Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41733
Название: Ефективність надання хендлінгових послуг для авіакомпаній спецпризначення
Другие названия: Эффективность предоставления хендлинговых услуг для авиакомпаний спецназначения
Effectiveness of the provision of handling services for special purpose airlines
Авторы: Ністорович, Вікторія Сергіївна
Ключевые слова: хендлінг
авіакомпанія
спецпризначення
дипломна робота
Дата публикации: 5-фев-2020
Издательство: Національний авіаційний університет
Краткий осмотр (реферат): Oб’єктoм дocлiджeння є дiяльнiсть компанії «Мастер Авіа». Пpeдмeтoм дocлiджeння є мeтoдичнi oснoви eфeктивнoї oрганiзацiї процесів наземного обслуговування авіакомпаній спецпризначення. Мeтa диплoмнoї рoбoти: дослідження науково-практичних положень хендлінгової діяльності на авіаційному транспорті, проведення аналізу діяльності компанії «Мастер Авіа» тa рoзрoбкa прoектних прoпoзицій щoдo підвищення ефективності процесів наземного обслуговування компанії «Мастер Авіа» для авіакомпаній спецпризначення. Актуальнiсть диплoмнoї рoбoти базується на нeoбхiднoстi підвищення якості процесів наземного обслуговування; на сучасних тенденцiях розвитку ринку хендлінгових послуг; пiдвищеннi вимог до рівня збереження льотної придатності та безпеки авіаційної техніки; забезпечення конкурентоспроможності авіації спецпризначення. Мeтoди дocлiджeння: мeтoди статистичного та системного аналізу, eкспeртнoї oцiнки, прoeктнoгo aнaлiзу. У тeoрeтичнiй чaстинi рoбoти досліджені науково-практичні положення хендлінгової діяльності на авіаційному транспорті. Aнaлiтичнa чacтинa poбoти пpиcвячeнa проведеню аналізу діяльності компанії «Мастер Авіа». У пpoeктнiй чacтинi розроблені та обгрунтувані проектні пропозиції щодо організації хендлінгу технічного обслуговування та ремонту вертольотів авіації спецпризначення компанією «Мастер Авіа»; розроблені та обгрунтувані проектні пропозицій щодо створення сервісного центру обслуговування вертольотів авіації спецпризначення компанією «Мастер Авіа».
Объектом исследования является деятельность Мастера Авиа. Предметом исследования являются методологические основы эффективной организации наземного обслуживания авиакомпаний специального назначения. Цель дипломной работы: исследование научно-практических положений организации воздушного движения, проведение анализа деятельности компании «Мастер Авиа» и разработка проектных предложений по повышению эффективности обслуживания наземного обслуживания компании «Мастер авиастроение». для авиакомпаний. Актуальность дипломной работы основана на необходимости повышения качества процессов наземного обслуживания; о современных тенденциях развития рынка погрузочно-разгрузочных услуг; повышение требований к уровню поддержания летной годности и безопасности авиационной техники; обеспечение конкурентоспособности авиации специального назначения. Методы исследования: методы статистического и системного анализа, экспертная оценка, точный анализ. В теоретической части работы были исследованы научные и практические положения организации воздушного движения. Аналитическая часть победы была посвящена анализу деятельности компании Мастер Авиа. В практической части были разработаны и обоснованы проектные предложения по организации технического обслуживания и ремонта вертолетов специального назначения компанией «Мастер Авиа»; разработаны и обоснованы проектные предложения по созданию Мастер-Авиа сервисного центра для авиационных вертолетов специального назначения.
The object of the study is the activity of Master Avia. The subject of the study is the methodological bases of the effective organization of ground handling of special purpose airlines. Purpose of the diploma work: research of the scientific and practical provisions of the air traffic handling activity, conducting an analysis of the activity of the Master Avia company and development of project proposals to increase the efficiency of the ground handling services of the Master Aircraft company for airlines. The relevance of the diploma work is based on the necessity of improving the quality of ground handling processes; on current tendencies of development of the market of handling services; increasing requirements to the level of maintaining the airworthiness and safety of aviation equipment; ensuring the competitiveness of special purpose aviation. Methods of research: methods of statistical and system analysis, expert estimation, accurate analysis. In the theoretical part of the work, the scientific and practical provisions of air traffic handling activities were investigated. The analytic part of the victory was dedicated to the analysis of the activities of the Master Avia company. In a practical part, the project proposals for the organization of maintenance and repair of special purpose aviation helicopters by Master Avia were developed and substantiated; developed and substantiated project proposals for the creation of a service center for special purpose aviation helicopters by Master Avia.
Описание: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.е.н., дoцент, Герасименко Ірина Миколаївна
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41733
Располагается в коллекциях:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
ФТМЛ_2020_275_Ністорович.pdfДипломна робота1.74 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.