх типів випробувань є висока трудомісткість, що супроводжується значними витратами часу, енергетичними та матеріальними затратами. В представленій роботі пропонується зменшити ці показники, завдяки застосуванню гідродинамічної кавітації.
Oils in machines and mechanisms are used to reduce friction, heat dissipation and are used as a working fluid. Therefore, they have a wide range of requirements that they would meet. Testing is an obligatory procedure when creating oils, improving their characteristics and properties, compliance with certain operating conditions. There are laboratory, bench and operational tests of oils. Each of them has a corresponding purpose. Their main purpose is to establish compliance of physical and chemical properties of oils with the requirements of regulatory documents. Testing of oils is a mandatory element in their certification system. A characteristic feature of all types of tests is high labor intensity, accompanied by significant time, energy and material costs. In the presented work it is offered to reduce these indicators, thanks to application of hydrodynamic cavitation.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49611
Appears in Collections:Статті кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Application of cavitation fortesting oils.pdf5.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.