Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47761
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Теорія міжнародних економічних відносин"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Theory of international economic relations"
Authors: Біла, Світлана Олексіївна
Bila, Svitlana
Keywords: міжнародні економічні відносини
концепції міжнародної торгівлі
платіжний баланс
міжнародна мобільність капіталу
international economic relations
concept of international trade
balance of payments
international capital mobility
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання дисципліни є формування у студентів комплексних знань про сутність теорії, законів та закономірностей розвитку міжнародних економічних відносин; аналіз етапів становлення і розвитку міжнародних економічних відносин, розкриття теоретичних засад, усвідомлення категоріального апарату та вивчення сучасних наукових концепцій, понять та методів дослідження теорії міжнародних економічних відносин, формування та розвиток у студентів цілісних теоретичних уявлень про міжнародні економічні відносини як специфічну сферу суспільних відносин.
The purpose of teaching the discipline is to form in students a comprehensive knowledge of the essence of the theory, laws and patterns of development of international economic relations; analysis of stages of formation and development of international economic relations, disclosure of theoretical principles, awareness of the categorical apparatus and study of modern scientific concepts, concepts and methods of studying the theory of international economic relations, formation and development of students' holistic theoretical ideas about international economic relations as a specific area of ​​public relations.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47761
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП нд Теорія міжнародних економічних відносин.pdfРобоча програма442.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.