Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41713
Title: Моделі комерційних бізнес-процесів авіакомпанії
Other Titles: Модели коммерческих бизнес-процессов авиакомпании
Airline Commercial Business Process Models
Authors: Коба, Софія Геннадіївна
Keywords: авіакомпанія
бізнес-процес
бізнес-модель
дипломна робота
Issue Date: 6-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єктом дослідження є процес управління діяльністю авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Предметом дослідження є формування моделі комерційних бізнес-процесів авіакомпанії. Мета дипломної роботи: дослідження моделі комерційних бізнес-процесів авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» та розробка пропозицій щодо поліпшення її діяльності. Методи дослідження: методи експертного аналізу – для визначення ринку пасажирських авіаційних перевезень і надання та техніко-економічні методи – для розробки комерційної бізнес-моделі авіакомпанії У теоретичній частині висвітлено поняття бізнес-моделі та характеристики комерційних бізнес-процесів в авіакомпанії. Аналітична частина дипломної роботи присвячена проведенню аналізу виробничо-господарської діяльності авіакомпанії за останніх 5 років та огляду тарифної політики для визначення проблем розвитку бізнес-моделі. У проектній частині представлено комерційну бізнес-модель авіакомпанії МАУ та пропозиції щодо її вдосконалення. Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати в практичній діяльності авіакомпанії МАУ.
Объектом исследования является процесс управления деятельностью авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Предметом исследования является формирование модели коммерческих бизнес-процессов авиакомпании. Цель дипломной работы: исследование модели коммерческих бизнес-процессов авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и разработка предложений по улучшению ее деятельности. Методы исследования: методы экспертного анализа - для определения рынка пассажирских авиационных перевозок и предоставления и технико-экономические методы - для разработки коммерческой бизнес-модели авиакомпании В теоретической части освещены понятие бизнес-модели и характеристики коммерческих бизнес-процессов в авиакомпании. Аналитическая часть дипломной работы посвящена проведению анализа производственно-хозяйственной деятельности авиакомпании за последние 5 лет и учитывая тарифной политики для определения проблем развития бизнес-модели. В проектной части представлено коммерческую бизнес-модель авиакомпании МАУ и предложения по ее совершенствованию. Материалы дипломной работы рекомендуется использовать в практической деятельности авиакомпании МАУ.
The object of the study is the process of managing the activities of the airline "International Airlines of Ukraine". The subject of the study is the formation of a model of airline commercial business processes. The purpose of the thesis: study of the model of commercial business processes of the airline "International Airlines of Ukraine" and the development of proposals to improve its activities. Research methods: expert analysis methods - to determine the market of passenger air transportation and provision and technical and economic methods - to develop a commercial business model of the airline The theoretical part highlights the concept of a business model and the characteristics of commercial business processes in an airline. The analytical part of the thesis is devoted to the analysis of the production and economic activities of the airline over the past 5 years and taking into account the tariff policy to determine the problems of developing a business model. The design part presents the commercial business model of UIA and proposals for its improvement. The materials of the thesis are recommended to be used in the practice of UIA.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.е.н., доцент Новальська Надія Іванівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41713
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська дипломна робота_Коби Софії_МТ203.pdfДипломна робота1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.