Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42896
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Теорія міжнародних відносин"
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Теория международных отношений"
Educational and methodical complex of discipline "Theory of international relations"
Authors: Балабанова, Галина Петрівна
Keywords: міжнародні відносини
міжнародні системи
міжнародні конфлікти
міжнароднеспівробітництво
міжнародний порядок
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують міжнародний профіль фахівця в області міжнародних економічних відносин. Засвоєння даної дисципліни дасть можливість методологічно обґрунтувати та системно упорядкувати теоретичні уявлення фахівця як про міжнародні відносини, загалом, так і окремі їх сфери, зокрема. Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння сучасних наукових концепцій, понять та методів дослідження міжнародних відносин, формування та розвиток у студентів цілісних теоретичних уявлень про міжнародні відносини як специфічну сферу суспільних відносин.
This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that form the international profile of a specialist in the field of international economic relations. Assimilation of this discipline will provide an opportunity to methodologically substantiate and systematically organize the theoretical ideas of the specialist about international relations in general, and some of their areas in particular. The purpose of teaching the discipline is to master modern scientific concepts, concepts and methods of studying international relations, the formation and development of students' holistic theoretical ideas about international relations as a specific area of ​​public relations.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, формируют международный профиль специалиста в области международных экономических отношений. Усвоения данной дисциплины позволит методологически обосновать и системно упорядочить теоретические представления специалиста как о международных отношениях, в общем, так и отдельные их сферы, в частности. Целью преподавания учебной дисциплины является усвоение современных научных концепций, понятий и методов исследования международных отношений, формирование и развитие у студентов целостных теоретических представлений о международных отношениях как специфическую сферу общественных отношений.
Description: Галузь знань: «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини» Освітньо-професійна програма: «Міжнародні економічні відносини»
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42896
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_ТМВ_Т.doc41 kBMicrosoft WordView/Open
11_ТМВ_ПРЗ.doc160 kBMicrosoft WordView/Open
10_ТМВ_МР_СРС.doc39.5 kBMicrosoft WordView/Open
06_ТМВ_КЛ.doc198.5 kBMicrosoft WordView/Open
РП_Теорія міжнародних відносин_292.1_18.pdfРобоча програма378.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.