Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48948
Title: Інформаційна технологія забезпечення контролю якості знань
Other Titles: Information technology to ensure quality control of knowledge
Authors: Іскандарова-Мала, Анастасія Оруджівна
Iskandarova-Mala, Anastasiya
Keywords: інформаційна технологія
інформаційні процеси контролю знань
сучасна теорія тестування
профіль завдання
складність завдання
рейтинг студентів
кластеризація учнів
information technology
information processes of knowledge control
modern testing theory
task profile
task complexity
student rating
student clustering
Issue Date: 29-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Іскандарова-Мала А.О. Інформаційна технологія забезпечення контролю якості знань. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Національний авіаційний університет, Київ, 2021. – 138 с.
Abstract: У дослідженні запропоновано підходи до забезпечення контролю якості знань.У результаті теоретичного аналізу предметної області розкрито поняття «сучасна теорія тестів» та її переваги по відношенню до стандартного класичного підходу; проведено порівняння існуючих підходів до побудови рейтингів учнів та з’ясовано, які методи використовуються для групування та дослідження результатів зрізів знань. Запропоновано методи оцінки якості тестів та їх результатів на основі вдосконалення побудови профілів завдань. І як наслідок, приведено алгоритм налагодження адаптивного тестування та обчислення складності завдань, щоб не вносити дезінформацію до результатів моніторингу знань. Розроблено методи оцінки розподілу учнів та студентів за якісними показниками: побудова ускладнених рейтингів, що мінімізують суб’єктивний вплив викладача та групування результатів тестувань за різними типами і групами, що дозволяє оцінити якість проведення навчального процесу. Представлено інформаційну технологію, яка дозволяє організувати процес навчання за принципом «перевернутого» та автоматизувати аналіз якості і складності завдань, проведення адаптивного тестування, побудову рейтингів та групування результатів зрізів знань з поясненнями.
The study proposes methods and information technology to ensure quality control of knowledge. As a result of the theoretical analysis of the subject area the concept of "modern theory of tests" and its advantages in relation to the standard classical approach are revealed; a comparison of existing methods of building student ratings and found out which methods are used to group and study the results of sections of knowledge. Methods for assessing the quality of tests and their results based on improving the construction of task profiles are proposed. And as a result, the algorithm of adjustment of adaptive testing and calculation of complexity of tasks which allows to avoid misinformation at generalization of results of monitoring of knowledge is resulted. Methods for assessing the distribution of pupils and students by quality indicators have been developed: construction of complex ratings that minimize the subjective influence of the teacher and grouping of test results by different types and groups, which allows to assess the quality of the educational process.Information technology is presented, which allows to organize the educational process on the principle of "Flipped Learning" and automate the following procedures: analysis of the quality and complexity of tasks, adaptive testing, ranking and grouping the results of sections with knowledge and explanation.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48948
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.01

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
дисертація_Іскандарова-Мала.pdfДисертація3.39 MBAdobe PDFView/Open
автореферат_Іскандарова-Мала.pdfАвтореферат706.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.