Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45609
Title: Формування доступного житла з урахуванням змін вимог до квартир протягом експлуатації
Other Titles: Designing affordable housing to accommodate changes in apartment requirements during operation
Формирование доступного жилья с учетом изменений требований к квартирам за время эксплуатации
Authors: Спасіченко, Катерина Володимирівна
Буравченко, Сергій Григорович
Keywords: доступне житло
архітектурно-планувальна організація
квартира
перепланування
склад сім’ї
affordable housing
architectural and planning organization
apartment
redevelopment
family composition
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Буравченко С.Г. Формування доступного житла з урахуванням змін вимог до квартир протягом експлуатації / Буравченко С.Г.,Спасічекно К.В.// Теорія та практика дизайну. Збірник наукових праць/ Дизайн архітектурного середовища К.: НАУ, 2019. - Вип.18. - С. 29-36
Series/Report no.: Дизайн архітектурного середовища;
Abstract: У даній статті формується архітектурно-планувальна організація доступного житла з урахуванням змін сім'ї протягом тривалого часу. Виявлено, що такий вид житла повинен мати можливість швидкої адаптації житлового осередку до змін проживаючих, а також бути багатофункціональним. Викладено ідею житлового осередку доступного житла яка зможе розвиватися і змінюватися в залежності від потреб сім'ї, і приносити додатковий прибуток завдяки адаптивності частини квартири для здачі в оренду. В даній статі висвітлюється проблема доступного житла та формується архітектурнопланувальна організація доступного житла з урахуванням змін сім’ї протягом довготривалого часу. Проаналізована доцільність проектування доступного житла з урахуванням концепцій сталого розвитку, з високим показником корисності та ефективності. Виявлено особливості вимог до архітектурно-планувальної організації квартир такого виду житла. Вияснено, що доступне житло повинне мати можливість швидкої адаптації житлової чарунки до змін проживаючих, а також бути максимально багатофункціональним з інтеграцією житлових та громадських функцій. Висвітлено ідею житлової чарунки доступного житла яка зможе розвиватися та змінюватися в залежності від потреб сім’ї, та приносити додатковий прибуток завдяки адаптивності частини квартири для здачі в оренду. В ідею такого житла покладено адаптацію квартири до стану сім’ї аналізуючи: склад, зміну рівня доходів, потребу в додатковій площі та час проживання. Пропонується розгляд житлової одиниці доступного житла, як квартири в котрій після повної виплати за бажанням і можливостями можна збільшувати її площу, при необхідності можна здавати в оренду, (всю, або частково). Описано заходи, які необхідно проводити для можливості трансформації та перепланування квартир, на стадії проектування, а саме: передбачення несучого каркасу (колона-перекриття) з широким кроком; проектування кімнат як повноцінної окремої житлову одиниці, тобто з місцем для гардеробу та санвузлом, для зручної здачі в оренду; передбачення систем штучної вентиляції та рекуперації повітря, для об’єднання квартир котрі не мають наскрізного провітрювання та ін. Виявлено декілька варіантів адаптивності житлової чарунки, а саме: внутрішнє перепланування та трансформація (об’єднання, роз’єднання декількох квартир). Висвітлена раціональність найбільш ефективної моделі доступного житла ХХІ століття, а саме багатофункціонального житла з різною типологією квартир (соціальне, доступне, комерційне).
В данной статье формируется архитектурно-планировочная организация доступного жилья с учетом изменений семьи в течение длительного времени. Выявлено, что такой вид жилья должен иметь возможность быстрой адаптации жилой ячейки к изменениям проживающих, а также быть многофункциональным. Изложена идея жилой ячейки доступного жилья, которая сможет развиваться и меняться в зависимости от потребностей семьи, и приносить дополнительную прибыль благодаря адаптивности части квартиры для сдачи в аренду.
This article highlights the problem of affordable housing and forms an architectural and planning organization for affordable housing, taking into account family changes over the long term. The feasibility of designing affordable housing with sustainability concepts and high utility and efficiency have been analyzed. The peculiarities of the requirements for the architectural and planning organization of apartments of this type of dwelling are revealed. It is founded that affordable housing should be able to quickly adapt the housing cell to changes in living conditions, as well as be as versatile as possible with the integration of housing and community functions. The idea of affordable housing that can evolve and change depending on the needs of the family, and generate additional income due to the adaptability of part of the apartment for rent is covered. The idea of such a home is to adapt the apartment to the state of the family by analyzing: the composition, changes in income levels, the need for additional space and residence time. Consideration is given to the housing unit of affordable housing, as an apartment in which, after full payment at will and opportunity, it is possible to increase its area, if necessary it can be rented out (all, or in part). Measures to be taken for the possibility of transformation and redevelopment of apartments at the design stage are described. Namely that measures are: prediction of the supporting frame (column-overlap) with a wide step; designing the rooms as a fully fledged unit, that is, with a wardrobe space and a bathroom, for easy rental; рrovision of ventilation and air recirculation systems for combining apartments that do not have through ventilation, etc. Several variants of the adaptability of the dwelling cell have been identified, namely: internal redevelopment and transformation (consolidation, separation of several apartments). The rationality of the most effective model of affordable housing of the 21st century, namely multifunctional housing with different typology of apartments (social, affordable, commercial) is illuminated.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45609
ISSN: 2415-8151
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри архітектури (архів)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14356-37419-1-PB.pdf682.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.