Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42713
Title: Засади іншомовної комунікативної компетентності здобувачів наукового ступеня магістра
Other Titles: The foreign-language communicative competence grounds of master course students
Authors: Василишина, Наталія Максимівна
Keywords: university training
master course students
foreign language communicative competence
університетська підготовка
студенти магістерських ступенів
іншомовна комунікативна компетентність
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Vasylyshyna N.M. The foreign-language communicative competence grounds of master course students. Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky. 2020 . Issue 1 (130). 114 – 119.
Abstract: The urgency of the problem raised in the article is explained by the increasing demand for qualified specialists who have a good command of a foreign language. The process of modernization of the higher education system in Ukraine under conditions of its intensive development of socio-economic cooperation with other countries causes the actualization of the problems related to the quality of education, which implies the ability of future professionals to perform professional activities in the foreign language environment. Therefore, the training of master course students in foreign languages has become one of the important goals of the modern high school. The relevance of the paper is connected with the modern necessity to master university students’ skills to meet their communicative needs by means of a foreign language in order to compete in the global market. Our period of worldwide globalization has created the vital necessity in master course students who need to present profound skills and abilities in all foreign language activities, such as: listening, speaking, reading and writing. Modern higher education has to comply with new methods, approaches, assessment tools that cater to the English communicative goals of students. Taking into consideration the rate of modern foreign language learning actuality and necessity, we have conducted a scientific research which comprised three parts that dwelled on fulfilling the main purposes as well as the tasks of the survey: the first part dealt with the description of the term “communicative competence” and its components; the second part of the paper was dedicated to figuring out peculiarities of the foreign communicative competence; then the third part of the paper was grounded on the description of the most common set of activities that can be implemented in the contemporary educational process in the framework of higher education. Thus, the research findings have been claimed that the biggest advantages of the communicative foreign language teaching methodology are connected with: its appropriateness in finding the teaching materials as well as providing master course students with active language-based activities according to various forms of tasks given by a university teacher.
Актуальність проблеми статті визначено зростаючим попитом на кваліфікованих спеціалістів, які добре володіють іноземною мовою. Процес модернізації системи вищої освіти в Україні в умовах її інтенсивного розвитку, соціально-економічного співробітництва з іншими країнами викликає актуалізацію проблем якості в освіті, що передбачає можливість майбутніх фахівців здійснювати професійну діяльність в іноземному середовищі. Тому іншомовна підготовка магістрів стала однією з важливих цілей сучасної вищої школи. Проблематика статті пов’язана з сучасною необхідністю для студентів закладів вищої освіти в оволодінні комунікативними потребами та навичками в галузі іншомовної мови для конкуренції на світовому ринку. Період глобалізації зумовив життєву необхідність студентів магістерських ступенів презентувати глибокі вміння та навички в усіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності, таких як: аудіювання, говоріння, читання та письмо. Крім того, сучасна вища освіта має відповідати новим методам, підходам, інструментам оцінювання з метою реалізації дидактичних іншомовних комунікативних цілей студентів. Було проведено наукове дослідження, що складалося з трьох частин, які імплементували основні цілі, а також завданнях наукової розвідки: перша частина описує поняття «комунікативна компетентність» та його складники; другу частину статті присвячено з'ясуванню особливостей іншомовної комунікативної компетентності; третя частина статті ґрунтується на описі сукупності видів завдань іншомовної комунікативної діяльності, які можуть бути запроваджені в сучасному навчальному процесі вищої освіти. Дійшли висновків, що найбільші переваги методології викладання іноземної мови пов'язані з: її доцільністю у пошуку відповідних навчальних матеріалів, забезпеченням активної роботи студентів магістерських ступенів у різних формах завдань, що пропонуються викладачем університету.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42713
DOI: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2020-1-15
Appears in Collections:Наукові статті кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_ФАХОВЕ_Вид..pdf249.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.