Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41721
Title: Оптимізація транспортно-логістичних процесів охоронної продукції вітчизняного виробника
Other Titles: Оптимизация транспортно-логистических процессов охранной продукции отечественного производителя
Optimization of transport-logistics processes of security products of a domestic manufacturer
Authors: Кіріоненко, Катерина Павлівна
Keywords: транспортно-логістична система
транспортно-логістичні процеси
системний підхід
дипломна робота
Issue Date: 6-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єктом дослідження є підприємство ТОВ «НВП АЯКС». Предметом дослідження є оптимізація транспортно-логістичних процесів підприємства. Мета дипломної роботи: полягає у розробці шляхів оптимізації транспортно-логістичних процесів на підприємстві ТОВ «НВП АЯКС» для підвищення ефективності його роботи та уникнення додаткових витрат підприємства. У теоретичній частині висвітлено сутність процесного підходу у функціонуванні логістичної системи, досліджено сутність транспортно-логістичних процесів та методи їх оптимізації. Аналітична частина дипломної роботи присвячена дослідженню діяльності ТОВ «НВП АЯКС», аналізу його транспортно-логістичної системи та транспортно-логістичних процесів. У проектній частині розроблено шляхи вдосконалення транспортно-логістичних процесів підприємства виходячи з попереднього аналізу його діяльності. Матеріали дипломної роботи рекомендовано використовувати в практичній діяльності підприємства ТОВ «НВП АЯКС».
Объектом исследования является предприятие ООО «НПП АЯКС». Предметом исследования является оптимизация транспортно-логистических процессов предприятия. Цель дипломной работы: состоит в разработке путей оптимизации транспортно-логистических процессов на предприятии ООО «НПП АЯКС» для повышения эффективности его работы и избежания дополнительных расходов предприятия. В теоретической части освещены сущность процессного подхода в функционировании логистической системы, исследована сущность транспортно-логистических процессов и методы их оптимизации. Аналитическая часть дипломной работы посвящена исследованию деятельности ООО «НПП АЯКС», анализа его транспортно-логистической системы и транспортно-логистических процессов. В проектной части разработаны пути совершенствования транспортно-логистических процессов предприятия исходя из предварительного анализа его деятельности. Материалы дипломной работы рекомендуется использовать в практической деятельности предприятия ООО «НПП АЯКС».
The object of research is the company LLC«НПП АЯКС». The subject of the study is the optimization of transport and logistics processes of the enterprise. The purpose of the thesis: is to develop ways to optimize transport and logistics processes at the enterprise «НПП АЯКС» LLC to increase its efficiency and avoid additional costs of the enterprise. In the theoretical part, the essence of the process approach to the functioning of the logistics system is highlighted, the essence of transport and logistics processes and methods for their optimization are investigated. The analytical part of the thesis is devoted to the study of the activities of «НПП АЯКС» LLC, analysis of its transport and logistics system and transport and logistics processes. In the design part, ways have been developed to improve the transport and logistics processes of the enterprise based on a preliminary analysis of its activities. The materials of the thesis are recommended to be used in the practical activities of the enterprise LLC «НПП АЯКС».
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к. е. н. Чайка Наталія Григорівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41721
Appears in Collections:Наукові матеріали студентів кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_275_Кіріоненко К.П..pdfДипломна робота1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.