Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48820
Title: Розвиток професійної культури інженерів авіаційної галузі у післядипломній освіті
Other Titles: Development of the professional culture of aviation engineers in postgraduate education
Развитие профессиональной культуры инженеров авиационной отрасли в последипломном образовании
Authors: Демченко, Наталія Іванівна
Demchenko, Nataliia
Демченко, Наталия Ивановна
Keywords: авіаційні правила України
професійна культура
професійні компетентності
інженер авіаційної галузі
культурно-освітнє середовище
післядипломна освіта
саморозвиток
стандарти вищої освіти
Аviation regulations of Ukraine
professional culture
professional competencies
aviation industry engineer
cultural and educational environment
postgraduate education
self-development
higher education standards
Авиационные правила Украины
профессиональная культура
профессиональные компетентности
инженер авиационной отрасли
культурно-образовательная среда
последипломное образование
саморазвитие
стандарты высшего образования
Issue Date: 22-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Демченко Н.І. Розвиток професійної культури інженерів авіаційної галузі у післядипломній освіті. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (01 Освіта / Педагогіка). – Національний авіаційний університет, Київ, 2021. – 295 с.
Abstract: Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми розвитку професійної культури інженерів авіаційної галузі у післядипломній освіті. Висвітлено особливості професійної підготовки інженерів авіаційної галузі у закладах вищої технічної та післядипломної освіти; уточнено термін «сформованість професійної культури» та «неперервна професійна освіта»; сформульовано визначення «професійної культури сучасного інженера авіаційної галузі». Розроблено та експериментально перевірено ефективність структурно-функціональної моделі розвитку професійної культури інженерів авіаційної галузі, системоутворювальним ядром якої є сукупність науково обґрунтованих психолого-педагогічних умов: сформованість професійно-педагогічної культури викладачів ЗВТО та інструкторів навчальних авіаційних центрів; стимулювання механізмів особистісно-професійного саморозвитку та самовдосконалення студентів та слухачів; інтегрування та наступність структури і змісту професійної підготовки/перепідготовки з урахуванням синергетичних принципів; урахування андрагогічних та акмеологічних особливостей у процесі підготовки/перепідготовки слухачів (авіаційних фахівців) в системі післядипломної освіти. Виокремлено критерії, показники та рівні сформованості професійної культури інженерів авіаційної галузі.
The dissertation work is a theoretical and experimental study of the problem of developing the professional culture of aviation engineers in postgraduate education. The features of professional training of engineers of the aviation industry in institutions of higher technical and postgraduate education are highlighted; clarified the term “formation of professional culture” and “continuous professional education”; the definition of “professional culture of a modern engineer of the aviation industry” has been formulated. The effectiveness of the structural and functional model of the development of the professional culture of engineers of the aviation industry has been developed and experimentally tested, the backbone of which is a set of scientifically grounded psychological and pedagogical conditions: the formation of the professional and pedagogical culture of teachers of a higher technical institution and instructors of training aviation centers; stimulation of the mechanisms of personal and professional self-development and self-improvement of students and listeners; integration and continuity of the structure and content of vocational training / retraining, taking into account synergistic principles; taking into account andragogical and acmeological peculiarities in the process of training/retraining of students (aviation specialists) in the system of postgraduate education. Criteria, indicators and levels of formation of the professional culture of aviation engineers are highlighted.
Диссертационная работа является теоретико-экспериментальным исследованием проблемы развития профессиональной культуры инженеров авиационной отрасли в последипломном образовании. Освещены особенности профессиональной подготовки инженеров авиационной отрасли в учреждениях высшего технического и последипломного образования; уточнено термины «сформированность профессиональной культуры» и «непрерывное профессиональное образование»; сформулировано определение «профессиональной культуры современного инженера авиационной отрасли». Разработана и экспериментально проверена эффективность структурно-функциональной модели развития профессиональной культуры инженеров авиационной отрасли, системообразующим ядром которой является совокупность научно-обоснованных психолого-педагогических условий: сформированность профессионально-педагогической культуры преподавателей высшего технического заведения и инструкторов учебных авиационных центров; стимулирование механизмов личностно-профессионального саморазвития и самосовершенствования студентов и слушателей; интегративность и преемственность структуры и содержания профессиональной подготовки/переподготовки с учетом синергетических принципов; учет андрагогических и акмеологических особенностей в процессе подготовки/ переподготовки слушателей (авиационных специалистов) в системе последипломного образования. Выделены критерии, показатели и уровни сформированности профессиональной культуры инженеров авиационной отрасли.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48820
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Демченко.pdfавтореферат686 kBAdobe PDFView/Open
dis_Демченко.pdfдисертація7.3 MBAdobe PDFView/Open
Відгук опонента Слабко.pdfвідгук632.3 kBAdobe PDFView/Open
Відгук опонента Смирнова.pdfвідгук894.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.