Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48583
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Алгоритмічні мови програмування в електроніці"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Алгоритмические языки программирования в электронике"
Educational and methodical complex of the discipline "Algorithmic programming languages ​​in electronics"
Authors: Навроцький, Денис Олександрович
Navrotskyi, Denys
Keywords: робоча програма
work program
алгоритмізація
програмування
algorithmization
programming
мікроконтролер
дисплей
microcontroller
display
оператор
синтаксис
operator
syntax
функція
модуль
function
module
модуль
множина
module
множество
set
інтерфейс
симулятор
interface
simulator
Issue Date: 10-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що направлені на підготовку до вивчення та засвоєння циклу дисциплін з мікро- та наносистемної техніки професійного спрямування. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій формування у студентів знань, які необхідні для розуміння принципів алгоритмізації та програмування, які використовуються в мікро- та наносистемної техніці, а також придбання практичних навичок розробки програмних засобів. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення об'єктно-орієнтованої мови програмування Python, бібліотеки стандартних модулів і принципів розробки програмних систем; побудова математичних моделей і дослідження їх аналітичними методами, розробка алгоритмів, методів, програмного забезпечення, інструментальних засобів за тематикою навчальних дисциплін; розробка і застосування сучасних високопродуктивних обчислювальних технологій; застосування наукомістких математичних і інформаційних технологій і пакетів програм для вирішення прикладних завдань в галузі мікро- та наносистемної техніки, розробка архітектури, алгоритмічних і програмних рішень системного і прикладного програмного забезпечення; розвиток і використання математичних та інформаційних інструментальних засобів, автоматизованих систем в науковій і практичній діяльності.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, направленных на подготовку к изучению и усвоению цикла дисциплин по микро- и наносистемной техники профессионального направления. Целью преподавания дисциплины является раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий формирования у студентов знаний, которые необходимы для понимания принципов алгоритмизации и программирования, используемых в микро- и наносистемной технике, а также приобретение практических навыков разработки программных средств. Задачами изучения учебной дисциплины являются: изучение объектно-ориентированного языка программирования Python, библиотеки стандартных модулей и принципов разработки программных систем; построение математических моделей и исследование их аналитическими методами, разработка алгоритмов, методов, программного обеспечения, инструментальных средств по тематике учебных дисциплин; разработка и применение современных высокопроизводительных вычислительных технологий; применение наукоемких математических и информационных технологий и пакетов программ для решения прикладных задач в области микро- и наносистемной техники, разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и прикладного программного обеспечения; развитие и использование математических и информационных инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и практической деятельности.
This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills aimed at preparing for the study and mastery of a series of disciplines in micro- and nanosystemic techniques of professional orientation. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, concepts, methods and technologies of students' knowledge, which are necessary to understand the principles of algorithmization and programming used in micro- and nanosystem technology, as well as to acquire practical skills in software development. The objectives of the discipline are: study of object-oriented programming language Python, a library of standard modules and principles of software development; construction of mathematical models and research of their analytical methods, development of algorithms, methods, software, tools on the subject of academic disciplines; development and application of modern high-performance computing technologies; application of knowledge-intensive mathematical and information technologies and software packages for solving applied problems in the field of micro- and nanosystem technology, development of architecture, algorithmic and software solutions of system and application software; development and use of mathematical and information tools, automated systems in scientific and practical activities.
Description: Робоча програма спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка", освітньо-професійна програма "Фізична та біомедична електроніка"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48583
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РБ_153_20_Алгоритмiчнi_мови_програмування_в_електронiцi.pdfРобоча програма спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка", освітньо-професійна програма "Фізична та біомедична електроніка"5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.