Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41716
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПостоєнко, Аліна Олександрівна-
dc.date.accessioned2020-03-18T11:10:55Z-
dc.date.available2020-03-18T11:10:55Z-
dc.date.issued2020-02-06-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41716-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к. е. н. Чайка Наталія Григорівнаuk_UA
dc.description.abstractОб’єктом дослідження є транспортно-логістичне підприємство ТОВ «ФТП». Предметом дослідження є шляхи розвитку транспортно-логістичної системи підприємства ТОВ «ФТП». Мета дипломної роботи: запропонувати та показати економічний ефект від впровадження покращення системи обслуговування клієнтів за допомогою методу ієрархій, а також зменшення собівартості перевезення за допомогою консолідації вантажів. У теоретичній частині визначено поняття «транспортно-логістична система», визначено можливості розвитку загальнодержавної транспортно-логістичної системи України, а також описано законодавчо-нормативну базу України щодо логістичної діяльності. Аналітична частина дипломної роботи присвячена аналізу виробничих і фінансових показників діяльності компанії ТОВ «ФТП». У проектній частині Було запропоновано впровадження методу ієрархій для покращення системи обслуговування клієнтів і метод консолідації вантажів для зменшення собівартості перевезення. Матеріали дипломної роботи можуть бути використані в практичній діяльності робітників ТОВ «ФТП» та в інших транспортно-логістичних організаціях, а також при підготовці кадрів у сфері транспортної логістики.uk_UA
dc.description.abstractОбъектом исследования является транспортно-логистическое предприятие ООО «ФТП». Предметом исследования являются пути развития транспортно-логистической системы предприятия ООО «ФТП». Цель дипломной работы: предложить и показать экономический эффект от внедрения улучшение системы обслуживания клиентов при помощи метода иерархий, а также уменьшение себестоимости перевозки с помощью консолидации грузов. В теоретической части определено понятие «транспортно-логистическая система», определены возможности развития общегосударственной транспортно логистической системы Украины, а также описано законодательно-нормативную базу Украины относительно логистической деятельности. Аналитическая часть дипломной работы посвящена анализу производственных и финансовых показателей деятельности компании ООО «ФТП». В проектной части Было предложено внедрение метода иерархий для улучшения системы обслуживания клиентов и метод консолидации грузов для уменьшения себестоимости перевозки. Материалы дипломной работы могут быть использованы в практической деятельности работников ООО «ФТП» и других транспортно-логистических организациях, а также при подготовке кадрв в сфере транспортной логистики.uk_UA
dc.description.abstractThe object of research is the transport and logistics company LLC "FTP". The subject of the study is the development of the transport and logistics system of the enterprise LLC "FTP". The purpose of the thesis: to offer and show the economic effect of the introduction of improving the customer service system using the hierarchy method, as well as reducing the cost of transportation through the consolidation of goods. In the theoretical part, the concept of “transport and logistics system” is defined, the possibilities for the development of a national transport and logistics system of Ukraine are identified, and the legislative and regulatory framework of Ukraine regarding logistics activities is described. The analytical part of the thesis is devoted to the analysis of production and financial performance of the company LLC "FTP". In the design part, it was proposed to introduce the hierarchy method to improve the customer service system and the cargo consolidation method to reduce the cost of transportation. The materials of the thesis can be used in the practical activities of the employees of FTP LLC and other transport and logistics organizations, as well as in training personnel in the field of transport logistics.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра організації авіаційних робіт та послугuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectтранспортно-логістична системаuk_UA
dc.subjectпідприємницька діяльністьuk_UA
dc.subjectметод ієрархійuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.titleШляхи удосконалення діяльності транспортно-логістичного підприємства (на прикладі товариства з обемеженою відповідальністю «Freight transport partners»)uk_UA
dc.title.alternativeПути совершенствования деятельности транспортно-логистического предприятия (на примере организации с ограниченой отвественностью «Freight transport partners»)uk_UA
dc.title.alternativeWays to improve the activity of the transport-logistics company (for example, limited liability company "Freight transport partners")uk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
постоєнко.pdfДипломна робота1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.