Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48593
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Технології програмування в приладобудуванні"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Технологии программирования в приборостроении"
Educational and methodical complex of the discipline "Programming technologies in instrument making"
Authors: Навроцький, Денис Олександрович
Navrotskyi, Denys
Keywords: робоча програма
work program
програмування
мікроконтролер
programming
microcontroller
пам’ять
memory
бітова
арифметика
bit
arithmetic
світлодіод
led
орган
керування
управление
governing
body
підпрограма
subroutine
переривання
прерывание
interrupt
макрос
таймер
macro
timer
індикація
дисплей
display
indication
Issue Date: 11-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що направлені на підготовку до вивчення та засвоєння циклу дисциплін з мікро- та наносистемної техніки професійного спрямування. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій формування у студентів знань, які необхідні для розуміння принципів програмування мікроконтролера STM32 за допомогою STM32CubeIDE, які використовуються в приладобудуванні, а також придбання практичних навичок розробки програмних засобів для них Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення основ програмування мікроконтролера STM32 за допомогою STM32CubeIDE; розробка алгоритмів, програмного забезпечення, інструментальних засобів за тематикою навчальної дисципліни; розробка і застосування сучасних високопродуктивних обчислювальних технологій; застосування наукомістких математичних і інформаційних технологій і пакетів програм для вирішення прикладних завдань в галузі мікро- та наносистемної техніки, розробка архітектури, алгоритмічних і програмних рішень системного і прикладного програмного забезпечення; розвиток і використання інформаційних інструментальних засобів, автоматизованих систем в науковій і практичній діяльності.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, направлены на подготовку к изучению и усвоению цикла дисциплин по микро- и наносистемной техники профессионального направления. Целью преподавания дисциплины является раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий формирования у студентов знаний, которые необходимы для понимания принципов программирования микроконтроллера STM32 с помощью STM32CubeIDE, которые используются в приборостроении, а также приобретение практических навыков разработки программных средств для них Задачами изучения учебной дисциплины являются: изучение основ программирования микроконтроллера STM32 с помощью STM32CubeIDE; разработка алгоритмов, программного обеспечения, инструментальных средств по тематикой учебной дисциплины; разработка и применение современных высокопроизводительных вычислительных технологий; применение наукоемких математических и информационных технологий и пакетов программ для решения прикладных задач в области микро- и наносистемной техники, разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и прикладного программного обеспечения; развитие и использование информационных инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и практической деятельности.
This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that aimed at preparing for the study and mastering of a cycle of disciplines in micro- and anosystemic professional techniques. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, concepts, methods and technologies of forming students' knowledge, which is necessary for understanding the principles programming the STM32 microcontroller using the STM32CubeIDE used in instrumentation, as well as the acquisition of practical skills in software development for them The objectives of the discipline are: learning the basics of programming a STM32 microcontroller using STM32CubeIDE; development of algorithms, software, tools for subjects of academic discipline; development and application of modern high-performance computing technologies; application of knowledge-intensive mathematical and information technologies and packages programs for solving applied problems in the field of micro- and nanosystem technology, development of architecture, algorithmic and software solutions for system and application Software; development and use of automated information tools systems in scientific and practical activities.
Description: Робоча програма спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка", освітньо-професійна програма "Фізична та біомедична електроніка"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48593
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_технології програмування,20.pdfРобоча програма спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка", освітньо-професійна програма "Фізична та біомедична електроніка"1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.