Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47573
Title: Типові помилки перекладу анотацій до наукових статей англійською мовою
Other Titles: Typical mistakes in translation of abstracts to scientific articles in English
Authors: Сидоренко, Сергій Іванович
Гудманян, Артур Грантович
Sydorenko, Sergiy
Gudmanian, Artur
Keywords: анотація
українсько-англійський переклад
лексичні помилки
граматичні помилки
науково-дослідна робота
дослівний переклад
abstract
Ukrainian-English translation
lexical errors
grammatical errors
research paper
literal translation
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сидоренко. С. І., Гудманян А. Г. Типові помилки перекладу анотацій до наукових статей англійською мовою / Сергій Сидоренко, Артур Гудманян // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2020. – С. 65-73
Abstract: Стаття звертає увагу на поширені лексичні та граматичні помилки в анотаціях до наукових статей, перекладених з української на англійську. Більшість таких помилок є результатом буквального перекладу оригінального тексту без належного врахування суттєвих відмінностей в українських та англійських академічних регістрах. До поширених лексичних помилок належать неправильне використання слів, вибір неправильного відповідника цільовою мовою, плутанина паронімів тощо. Серед найбільш типових граматичних помилок - неправильне використання артиклів та прийменників, неправильна колокація, копіювання українських синтаксичних структур англійською мовою, і сексистська мова, що виявляється у вживанні займенників та іменників.
The paper draws attention to the common lexical and grammatical errors in abstracts to research articles translated from Ukrainian into English. Most of such errors result from literal translation of the original text without proper regard for essential differences in Ukrainian and English academic registers. The common lexical mistakes include misuse of words, choice of the wrong match in the target language, confusion of paronyms, etc. Among the most typical grammar mistakes are the wrong use of articles and prepositions, wrong collocation, copying Ukrainian syntactic structures in English, and sexist language manifested in the use of pronouns and nouns.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47573
ISBN: 978-617-646-477-8
Appears in Collections:Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фаховий та художній переклад теорія, методологія, практика» 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.