Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45449
Title: Активні методи навчання в процесі підготовки соціальних працівників
Authors: Юрик, Вікторія Олегівна
Keywords: дипломна робота
активні методи навчання
професійна компетентність
система підготовки фахівців
технології підготовки
тренінги
ігри
дипломная работа
активные методы обучения
профессиональная компетентность
система подготовки специалистов
технологии подготовки
тренинги
игры
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета дослідження полягає у розкритті та дослідженні активних методів навчання в процесі підготовки фахівців соціальної роботи. Дослідження обраної теми є однією із спроб розкрити сутність та особливості використання активних методів навчання в процесі підготовки соціальних працівників. Використання активних методів у підготовці фахівців соціальної роботи призведе до покращення навчального процесу та фахової підготовки соціального працівника. Виробленні практичні рекомендації можуть бути використані в діяльності викладачів закладів вищої освіти, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, для вдосконалення технологій та механізму стимулювання студентів до навчання.
Цель исследования заключается в раскрытии и исследовании активных методов обучения в процессе подготовки специалистов социальной работы. Исследование выбранной темы является одной из попыток раскрыть сущность и особенности использования активных методов обучения в процессе подготовки социальных работников. Использование активных методов в подготовке специалистов социальной работы приведет к улучшению учебного процесса и профессиональной подготовки социального работника. Выработке практические рекомендации могут быть использованы в деятельности преподавателей высших учебных заведений, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, для совершенствования технологий и механизма стимулирования студентов к обучению.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ". Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: к. істор. н., доцент Тімкін Іван Федотович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45449
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231з_Юрик.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.