Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42833
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Економіка підприємства"
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Экономика предприятия"
Educational and methodical complex of the discipline "Enterprise Economics"
Authors: Пічкурова, Зоя Володимирівна
Keywords: підприємницька діяльність
управління підприємством
фінансово-економічні результати
банкрутство і ліквідація підприємства
реструктуризація і санація підприємства
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують професійний профіль фахівця в області прикладної економіки щодо організації ефективного господарювання на рівні основної ланки суспільного виробництва – підприємства. Метою викладання дисципліни є формування системи знань щодо економічних процесів, які мають місце на підприємстві за умов використання певної сукупності виробничих ресурсів для досягнення соціального та економічного ефекту.
Дана дисциплина, теоретически основанная и обязательная для специалистов, професиональный професиональный курс по областной прикладной эконо мике, сфера организационной деятельности, государственная юриспруденция в Украине. Методы, связанные с дисциплиной и формой систем знаний, экономических и социальных процессов, связанных с умственными способностями, для обеспечения всесторонних и перспективных исследований в области экономики.
This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that form the professional profile of a specialist in the field of applied economics on the organization of efficient management at the level of the main link of social production - the enterprise. The purpose of teaching the discipline is to form a system of knowledge about economic processes that take place in the enterprise under the conditions of using a certain set of production resources to achieve social and economic effect.
Description: Спеціальність: « Міжнародні економічні відносини» Освітньо-професійна програма: «Міжнародні економічні відносини»
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42833
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Економіка підприєства_292.1_18.pdfРобоча програма476.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.