Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48595
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Програмовані мікро- та наносистеми в електроніці"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Программируемые микро- и наносистемы в электронике"
Educational and methodical complex of the discipline "Programmable micro- and nanosystems in electronics"
Authors: Мельник, Олександр Степанович
Melnyk, Oleksandr
Keywords: робоча програма
work program
інтегральні
схеми
integrated
circuits
алгоритмізація
algorithm
архітектура
architecture
апаратна
надмірність
избыточность
hardware
redundancy
квант
кристал
quantum
crystal
електроживлення
электропитание
power supply
Issue Date: 11-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що направлені на підготовку до вивчення та засвоєння циклу дисциплін з мікро- та наносистемної техніки професійного спрямування. Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичної бази знань з основ побудови мікро- та наносхем з програмованими структурами, вивчення їх принципів дії, характеристик та параметрів, застосування досягнень сучасної мікро- та наноелектроніки в високопродуктивних комп„ютеризованих системах, системах діагностики та керування, інформаційних системах і медичному електронному обладнанні. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: набуття знань про теоретичні та технологічні основи побудови мікро- та наносхем з програмованими структурами і перспективи розвитку сучасної мікро- та наноелектроніки; набуття теоретичних і практичних знань з принципів дії, характеристик і параметрів мікро- та наносхем з програмованими структурами і автоматизованих методів проектування пристроїв на їх основі; засвоєння методики набуття знань і формування навичок роботи з літературою та іншими джерелами навчальної і наукової інформації.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, направлены на подготовку к изучению и усвоению цикла дисциплин по микро- и наносистемной техники профессионального направления. Целью преподавания дисциплины является предоставление студентам теоретической базы знаний по основам построения микро- и наносхем с программируемыми структурами, изучение их принципов действия, характеристик и параметров, применение достижений современной микро- и наноэлектроники в высокопроизводительных компьютеризированных системах, системах диагностики и управления, информационных системах и медицинском электронном оборудовании. Задачами изучения учебной дисциплины являются: приобретение знаний о теоретических и технологические основы построения микро- и наносхем с программируемыми структурами и перспективы развития современной микро- и наноэлектроники; приобретение теоретических и практических знаний из принципов действия, характеристик и параметров микро- и наносхем с программируемыми структурами и автоматизированных методов проектирования устройств на их основе; усвоения методики приобретения знаний и формирования навыков работы с литературой и другими источниками учебной и научной информации.
This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that aimed at preparing for the study and mastering of a cycle of disciplines in micro- and nanosystemic professional techniques. The purpose of teaching the discipline is to provide students with a theoretical knowledge base construction of micro- and nanoschemes with programmable structures, study of their principles of operation, characteristics and parameters, application of achievements of modern micro- and nanoelectronics c high-performance computerized systems, diagnostic and control systems, information systems and medical electronic equipment. The objectives of the discipline are: acquisition of knowledge about the theoretical and technological bases of construction of micro- and nanoschemes with programmed structures and prospects for the development of modern micro- and nanoelectronics; acquisition of theoretical and practical knowledge of the principles of operation, characteristics and parameters micro- and nanoschemes with programmable structures and automated methods designing devices based on them; mastering the methodology of acquiring knowledge and developing skills in working with literature and other sources of educational and scientific information.
Description: Робоча програма спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка", освітньо-професійна програма "Фізична та біомедична електроніка"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48595
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РБ_153_20_Програмованi_мiкро-_та_наносистеми_в_електронiцi.pdfРобоча програма спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка", освітньо-професійна програма "Фізична та біомедична електроніка"6.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.