Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42899
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Теорія грошей і грошового обігу"
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Теория денег и денежного обращения"
Educational and methodical complex of discipline "Theory of money and money circulation"
Authors: Пічкурова, Зоя Володимирівна
Keywords: функції грошей
теорії грошей
грошові системи
грошовий ринок
інфляція
грошові реформи
антиінфляційне регулювання
monetary systems
money market
monetary reforms
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна займає важливе місце в системі професійної підготовки економістів, оскільки дозволяє засвоїти основні закономірності функціонування й розвитку грошових відносин як важливої складової суспільного виробництва. Засвоєння даної дисципліни дасть можливість методологічно обґрунтувати, систематизувати та узагальнити знання майбутніх спеціалістів у галузі міжнародних економічних відносин. Метою викладання дисципліни є формування системи загальнотеоретичних і прикладних знань про сутність грошей, механізм їх функціонування в умовах ринкової економіки та впливу на макроекономічні процеси.
This discipline occupies an important place in the system of professional training of economists, as it allows to learn the basic laws of functioning and development of monetary relations as an important component of social production. Mastering this discipline will provide an opportunity to methodologically substantiate, systematize and generalize the knowledge of future professionals in the field of international economic relations. The purpose of teaching the discipline is to form a system of general theoretical and applied knowledge about the essence of money, the mechanism of their functioning in a market economy and the impact on macroeconomic processes.
Данная дисциплина занимает важное место в системе профессиональной подготовки экономистов, поскольку позволяет усвоить основные закономерности функционирования и развития денежных отношений как важной составляющей общественного производства. Усвоения данной дисциплины позволит методологически обосновать, систематизировать и обобщить знания будущих специалистов в области международных экономических отношений. Целью преподавания дисциплины является формирование системы общетеоретических и прикладных знаний о сущности денег, механизм их функционирования в условиях рыночной экономики и влияния на макроэкономические процессы.
Description: Галузь знань: «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини» Спеціалізація: «Міжнародні економічні відносини»
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42899
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ТГГО_НП.docНавчальна програма3.48 MBMicrosoft WordView/Open
02_ТГГО_РНП.docРобоча навчальна програма2.34 MBMicrosoft WordView/Open
Титулка.docx2.62 MBMicrosoft Word XMLView/Open
16_ТГіГО_ЕБ.docx45.7 kBMicrosoft Word XMLView/Open
12_ТГіГО_Т.docx26.5 kBMicrosoft Word XMLView/Open
11_ТГіГО_МР_ПРЗ.docx20.97 kBMicrosoft Word XMLView/Open
10_ТГіГО_МР_СРС.docx20.2 kBMicrosoft Word XMLView/Open
06_ТГіГО_КЛ.docx323.84 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.