Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42832
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Теорія міжнародних економічних відносин"
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Теория международных экономических отношений"
Educational and methodical complex of the discipline "Theory of International Economic Relations"
Authors: Пасічник, Олена Степанівна
Keywords: міжнародні економічні відносини
міжнародні економічні системи
теорії міжнародного виробництва
концепції міжнародної міграції
парадигма економічної глобалізації
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є однією з сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця з МЕВ. «Теорія міжнародних економічних відносин» як предмет є важливою складовою навчально-пізнавального процесу. Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять та методів дослідження міжнародних економічних відносин, формування та розвиток у студентів цілісних теоретичних уявлень про міжнародні економічні відносини як специфічну сферу суспільних відносин.
This discipline is one of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in IEA. "Theory of international economic relations" as a subject is an important component of the educational and cognitive process. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, concepts and methods of research of international economic relations, the formation and development of students' holistic theoretical ideas about international economic relations as a specific area of social relations.
Данная учебная дисциплина является одной из совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста по МЭО. «Теория международных экономических отношений» как предмет является важной составляющей учебно-познавательного процесса. Целью преподавания учебной дисциплины является раскрытие современных научных концепций, понятий и методов исследования международных экономических отношений, формирование и развитие у студентов целостных теоретических представлений о международных экономических отношениях как специфическую сферу общественных отношений.
Description: Галузь знань: «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини» Освітньо-професійна програма: «Міжнародні економічні відносини»
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42832
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ТМЕВ_НП.docНавчальна програма2.36 MBMicrosoft WordView/Open
02_ТМЕВ_РНП.docРобоча навчальна програма2.44 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.