Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41722
Title: Обґрунтування умов підвищення транспортної безпеки в мультимодальних перевезеннях
Other Titles: Обоснование условий повышения транспортной безопасности в мультимодальных перевозках
Rationale for improving transport safety in multimodal transport
Authors: Чередніченко, Костянтин Валентинович
Keywords: транспортна безпека
оцінювання транспортної безпеки
умови підвищення транспортної безпеки
дипломна робота
Issue Date: 6-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єктом дослідження є транспортна безпека мультимодальних маршрутів та способи підвищення її рівня. Предметом дослідження є методика оцінювання рівня транспортної безпеки мультимодального маршруту з метою підвищення безпеки перевезень та збереження вантажів. Мета дипломної роботи: обґрунтування наукових підходів, методичних та практичних рекомендацій щодо оцінювання та забезпечення транспортної безпеки мультимодального перевезення. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі посталено та вирішення такі завдання, а саме: - висвітлено поняття «транспортна безпека» та проаналізовано сучасні підходи до її оцінювання на мультимодальних перевезеннях; - розглянуто сучасні та потенційні підходи до моделювання оцінки транспортної безпеки; - надано систему критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності; - здійснено аналіз стану діяльності міжнародних транспортних вузлів на сучасному етапі їх розвитку; - розроблено маршрути мультимодальних перевезень; - оцінено транспортну безпеку на розроблених мультимодальних перевезеннях; Матеріали дипломної роботи рекомендовано використовувати у практичній діяльності з розробки та планування маршрутів перевезень.
Объектом исследования является транспортная безопасность мультимодальных маршрутов и способы повышения ее уровня. Предметом исследования является методика оценки уровня транспортной безопасности мультимодального маршрута с целью повышения безопасности перевозок и сохранности грузов. Цель дипломной работы: обоснование научных подходов, методических и практических рекомендаций по оценке и обеспечению транспортной безопасности мультимодального перевозки. Для достижения поставленной цели в дипломной работе посталено и решения следующие задачи, а именно: - освещены понятие «транспортная безопасность» и проанализированы современные подходы к ее оценке на мультимодальных перевозках; - рассмотрены современные и потенциальные подходы к моделированию оценки транспортной безопасности; - предоставлено систему критериев принятия решений в условиях неопределенности; - осуществлен анализ деятельности международных транспортных узлов на современном этапе их развития; - разработаны маршруты мультимодальных перевозок; - оценены транспортную безопасность на разработанных мультимодальных перевозках; Материалы дипломной работы рекомендуется использовать в практической деятельности по разработке и планирования маршрутов перевозок.
The object of the study is the transport safety of multimodal routes and ways to increase its level. The subject of the study is the methodology for assessing the level of transport security of a multimodal route with the aim of increasing the safety of transportation and the safety of goods. The purpose of the thesis: substantiation of scientific approaches, methodological and practical recommendations for assessing and ensuring transport safety of multimodal transportation. To achieve this goal in the thesis, the following tasks were formulated, namely: - the concept of “transport safety” is highlighted and modern approaches to its assessment in multimodal transportation are analyzed; - reviewed current and potential approaches to modeling transport safety assessment; - a system of decision-making criteria is provided in the face of uncertainty; - The analysis of the activities of international transport hubs at the present stage of their development; - developed routes for multimodal transportation; - Transport safety on developed multimodal transportations was evaluated; The materials of the thesis are recommended to be used in practical activities in the development and planning of transportation routes.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к. е. н. Янчук Марина Борисівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41722
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_275_Чередніченко К.В..pdfДипломна робота6.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.