Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48590
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Основи біомедичних електронних систем"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Основы биомедицинских электронных систем"
Educational and methodical complex of the discipline "Fundamentals of biomedical electronic systems"
Authors: Ключко, Олена Михайлівна
Kliuchko, Olena
Keywords: робоча програма
work program
явище
явление
phenomenon
біологія
фізика
хімія
biology
physics
chemistry
атом
лічильник
счетчик
atom
counter
радіоактівність
дозиметр
організм
radioactivity
organism
dosimeter
мікроскоп
microscope
ультрафіолет
діапазон
ultraviolet
range
Issue Date: 10-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що направлені на підготовку до вивчення та засвоєння циклу дисциплін з мікро- та наносистемної техніки професійного спрямування. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій формування у студентів знань, які необхідні для розуміння принципів розробки біомедичних електронних систем та пристроїв, які використовуються в медицині та біологічних дослідженнях, а також придбання практичних навичок дослідження функціонування таких систем та їх розробки. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення принципово важливих груп явищ у біології, фізиці, хімії, які мають бути покладені в основу розробок біомедичних електронних систем з урахуванням особливостей об’єктів у біології та медицині; оволодіння знаннями з структури та функцій основних біомедичних пристроїв та систем, способів їх експлуатації; знайомство із застосуванням основних біомедичних пристроїв та систем у експериментальних дослідженнях та біомедичній практиці.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, направлены на подготовку к изучению и усвоению цикла дисциплин по микро- и наносистемной техники профессионального направления. Целью преподавания дисциплины является раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий формирования у студентов знаний, которые необходимы для понимания принципов разработки биомедицинских электронных систем и устройств, используемых в медицине и биологических исследованиях, а также приобретение практических навыков исследования функционирования таких систем и их разработки. Задачами изучения учебной дисциплины являются: изучение принципиально важных групп явлений в биологии, физике, химии, которые должны быть положены в основу разработок биомедицинских электронных систем с учетом особенностей объектов в биологии и медицине; овладение знаниями структуры и функций основных биомедицинских устройств и систем, способов их эксплуатации; знакомство с применением основных биомедицинских устройств и систем в экспериментальных исследованиях и биомедицинской практике.
This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that aimed at preparing for the study and mastering of a cycle of disciplines in micro- and nanosystemic professional techniques. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, concepts, methods and technologies of forming students' knowledge, which is necessary for understanding the principles development of biomedical electronic systems and devices used in medicine and biological research, as well as the acquisition of practical research skills operation of such systems and their development. The objectives of the discipline are: study of fundamentally important groups of phenomena in biology, physics, chemistry, which should be are the basis for the development of biomedical electronic systems, taking into account features of objects in biology and medicine; mastering knowledge of the structure and functions of basic biomedical devices and systems, methods of their operation; familiarity with the use of basic biomedical devices and systems in experimental research and biomedical practice.
Description: Робоча програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48590
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Основи біомедичних електронних систем_20.pdfРобоча програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»1.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.