Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45323
Title: Соціально-психологічна підтримка жінок. які пережили складну життєву ситуацію
Authors: Кучер, Інна Олександрівна
Keywords: дипломна робота
складна життєва ситуація
соціально-психологічна підтримка
самодетермінація
життєстійкість особистості
дипломная работа
сложная жизненная ситуация
социально-психологическая поддержка
самодетерминация
жизнестойкость личности
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета дослідження полягає у здійсненні теоретичного аналізу проблеми складної життєвої ситуації, встановленні психологічних особливостей жінок, які її пережили, та розробці програми їхньої соціально-психологічної підтримки. В результаті проведеного емпіричного дослідження встановлено, що серед факторів, які допомагають жінкам протидіяти негативному впливу середовища та сприяють знаходженню внутрішніх резервів для вибору ефективної стратегії поведінки, найбільш вагомими є осмисленість життя (самодетермінація), життєві орієнтації та життєстійкість особистості. Практична спрямованість роботи знаходить своє відображення у розробці програми соціально-психологічної допомоги жінкам, які потрапили у складну життєву ситуацію, що спирається на результати проведеного дослідження
Цель исследования заключается в осуществлении теоретического анализа проблемы сложной жизненной ситуации, установлении психологических особенностей женщин, которые ее пережили, и разработки программы их социально-психологической поддержки. В результате проведенного эмпирического исследования установлено, что среди факторов, которые помогают женщинам противодействовать негативному влиянию среды и способствуют нахождению внутренних резервов для выбора эффективной стратегии поведения, наиболее значимыми являются осмысленность жизни (самодетерминация), жизненные ориентации и жизнестойкость личности. Практическая направленность работы находит свое отражение в разработке программы социально-психологической помощи женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, опирающейся на результаты проведенного исследования.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ". Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: к. психол. н., доцент Радченко Марина Ігорівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45323
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231_Кучер.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.