Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45391
Title: Соціальний супровід клієнтів психіатричної лікарні
Authors: Смола, Тетяна Сергіївна
Keywords: дипломна робота
соціальний супровід
психіатрична лікарня
заклади лікування
технології соціальної роботи
дипломная работа
социальное сопровождение
психиатрическая больница
учреждение лечения
технологии социальной работы
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета дослідження полягає у актуальності, проблеми раннього виявлення психічно хворих людей. Від її вирішення залежить інтелектуальний та економічний потенціал держави. На сучасному етапі розбудови закладів можна спостерігати інтерес до проблем психічного здоровя, проблемам підготовки фахівців до роботи з ними. На основі аналізу теоретичних джерел автор розглядає соціальний супровід клієнтів психіатричної лікарні. Дослідниця аналізує різні підходи до процесу соціального догляду психічно хворих людей. На основі проведеного емпіричного дослідження рекомендує методи соціальної роботи. Запропоновані практичні рекомендації можуть бути використані фахівцями у роботі з клієнтами психіатричної лікарні.
Цель исследования заключается в актуальности, проблемы раннего выявления психически больных людей. От ее решения зависит интеллектуальный и экономический потенциал государства. На современном этапе развития учреждений можно наблюдать интерес к проблемам психического здоровья, проблемам подготовки специалистов к работе с ними. На основе анализа теоретических источников автор рассматривает социальное сопровождение клиентов психиатрической больнице. Исследовательница анализирует различные подходы к процессу социального ухода психически больных людей. На основе проведенного эмпирического исследования рекомендует методы социальной работы. Предложены практические рекомендации могут быть использованы специалистами в работе с клиентами психиатрической больнице.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ". Кваліфікаційна робота випускниці освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: к. філос. н., Санжаровець Валентина Миколаївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45391
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231з_Смола.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.