Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40444
Title: Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету
Other Titles: Theoretical and Methodological Principles of Training of Future Engineers in the Conditions of Educational and Information Environment of a Technical University
Authors: Рахманов, Віталій Олегович
Рахманов, Виталий Олегович
Rakhmanov, Vitaliy
Keywords: інформаційні системи
заклади вищої освіти
концептуальні засади
майбутні інженери
педагогічна система
професійна підготовка
освітній процес
освітньо-інформаційне середовище
стратегія навчання
технічний університет
information systems
higher education institutions
conceptual foundations
future engineers
pedagogical system
vocational training
educational process
educational and information environment
education strategy
technical university
Issue Date: 21-Oct-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Рахманов В.О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету.-– Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (01 Освіта / Педагогіка). - Національний авіаційний університет. - Київ, 2019. – 418 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена теоретичним і методичним засадам підготовки майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету. Розкриті методичні засади формування освітньоінформаційного середовища у вищому технічному закладі освіти, що створюють необхідні умови для підвищення ефективності освітнього процесу, поглиблення професійних знань майбутніми інженерами та фахового рівня. У роботі досліджені математичні методи оптимізації руху інформації в освітньо-інформаційному середовищі, що надає змогу показати можливості майбутнього інженера, а також рівень професійного розвитку особистості на кожному етапі підготовки. Розроблено та виконано педагогічне моделювання системи підготовки майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету. Моделювання дає змогу отримувати найбільш повне уявлення про підготовку майбутніх фахівців в системі закладів вищої освіти та вирішувати найскладнішу задачу в навчанні – розуміння й використання інформації для отримання особистісних компетентностей. Запропоновані освітні парадигми, а саме: особистісно-навчальна, науково-технократична, компетентнісно-орієнтована, які детермінують, концептуалізують та матеріалізують наукові ідеї, що стосуються системи освіти в цілому. Досліджено процес конструювання змісту навчальних дисциплін для підготовки майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища. Це пов’язано з творчою діяльністю викладача з проектування, створення та застосування ефективної, результативної педагогічної системи навчання. Для оптимізації стратегії навчання побудовані теоретична та функціональна моделі підготовки майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету. Модель підготовки майбутніх інженерів функціонує більш ефективно при створенні спеціальних педагогічних умов, з урахуванням специфіки підготовки майбутніх інженерів, вимог технічного університету до підготовки фахівців.
Диссертация посвящена теоретическим и методическим основам подготовки будущих инженеров в условиях образовательно-информационной среды технического университета. Раскрыты методические основы формирования образовательно-информационной среды в высшем техническом учебном заведении, создающих необходимые условия для повышения эффективности образовательного процесса, углубление профессиональных знаний будущими инженерами и профессионального уровня. В работе исследованы математические методы оптимизации движения информации в образовательно-информационной среде, что дает возможность показать возможности будущего инженера, а также уровень профессионального развития личности на каждом этапе подготовки. Разработано и выполнено педагогическое моделирование системы подготовки будущих инженеров в условиях образовательно-информационной среды технического университета. Моделирование позволяет получать наиболее полное представление о месте в системе высших учебных заведений и решать сложную задачу в обучении – понимание и использование информации для получения личностных компетентностей. Предложенные образовательные парадигмы, а именно: личностно-учебная, научно-технократическая, компетентно-ориентированная, которые детерминируют, концептуализируют и материализуют научные идеи, касающиеся системы образования в целом. Исследован процесс конструирования содержания учебных дисциплин для подготовки будущих инженеров в условиях образовательно-информационной среды. Это связано с творческой деятельностью преподавателя по проектированию, созданию и применению эффективной, результативной педагогической системы обучения. Для оптимизации стратегии обучения построены теоретическая и функциональная модели подготовки будущих инженеров в условиях образовательно-информационной среды технического университета. Модель подготовки будущих инженеров работает более эффективно при создании специальных педагогических условий, с учетом специфики подготовки будущих инженеров, требований технического университета к подготовке специалистов.
The dissertation is devoted to theoretical and methodological principles of training of future engineers in the conditions of educational and information environment of a technical university. Methodical principles of forming educational and information environment at a higher technical education institution which create the necessary conditions for improving the efficiency of the educational process, deepening professional knowledge by future engineers and professional level are substantiated. The mathematical methods of optimization of information flow in the educational and information environment are investigated, which enables to show the possibilities of the future engineer, as well as the level of professional development of the individual at each stage of training. The pedagogical modelling of the system of future engineers’ training in the conditions of educational and information environment of a technical university is developed and applied. Modelling enables to get the most complete idea of its place in the system of higher education institutions and to solve the most difficult task in education - understanding and using of information for acquiring personal competences. Educational paradigms are proposed, namely: personal-educational, scientific-technocratic, competence-oriented, which determine, conceptualize and materialize scientific ideas concerning the education system as a whole. The process of designing the content for educational disciplines for future engineers’ training in the conditions of educational and information environment is investigated. It is connected with the creative activity of a teacher in designing, developing and applying an effective and efficient pedagogical system. To optimize the learning strategy, theoretical and functional models of future engineers’ training under the conditions of educational and information environment of a technical university are created. The model of training of future engineers functions more effectively in creating special pedagogical conditions, taking into account the specificity of future engineers’ training and technical university’ requirements for training specialists.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40444
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.15Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.