Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48591
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Цифрові приймачі біомедичних зображень"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Цифровые приемники биомедицинских изображений"
Educational and methodical complex of the discipline "Digital receivers of biomedical images"
Authors: Мірошниченко, Сергій Іванович
Мірошниченко, Олександра Сергіївна
Miroshnychenko, Serhii
Miroshnychenko, Oleksandra
Keywords: робоча програма
work program
приймач
зображення
приемник
изображение
receiver
image
електроніка
electronics
зір
колір
зрение
цвет
vision
color
синтез
оптика
synthesis
optics
викривлення
искревление
curvature
фотометрія
photometry
Issue Date: 10-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що направлені на підготовку до вивчення та засвоєння циклу дисциплін з мікро- та наносистемної техніки професійного спрямування. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій формування цифрових зображень на основі відповідних приймачів в складі апаратних та апаратно-програмних комплексів (телевізійних систем); надати знання студентам з питань формування цифрових зображень у електронних системах технічного бачення та надання навичок експериментального дослідження типових функціональних вузлів систем технічного бачення. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення основних напрямків розвитку цифрових приймачів біомедичних зображень, оволодіння знаннями про призначення та принцип дії приймачів біомедичних зображень в залежності від діапазону хвиль використовуваного електромагнітного спектру; оволодіння засобами вдосконалення методів візуалізації та боротьби з перешкодами; здобуття навичок експериментального дослідження типових вузлів приймачів біомедичних зображень.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, направлены на подготовку к изучению и усвоению цикла дисциплин по микро- и наносистемной техники профессионального направления. Целью преподавания дисциплины является раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий формирования цифровых изображений на основе соответствующих приемников в составе аппаратных и аппаратно-программных комплексов (телевизионных систем); дать знания студентам по вопросам формирования цифровых изображений в электронных системах технического видение и предоставления навыков экспериментального исследования типовых функциональных узлов систем технического видения. Задачами изучения учебной дисциплины являются: изучение основных направлений развития цифровых приемников биомедицинских изображений, овладение знаниями о назначении и принцип действия приемников биомедицинских изображений в зависимости от диапазона волн используемого электромагнитного спектра; овладения средствами совершенствования методов визуализации и борьбы с помехами; получение навыков экспериментального исследования типовых узлов приемников биомедицинских изображений.
This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that aimed at preparing for the study and mastering of a cycle of disciplines in micro- and nanosystemic professional techniques. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, concepts, methods and technologies of digital image formation on the basis of appropriate receivers in composition of hardware and hardware-software complexes (television systems); provide knowledge students on the formation of digital images in electronic technical systems vision and skills of experimental research of typical functional units technical vision systems. The objectives of the discipline are: study of the main directions of development of digital biomedical receivers images, mastering knowledge about the purpose and principle of operati mastering the means of improving the methods of visualization and obstacle management; acquisition of skills of experimental research of typical nodes of receivers biomedical images.
Description: Робоча програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48591
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Цифрові приймачі_20.pdfРобоча програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»1.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.