Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47567
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство Великої Британії"
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "LinguoCountry Studies of Great Britain"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Лингвострановедение Великобритании"
Authors: Линтвар, Ольга Миколаївна
Lyntvar, Olha
Линтвар, Ольга Николаевна
Keywords: лінгвокраїнознавство
LinguoCountry Studies
лингвострановедение
Велика Британія
Great Britain
Великобритания
філологія
Philology
филология
Issue Date: Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є необхідною складовою підготовки фахівця зі спеціальності «Філологія», що дозволяє систематизувати знання про принципи організації, функціонування і соціально-ділових взаємин англомовних країн Великої Британії в історичному, соціокультурному та лінгвістичному контекстах. Метою викладання дисципліни є поглиблення фундаментальних знань студентів про виникнення, розвиток, політико-ділові взаємини англомовних країн Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії із врахуванням історичної, освітньої, соціокультурної, лінгвістичної складових у синхронічному та діахронічному розрізі.
This discipline is a necessary component of training specialists in "Philology", which allows to systemize knowledge of the principles of organization, functioning and socio-economic relations of English-speaking countries in the historical, socio-cultural and linguistic context. The purpose of teaching the discipline is to deepen students' fundamental knowledge about the origin, development, political and business relations of English-speaking countries of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, taking into account the historical, educational, socio-cultural, linguistic components in synchronic and diachronic contexts.
Данная учебная дисциплина является необходимой составляющей подготовки специалистов по специальности «Филология», что позволяет систематизировать знания о принципах организации, функционирования и социально-деловых взаимоотношений англоязычных стран Великобритании в историческом, социокультурном и лингвистическом контексте. Целью преподавания дисциплины является углубление фундаментальных знаний студентов о возникновении, развитии, политико-деловых отношениях англоязычных стран Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с учетом исторической, образовательной, социально-культурной, лингвистической составляющей в синхроническом и диахроническом аспектах.
Description: Спеціальність 035 "Філологія". НМК містить робочу програму з дисципліни, конспект лекцій, рекомендації до самостійної роботи студентів, матеріали для підготовки до практичних занять, зразки поточного тесту та модульної контрольної роботи.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47567
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри англійської філології і перекладуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.