Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42966
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСвітич, Лідія Михайлівна-
dc.date.accessioned2020-05-22T07:06:41Z-
dc.date.available2020-05-22T07:06:41Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42966-
dc.descriptionГалузь знань: 06 Спеціальність: 061 Спеціалізація: «Журналістика» «Журналістика» «Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)» Курс - 1,2,3,4uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є науково-практичною основою подальшої іншомовної освіти, що базується на мовних знаннях, навичках та мовленнєвих уміннях, сформованих на попередніх загальноосвітніх етапах іншомовної підготовки. Метою викладання дисципліни є навчання студентів спілкування іноземною мовою в типових ситуаціях повсякденного, культурного, публічного життя, в освітній та професійній сфері підготовки за напрямом «Журналістика» Дана практична мета досягається у контексті реалізації освітніх, розвиваючих та виховних цілей викладання іноземної мови у вищій школі.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является научно-практической основой дальнейшей иноязычного образования, базирующейся на языковых знаниях, навыках и речевых умениях, сформированных на предыдущих общеобразовательных этапах иноязычной подготовки. Целью преподавания дисциплины является обучение студентов общения на иностранном языке в типичных ситуациях повседневного, культурного, общественной жизни, в образовательной и профессиональной сфере подготовки по направлению «Журналистика» Данная практическая цель достигается в контексте реализации образовательных, развивающих и воспитательных целей преподавания иностранного языка в высшей школе.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is a scientific and practical basis for further foreign language education, based on language knowledge, skills and speech skills formed at the previous general educational stages of foreign language training. The purpose of teaching the discipline is to teach students to communicate in a foreign language in typical situations of everyday, cultural, public life, in educational and professional training in the field of "Journalism". This practical goal is achieved in the context of educational, developmental and pedagogical goals of foreign language teaching.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectнавчальна програмаuk_UA
dc.subjectробоча навчальна програмаuk_UA
dc.subjectмодульні завданняuk_UA
dc.subjectзавдання поточного конролюuk_UA
dc.subjectдомашні завданняuk_UA
dc.subjectпрактичні заняттяuk_UA
dc.subjectобучающая программаuk_UA
dc.subjectрабочая обучающая программаuk_UA
dc.subjectмодульные заданияuk_UA
dc.subjectзадания поточного контроляuk_UA
dc.subjectдомашние заданияuk_UA
dc.subjectпрактические занятияuk_UA
dc.subjecteducational programmeuk_UA
dc.subjectstudying programmeuk_UA
dc.subjectmodule tasksuk_UA
dc.subjectcurrent control tasksuk_UA
dc.subjecthome tasksuk_UA
dc.subjectpractical lessonsuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Іноземна мова"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс учебной дисциплины «Иностранный язык»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Foreign language"uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри іноземних мовItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.