Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47055
Title: Досвід навчання створення архітектурного образу на дисципліні «Семантика архітектури»
Other Titles: Learning experience of creating architectural image on discipline «Semantic architecture»
Authors: Трошкіна, Олена Анатоліївна
Troshkina, Olena
Keywords: семантика архітектури
образ
образність
викладання дисципліни «Семантика архітектури»
architectural semantics
image
imagery
teaching discipline «Semantics of architecture»
Issue Date: Jun-2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Трошкіна О.А. Досвід навчання створення архітектурного образу на дисципліні «Семантика архітектури» / О.А. Трошкіна // Теорія та практика дизайну. Технічна естетика: Зб. нак. пр.. – К., «Дія», 2015. – Вип.8. – С. 275 – 281
Series/Report no.: Технічна естетика;
Abstract: Стаття присвячена досвіду викладання дисципліни «Семантика архітектури» в Національному авіаційному університеті. Оскільки архітектура відноситься до одного із видів образотворчого мистецтва то, зрозуміло, що питання образності архітектурних об’єктів і архітектурного середовища є головним для архітектора. Проте питання навчання створення образу залишається досі складним та часто невизначеним, сприймається і викладачами і студентами як щось таке, що має прийти людині в процесі роботи над проектом в момент інсайту, який часто базується на попередньому досвіді автора, знаннях теорії, історії архітектури та законів композиції. В Національному авіаційному університеті на п’ятому курсі викладається дисципліна «Семантика архітектури», де студентів навчають мові архітектури, її морфології та означення – всього того, що необхідно знати архітектору для створення твору архітектури.
Статья посвящена опыту преподавания дисциплины «Семантика архитектуры» в Национальном авиационном университете. Поскольку архитектура относится к одному из видов изобразительного искусства то, понятно, что вопрос образности архитектурных объектов и архитектурной среды является главным для архитектора. Однако вопрос обучения создания образа остается до сих пор сложным и часто неопределенным, воспринимается и преподавателями и студентами как нечто такое, что должно прийти человеку в процессе работы над проектом в момент инсайта, который часто базируется на предыдущем опыте автора, знаниях теории, истории архитектуры и законов композиции. В Национальном авиационном университете на пятом курсе преподается дисциплина «Семантика архитектуры», где студентов обучают языку архитектуры, его морфологии и определения - всего того, что необходимо знать архитектору для создания произведения архитектуры.
Article on the experience of teaching «Semantics of architecture» at the National Aviation University. Since architecture is one of the fine arts, it is clear that the question of the imagery of architectural objects and the architectural environment is the main one for the architect. However, the question of learning to create an image is still complex and often uncertain, perceived by both teachers and students as something that should come to a person in the process of working on a project at the time of insight, often based on previous experience, knowledge of theory, history of architecture and composition laws. . The discipline "Semantics of Architecture" is taught at the National Aviation University in the fifth year. where students are taught the language of architecture, its morphology and definition - all that an architect needs to know to create a work of architecture.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47055
ISBN: 966-7665-71-2
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях викладачів кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трошкіна О_навчання образу.pdf985.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.