Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41717
Title: Моделювання схем взаємодії різних видів транспорту на базі аеропортових комплексів
Other Titles: Моделирование схем взаимодействия различных видов транспорта на базе аэропортовых комплексов
Interaction schemes modeling of various transport modes on the basis of airport complexes
Authors: Iсакова, Елiна Геннадiївна
Keywords: аеропорт
наземне обслуговування повітряних суден
компанії загального наземного обслуговування
дипломна робота
Issue Date: 6-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єктом дослідження є ефективність наземного обслуговування в Міжнародному аеропорту «Київ». Предметом дослідження є ефективність використання нового автобуса в Міжнародному аеропорту «Київ». Мета дипломної роботи: проведення аналізу діяльності Міжнародного аеропорту «Київ» та розробка проектних пропозицій щодо підвищення ефективності наземного обслуговування аеропорту за рахунок використання нового автобуса в Міжнародному аеропорті «Київ». Методи дослідження: фінансово-економічний аналіз, математичний та детермінований аналіз Міжнародного аеропорту «Київ». У теоретичній частині висвітлено поняття сутності та класифікації видів транспорту, їх взаємодії та нормативно-правової бази регулювання транспорту. Аналітична частина дипломної роботи присвячена проведенню аналізу виробничих і фінансових показників діяльності Міжнародного аеропорту «Київ». У проектній частині проведені розрахунки ефективності використання нового автобуса в Міжнародному аеропорту «Київ». Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати в практичній діяльності підприємств авіації спецпризначення.
Объектом исследования является эффективность наземного обслуживания в Международном аэропорту «Киев». Предметом исследования является эффективность использования нового автобуса в Международном аэропорту «Киев». Цель дипломной работы: проведение анализа деятельности Международного аэропорта «Киев» и разработка проектных предложений по повышению эффективности наземного обслуживания аэропорта за счет использования нового автобуса в Международном аэропорту «Киев». Методы исследования: финансово-экономический анализ, математический и детерминированный анализ Международного аэропорта «Киев». В теоретической части освещены понятие сущности и классификации видов транспорта, их взаимодействия и нормативно-правовой базы регулирования транспорта. Аналитическая часть дипломной работы посвящена проведению анализа производственных и финансовых показникии деятельности Международного аэропорта «Киев». В проектной части проведены расчеты эффективности использования нового автобуса в Международном аэропорту «Киев». Материалы дипломной работы рекомендуется использовать в практической деятельности предприятий авиации спецназначения.
The object of the study is the effectiveness of ground handling at the Kiev International Airport. The subject of the study is the efficiency of using the new bus at the Kiev International Airport. The purpose of the thesis: analysis of the activities of the International Airport "Kiev" and the development of project proposals to improve the efficiency of ground handling of the airport through the use of a new bus at the International Airport "Kiev". Research methods: financial and economic analysis, mathematical and deterministic analysis of Kiev International Airport. In the theoretical part, the concept of the essence and classification of modes of transport, their interaction and the regulatory framework of regulation of transport is highlighted. The analytical part of the thesis is devoted to the analysis of production and financial indicators and activities of the International Airport "Kiev". In the design part, calculations were made of the efficiency of using a new bus at the Kiev International Airport. The materials of the thesis are recommended to be used in the practical activities of aviation enterprises of special purpose.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Iгнатюк Вiкторiя Василівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41717
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послугItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.