Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41736
Title: Організація і технологія виконання екскурсійних польотів
Other Titles: Организация и технология выполнения экскурсионных полетов
Organization and technology of sightseeing flights
Authors: Тимченко, Валерія Юріївна
Keywords: продаж квитків
розрахунок ефективності
канали збуту
дипломна робота
Issue Date: 5-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єктом дослідження є ефективність господарської діяльністі ТОВ «КИЙАВІА» Предметом дослідження є ефективність продажу авіаційних квитків при виконанні екскурсійних польотів. Мета дипломної роботи: проведення аналізу діяльності ТОВ «КИЙАВІА» та розробка проектних пропозицій щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства за рахунок продажу екскурсійних польотів. Методи дослідження: збір, обробка та аналіз інформації і статистичних даних. Проведення розрахунків на основі аналітичної інформації. У теоретичній частині описано теоретичні основи поняття туризму та зарубіжний досвід виконання екскурсійних польотів. Аналітична частина Аналітична частина проекту присвячена аналізу діяльності компанія «КИЙАВІА» та аналізу організації продажів квитків на ринку перевезень України. У проектній частині проведені розрахунки вартості льотної години повітряних суден Robinson R22, Robinson R44 та Robinson R66, проведено розрахунки ефективності виконання екскурсійних польотів. Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати у навчальному процесі та у практичній діяльності авіаційних підприємств та організацій.
Объектом исследования является эффективность хозяйственной деятельностью ООО «КИЙАВИА» Предметом исследования является эффективность продаж авиационных билетов при выполнении экскурсионных полетов. Цель дипломной работы: проведение анализа деятельности ООО «КИЙАВИА» и разработка проектных предложений по повышению эффективности хозяйственной деятельности предприятия за счет продажи экскурсионных полетов. Методы исследования: сбор, обработка и анализ информации и статистических данных. Проведение расчетов на основе аналитической информации. В теоретической части описано теоретические основы понятия туризма и зарубежный опыт выполнения экскурсионных полетов. Аналитическая часть Аналитическая часть проекта посвящена анализу деятельности компания «КИЙАВИА» и анализа организации продаж билетов на рынке перевозок Украины. В проектной части проведены расчеты стоимости летного часа воздушных судов Robinson R22, Robinson R44 и Robinson R66, проведены расчеты эффективности выполнения экскурсионных полетов. Материалы дипломной работы рекомендуется использовать в учебном процессе и в практической деятельности авиационных предприятий и организаций.
The object of the study is the efficiency of economic activities of LLC “KIYAVIA” The subject of the study is the efficiency of sales of airline tickets when performing sightseeing flights. The purpose of the thesis: an analysis of the activities of KIYAVIA LLC and the development of project proposals to improve the efficiency of the enterprise’s business through the sale of sightseeing flights. Research methods: collection, processing and analysis of information and statistical data. Carrying out calculations based on analytical information. The theoretical part describes the theoretical foundations of the concept of tourism and foreign experience of sightseeing flights. Analytical part The analytical part of the project is devoted to the analysis of the activities of the KIYAVIA company and analysis of the organization of ticket sales on the Ukrainian transportation market. In the design part, the cost of flight hours for the Robinson R22, Robinson R44 and Robinson R66 aircraft was calculated, and the efficiency of sightseeing flights was calculated. The materials of the thesis are recommended to be used in the educational process and in the practical activities of aviation enterprises and organizations.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к. е. н. Соловйова Олена Олександрівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41736
Appears in Collections:Наукові матеріали студентів кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_275_Тр.тех_Тимченко В.Ю.pdfДипломна робота1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.