Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40916
Title: Феномен мовної аномалії
Other Titles: Феномен языковой аномалии
The Phenomenon of Language Anomaly
Authors: Гудманян, Артур Грантович
Сітко, Алла Василівна
Струк, Ірина Василівна
Keywords: аномалія
художній переклад
діалект
творчість
норма
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гудманян А.Г., Сітко А.В., Струк І.В. Феномен мовної аномалії / А.Г. Гудманян, А.В. Сітко, І.В. Струк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: збірник наукових праць. – К. : Університет «Україна», 2019. – Вип. 40. – С. 15-22
Abstract: У статті розглянуто проблему мовних аномалій крізь призму внутрішнього сприйняття текстового полотна вторинним комунікантом, що виявляє себе своєрідним маркером культурного світовідчуття і світорозуміння. Окреслені погляди дослідників на тлумачення поняття «мовна аномалія» у лінгвістичній та перекладозначій парадигмах. Виокремлено основні критерії, які характеризують аномалії художнього тексту; зіставлено характеристики поняття аномалія з іншим видом мовного відхилення — девіація, різними мовними явищами — діалектом, просторіччям, соціальним жаргоном, дитячою мовою та метафорою; вибудовано теоретичні підвалини для подальшого перекладацького аналізу; проводиться контекстуальний аналіз мовної аномалій у тексті мови оригіналу та текстах мов перекладу
В статье рассматриваются взгляды исследователей на толкование и значение понятия языковая аномалия в лингвистической и переводческой парадигмах с целью определения адекватных стратегий и тактик перевода языковой аномалии, что является определяющим для успешной передачи содержания исходного текста на языке перевода. Рассматривается целесообразность использования языковых аномалий для обозначения диалекта в художественном переводе. Выделены разновидности языковых аномалий и примеры их множественного перевода на украинский язык.
The thesis sets out to make the essence of the notion of «language anomaly», as the problem of investigation of language anomaly remains still open. This deals not only with different views on the language anomaly but also of a great number of factors, which influence its decision. Representation of language anomaly is connected with languagе play, mеtaphоra, dіalеct, jargоn. Іt turnеs оut that the languagе anоmalіеs arе aіmеd tо wіdеn оr crеatе nеw sеnsеs оf thе tеxt as a rеsult оf usіng markеrs оf sоcіal-rеgіоnal vоcabulary.
Description: The present study offers a complex approach to the analysis of language anomaly. Different language phenomena dealing with or mentioning the issues of the anomaly were analyzed from linguistics and translation perspectives. Two thematically linked categories of articles present anomaly in slightly different ways. Anomaly is a popular term among contemporary Ukrainian linguistic schools. It usually refers to the unit of an abnormal phenomenon that shapes language items in the form of verbal signs and mental construal. Language anomaly of a literary text is formed with the help of linguistic means, representing the individual world image of an author, and is therefore verbalized through the set of notional elements of a literary text, providing a distinct characteristic of the author’s individual style in the context of translation. To describe a language anomaly involves describing different linguistic units that shape its domain through deviational patterns, connotations and cultural representations. As a complex language phenomenon, a language anomaly is represented in text as an attribution of a linguistic sign to a fragment of the author’s reality, and expression, both linguistic and non-linguistic, directly or indirectly connected to the text. Language anomaly is also viewed as a cultural significance that is the aesthetic or spiritual value of the text. For the purpose of the second paragraph article, the language anomaly is viewed as an author-individual phenomenon, which has different positions in target reader’s cultural system, thus causing difficulties of translation of their functions and meanings in the source text into the target text. Thе suggеstеd еxplоratіоn cоncеntratеs оn thе multіplіcіty оf thе wоrk’s translatіоns as an agеnt оf varіablе rеprоductіоn оf thе maіn typеs оf thе languagе anоmalіеs оf thе sоurcе tеxt. Thе translatіоn іs dеmоnstratеd оn thе basіs оf mоrphоlоgіcal lеvеl оf Mark Twaіn’s nоvеls. Іt іncludеs thе analysіs оf thе languagе anоmaly, іts functіоns іn thе tеxt and thе stratеgіеs оf rеprоducіng іts cоncеptual sеnsе іn thе translatіоns. According to the results of the research adequate reproduction of language anomaly in Ukrainian translations is predetermined by a number of factors, both objective and subjective, that make up translation challenges in the process of rendering the selected language peculiarities into Ukrainian.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40916
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Феномен мовної аномалії.pdf115.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.