Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45287
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Мікрохвильова електроніка"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Микроволновая электроника"
Educational and methodical complex of the discipline "Microwave Electronics"
Authors: Сібрук, Леонід Вікторович
Сибрук, Леонид Викторович
Sibruk, Leonid
Задорожний, Олександр Сергійович
Задорожный, Александр Сергеевич
Zadorozhnyi, Oleksandr
Keywords: робоча програма
рабочая программа
work program
електроніка
электроника
electronics
системи
системы
systems
інтернет-ресурси
интернет-ресурсы
internet resources
приймач
приемник
receiver
Issue Date: 18-Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та умінь, що формують профіль фахівця з електроніки в області електронних систем, приладів та пристроїв. Метою викладання дисципліни є створення можливостей оволодіння основами теорії і практики побудови генераторів сигналів і приймачів, які в значній мірі визначають технічні і якісні характеристики електронних систем. В системі підготовки дисципліна займає особливе місце, тому що вона формує науковотехнічний світогляд спеціаліста з електроніки. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення методів та технічних засобів генерації, формування, приймання та оброблення сигналів, в тому числі модуляції та демодуляції, кодування та декодування; оволодіння методами побудови та технологіями виготовлення мікрохвильових електронних приладів та систем; оволодіння методами аналізу мікрохвильових електронних засобів різного призначення, що експлуатуються в реальних умовах; дослідження методів і способів вимірювання параметрів та характеристик мікрохвильової електронної апаратури.
Учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста по электронике в области электронных систем, приборов и устройств. Целью преподавания дисциплины является создание возможностей овладения основами теории и практики построения генераторов сигналов и приемников, которые в значительной степени определяют технические и качественные характеристики электронных систем. В системе подготовки дисциплина занимает особое место, так как она формирует научнотехническое мировоззрение специалиста по электронике. Задачами изучения учебной дисциплины являются: изучение методов и технических средств генерации, формирования, приема и обработки сигналов, в том числе модуляции и демодуляции, кодирования и декодирования; овладение методами построения и технологиями изготовления микроволновых электронных приборов и систем; овладение методами анализа микроволновых электронных средств различного назначения, эксплуатируемых в реальных условиях; исследование методов и способов измерения параметров и характеристик микроволновой электронной аппаратуры.
The discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in electronics in the field of electronic systems, devices and devices. The purpose of teaching the discipline is to create opportunities to master the basics theories and practices of building signal generators and receivers, which are largely determine the technical and qualitative characteristics of electronic systems. In the system Training discipline occupies a special place because it forms the scientific and technical worldview of a specialist in electronics. The objectives of the discipline are: study of methods and technical means of generation, formation, acceptance and signal processing, including modulation and demodulation, encoding and decoding; mastering construction methods and manufacturing technologies microwave electronic devices and systems; mastering the methods of analysis of various microwave electronic devices destinations operated in real conditions; research of methods and ways of measuring parameters and characteristics microwave electronic equipment.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45287
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПБ_171_17_Мiкрохвильова_електронiка.pdfРобоча програма спеціальності 171 "Електроніка", освітня програма "Електронні системи"1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.