Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44502
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Токсичність традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Toxicity of traditional and alternative fuels and lubricants"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Токсичность традиционных и альтернативных горюче-смазочных материалов"
Authors: Матвєєва Олена Львівна, Олена Львівна
Matveeva, Olena Lvivna
Матвеева, Елена Львовна
Keywords: токсичність
toxicity
альтернативні енергоресурси
alternative energy resources
альтернативні палива
alternative fuels
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують галузевий профіль фахівця з виробництва та застосування альтернативних енергоресурсів. Метою викладання дисципліни є розкриття основ токсичної дії паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на навколишнє природне середовище, в т.ч. людський організм, методів зменшення токсичного впливу в експлуатаційних умовах.
This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that form the industry profile of a specialist in the production and use of alternative energy resources. The purpose of teaching the discipline is to reveal the basics of the toxic effects of fuels and lubricants (fuel) on the environment, including human body, methods of reducing toxic effects in operating conditions.
Данная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, формируют отраслевой профиль специалиста по производству и применению альтернативных энергоресурсов. Целью преподавания дисциплины является раскрытие основ токсического действия горюче-смазочных материалов (ГСМ) на окружающую среду, в т.ч. человеческий организм, методов уменьшения токсического воздействия в эксплуатационных условиях.
Description: Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44502
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Зінченко-токсичність.pdfСтаття598.13 kBAdobe PDFView/Open
Стаття_Козак Токсич газів авто.pdfСтаття301.14 kBAdobe PDFView/Open
Стаття_Кропівний Альт палива.pdfСтаття399.93 kBAdobe PDFView/Open
Стаття_Адаптац дизелів до Біопалив Лефтеров.pdfСтаття1.05 MBAdobe PDFView/Open
Підручник_Воронов С. Токсигологічна хімія.pdfПідручник13.75 MBAdobe PDFView/Open
Підручник_Забезпечення якості ПММ_Chabannyi_kn2.pdfПідручник32.14 MBAdobe PDFView/Open
Стаття_Ан-з екологіч компонентів бензинів-2019.pdfСтаття544.42 kBAdobe PDFView/Open
Токсиколог хімія-ЛаборатMetodychni_rekomendatsii_chastyna_1.pdfМетод.рекомендації ЛР3.43 MBAdobe PDFView/Open
Уч пособ._Тарасов_Основы токсикологии.pdfНавчальний посібник514.67 kBAdobe PDFView/Open
Жуйкова Экотоксикология_учебник.pdfПідручник4.93 MBAdobe PDFView/Open
Конспект лекцій_Сасов_Експлуатаційні матеріали.pdfКурс лекцій609.31 kBAdobe PDFView/Open
Курс лекцій НУХТ-Іванов_Основи екологічної токсикології.pdfКурс лекцій530.91 kBAdobe PDFView/Open
Навч. посіб._Основи екологічної токсикології.pdfНавчальний посібник8.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.