Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48583
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНавроцький, Денис Олександрович-
dc.contributor.authorNavrotskyi, Denys-
dc.date.accessioned2021-03-10T08:38:10Z-
dc.date.available2021-03-10T08:38:10Z-
dc.date.issued2021-03-10-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48583-
dc.descriptionРобоча програма спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка", освітньо-професійна програма "Фізична та біомедична електроніка"uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що направлені на підготовку до вивчення та засвоєння циклу дисциплін з мікро- та наносистемної техніки професійного спрямування. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій формування у студентів знань, які необхідні для розуміння принципів алгоритмізації та програмування, які використовуються в мікро- та наносистемної техніці, а також придбання практичних навичок розробки програмних засобів. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення об'єктно-орієнтованої мови програмування Python, бібліотеки стандартних модулів і принципів розробки програмних систем; побудова математичних моделей і дослідження їх аналітичними методами, розробка алгоритмів, методів, програмного забезпечення, інструментальних засобів за тематикою навчальних дисциплін; розробка і застосування сучасних високопродуктивних обчислювальних технологій; застосування наукомістких математичних і інформаційних технологій і пакетів програм для вирішення прикладних завдань в галузі мікро- та наносистемної техніки, розробка архітектури, алгоритмічних і програмних рішень системного і прикладного програмного забезпечення; розвиток і використання математичних та інформаційних інструментальних засобів, автоматизованих систем в науковій і практичній діяльності.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, направленных на подготовку к изучению и усвоению цикла дисциплин по микро- и наносистемной техники профессионального направления. Целью преподавания дисциплины является раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий формирования у студентов знаний, которые необходимы для понимания принципов алгоритмизации и программирования, используемых в микро- и наносистемной технике, а также приобретение практических навыков разработки программных средств. Задачами изучения учебной дисциплины являются: изучение объектно-ориентированного языка программирования Python, библиотеки стандартных модулей и принципов разработки программных систем; построение математических моделей и исследование их аналитическими методами, разработка алгоритмов, методов, программного обеспечения, инструментальных средств по тематике учебных дисциплин; разработка и применение современных высокопроизводительных вычислительных технологий; применение наукоемких математических и информационных технологий и пакетов программ для решения прикладных задач в области микро- и наносистемной техники, разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и прикладного программного обеспечения; развитие и использование математических и информационных инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и практической деятельности.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills aimed at preparing for the study and mastery of a series of disciplines in micro- and nanosystemic techniques of professional orientation. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, concepts, methods and technologies of students' knowledge, which are necessary to understand the principles of algorithmization and programming used in micro- and nanosystem technology, as well as to acquire practical skills in software development. The objectives of the discipline are: study of object-oriented programming language Python, a library of standard modules and principles of software development; construction of mathematical models and research of their analytical methods, development of algorithms, methods, software, tools on the subject of academic disciplines; development and application of modern high-performance computing technologies; application of knowledge-intensive mathematical and information technologies and software packages for solving applied problems in the field of micro- and nanosystem technology, development of architecture, algorithmic and software solutions of system and application software; development and use of mathematical and information tools, automated systems in scientific and practical activities.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectробоча програмаuk_UA
dc.subjectwork programuk_UA
dc.subjectалгоритмізаціяuk_UA
dc.subjectпрограмуванняuk_UA
dc.subjectalgorithmizationuk_UA
dc.subjectprogramminguk_UA
dc.subjectмікроконтролерuk_UA
dc.subjectдисплейuk_UA
dc.subjectmicrocontrolleruk_UA
dc.subjectdisplayuk_UA
dc.subjectоператорuk_UA
dc.subjectсинтаксисuk_UA
dc.subjectoperatoruk_UA
dc.subjectsyntaxuk_UA
dc.subjectфункціяuk_UA
dc.subjectмодульuk_UA
dc.subjectfunctionuk_UA
dc.subjectmoduleuk_UA
dc.subjectмодульuk_UA
dc.subjectмножинаuk_UA
dc.subjectmoduleuk_UA
dc.subjectмножествоuk_UA
dc.subjectsetuk_UA
dc.subjectінтерфейсuk_UA
dc.subjectсимуляторuk_UA
dc.subjectinterfaceuk_UA
dc.subjectsimulatoruk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Алгоритмічні мови програмування в електроніці"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс учебной дисциплины "Алгоритмические языки программирования в электронике"uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Algorithmic programming languages ​​in electronics"uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РБ_153_20_Алгоритмiчнi_мови_програмування_в_електронiцi.pdfРобоча програма спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка", освітньо-професійна програма "Фізична та біомедична електроніка"5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.