Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41255
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Теорія машин і механізмів"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "The theory of machines and mechanisms"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Теория машин и механизмов"
Authors: Радько, Олег Віталійович
Radko, Oleg Vitaliyovych
Радько, Олег Витальевич
Keywords: теорія
механізм
theory
mechanism
машина
machine
кінематична пара
kinematic pair
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Теорія машин і механізмів"
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця з питань кінематики та динаміки механізмів і машин, та основ проектування схем механізмів за заданими кінематичними та динамічними параметрами. Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань з питань структури, кінематики та динаміки сучасних механізмів і машин, а також методів їх проектування. Набуті знання є основою для вивчення сучасної авіаційної техніки на спеціальних кафедрах і потрібні фахівцям, які працюють в галузях літакобудування та вертолітобудування.
This discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the aviation profile of the specialist in the field of kinematics and dynamics of mechanisms and machines, as well as the basics of designing schemes of mechanisms according to given kinematic and dynamic parameters. The purpose of teaching the discipline is to form future specialists in the knowledge of the structure, kinematics and dynamics of modern mechanisms and machines, as well as methods of their design. The acquired knowledge is the basis for the study of modern aviation technology at special departments and needed by professionals in the aircraft and helicopter industries.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, формирующих авиационный профиль специалиста по вопросам кинематики и динамики механизмов и машин, основ проектирования схем механизмов по заданным кинематическим и динамическим параметрам. Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих специалистов знаний по вопросам структуры, кинематики и динамики современных механизмов и машин, а также методов их проектирования. Приобретенные знания являются основой для изучения современной авиационной техники на специальных кафедрах и нужны специалистам, работающим в области самолетостроения и вертолетостроения.
Description: 1. Робоча програма навчальної дисципліни. 2. Конспект лекцій/курс лекцій. 3. Методичні рекомендації з виконання курсової роботи. 4. Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу. 5. Лабораторний практикум. 6. Тести з дисципліни/практичні ситуаційні задачі. 7. Модульні контрольні роботи.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41255
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК_ТММ_272_зміст.pdfЗміст НМК155.06 kBAdobe PDFView/Open
01_ТММ_272_РП.pdfРобоча програма навчальної дисципліни1.34 MBAdobe PDFView/Open
02_ТММ_272_КЛ .pdfКонспект лекцій2.48 MBAdobe PDFView/Open
03_ТММ_МР_КР.pdfМетодичні рекомендації з виконання курсової роботи120.78 kBAdobe PDFView/Open
04_ТММ_272_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації з самостійної роботи503.71 kBAdobe PDFView/Open
05_ТММ_272_ЛП.pdfЛабораторний практикум2.04 MBAdobe PDFView/Open
07_ТММ_272_МКР_1.pdfМКР 1650.95 kBAdobe PDFView/Open
08_ТММ_272_МКР_2.pdfМКР 2748.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.