Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45940
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧайка, Наталія Григорівна
dc.contributor.authorЧайка, Наталья Григорьевна
dc.contributor.authorChayka, Natalia
dc.date.accessioned2021-02-10T09:32:27Z-
dc.date.available2021-02-10T09:32:27Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherРБ-6-275/16 – 2.1.13
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45940-
dc.descriptionНавчальна програма навчальної дисципліни «Інженерна логістика» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є складовою циклу професійної підготовки, теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця з питань організації та здійснення авіаційних перевезень, інших робіт і послуг на повітряному транспорті. Метою викладення дисципліни є формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является составной цикла профессиональной подготовки, теоретической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста по вопросам организации и осуществления авиационных перевозок, других работ и услуг на воздушном транспорте. Целью изложения дисциплины является формирование у будущих специалистов системных знаний и понимания концептуальных основ логистики, теории и практики развития этого направления и приобретение навыков самостоятельной работы по усвоению учебного материала относительно современных методов управления материальными и другими потоками в современных условиях.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is a component of the cycle of professional training, the theoretical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the organization and implementation of air transportation, other work and services in air transport. The purpose of teaching the discipline is to form in future professionals systematic knowledge and understanding of the conceptual foundations of logistics, theory and practice of development of this area and the acquisition of skills of independent work on learning material on modern methods of managing material and other flows in modern conditions.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesНП 19.02-01-2020;
dc.subjectінженернаuk_UA
dc.subjectлогістикаuk_UA
dc.subjectпродукціяuk_UA
dc.subjectресурсиuk_UA
dc.subjectинеженернаяuk_UA
dc.subjectлогистикаuk_UA
dc.subjectпродукцияuk_UA
dc.subjectресурсыuk_UA
dc.subjectengineeringuk_UA
dc.subjectlogisticsuk_UA
dc.subjectproductuk_UA
dc.subjectresourcesuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Інженерна логістика»uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс учебной дисциплины «Инженерная логистика»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Engineering Logistics"uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП_IЛ_2016.pdfРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інженерна логістика»275.18 kBAdobe PDFView/Open
НП_IЛ_ 2016.pdfНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інженерна логістика»222.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.